• บุษยมาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : trangnaewna@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 214433
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า
ครบเครื่องเรื่องข่าว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/trangnaewnanews
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2552
Posted by บุษยมาศ , ผู้อ่าน : 2168 , 21:01:08 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


 ตามที่นายธนพนธ์ ช่วยจันทร์ นายช่างเทศบาลตำบลโคกหล่อได้มีหนังสือร้องเรียนถึง นายภูวนารถ สินทรัพย์ นาอำเภอเมืองตรัง ว่า ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกหล่อกับข้าราชการร่วมกนกระทำความผิดต่อเจ้าหน้าที่โดยเจตนาทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุลาทอง หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 57/2552 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยมี หจก.ไชยาการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดตามแบบแปลนสัญญาจ้าง คือ ไม่ดำเนินการบดอัดแน่น 95 %STANDARD PROCTOR DENSITY 2.ไม่ดำเนินการปูแผ่นพลาสติก หนา 0.07 ม.กว้าง 1.20 เมตร ซึ่ง นายธนพนธ์ ได้ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและทำหนังสือบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีแล้วด้วยเช่นกันว่า โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว กาก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดตามแบบแปลนในสัญญาจ้าง แต่ยงมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างโดยไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง ทำให้เทศบาลตำบลโคกหล่อได้รับความเสียหายและการกระทำอันเป็นการทุจริต

 ทางด้านนายภูวนารถ สินทรัพย์ นายอำเภอเมืองตรัง หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายธนพนธ์ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยแต่งตัง ปลัด 3 คนและ นายช่างโยธาจังหวัดตรัง 1 คน โดยมอบหมายให้ นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานฯในการสอบสวนข้อเท็จจริงในครั้งนี้ และล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมาการดำเนินการก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ตนมีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการ ว่าการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุลาทอง หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ พฤติการณ์ยังไม่พอรับฟังได้ว่าทุจริต แต่การดำเนินการจัดจ้างปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรดำเนินการตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามควรแก่กรณี คือ

 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุลาทอง หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ ได้ทำการบดอัดแน่นชั้นคันทางเดิม แต่ไม่มีใบรับรองผลการบดอัดแน่น 95 %STANDARD PROCTOR DENSITY และไม่ได้ปูแผ่นพลาสติก หนา 0.07 ม. กว้าง 1.20 ม. ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ เป็นความบกพร่องและประมาทเลินเล่อของนายวิภาคย์ วงศ์อินทรัตน์ นายช่างโยธา 6 ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และ นายธนินทร หลีกภัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสมศักดิ์ หนูรักษ์ นายช่างไฟฟ้า 5 และ ร.อ.หญิงสิริลัคน์ รัตนประสิทธิ์ พาบาลวิชาชีพ 5 ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 2.การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 และปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ต.อ.สมหวัง เกลี้ยงบทอง ปลัดเทศบาล นายธนพนธ์ ช่วยจันทร์ หัวหน้าช่าง นายสมศักดิ์ หนูรักษ์ นายช่างไฟฟ้า 5 ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคตำสั่งเทศบาลตำบลโคกหล่อ ที่ 227/2550 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และการจัดทำเอกสารดำเนินการจัดจ้างกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 และปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุภาพันธ์ 2550 อยู่ในความรับผิดชอบของนายวิสุทธิ์ อ่วมคง นิติกร 6 ว รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ และการเสนอเรื่อเพื่อให้นายกเทศมนตรี พิจารณาโดยไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการปฏิบัติราชการเป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชา

 3.นายวิภาคย์ วงศ์อินทรัตน์ นายช่างโยธา 6 ได้ลงชื่อในช่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง ผู้เบิก ของฎีกาเบิกเงินเลขที่ 965/2552 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุลาทอง หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ จำนวน 317,000 บาท แทนนายธนพนธ์ ช่วยจันทร์ หัวหน้ากองช่าง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติราชการเป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชา

 4.นายประมวล บัวเลิศ นายเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ บกพร่องในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี

 ทางด้านนายธนพนธ์ ช่วยจันทร์ นายช่างเทศบาลตำบลโคกหล่อ กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้รับแจ้งผลการสอบสวนแล้ว เบื้องต้นตนยอมรับได้ แต่หากมองตามความเป็นจริงแล้ว ตนมองว่านายวิภาคย์ เป็นผู้เขียนแบบเอง ประมาณการเอง เป็นคณะกรรมการเปิดซองหาผู้รับเหมา คุมงานเอง และเบิกเงินเองอีก การกระทำดังกล่าวถือว่าไม่ได้เป็นการประมาทเลินเล่อ แต่เป็นการเจตนาโดยมีนายกเทศมนตรีรู้เห็นเป็นใจ  ซึ่งตนได้ทักท้วงก่อนเบิกจ่ายเงิน ถึง 2 ครั้ง แต่ ก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและหาข้อเท็จจริง แต่กลับเห็นชอบให้มีการเบิกจ่ายเงิน และยังออกมาแถลงข่าวชี้แจงว่าโครงการฯดังกล่าวไม่มีการบดอัดแน่น 95 %STANDARD PROCTOR DENSITY และไม่มีการปูแผ่นพลาสติก หนา 0.07 ม. กว้าง 1.20 ม.ตามที่นายธนพนธ์ กล่าวอ้าง พร้อมทั้งยังมอบหมายให้ รองนายกฯไปดำเนินการแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองตรัง ในข้อหา หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียงอีกด้วย แต่เมื่อคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผลปรากฏออกมาว่าโครงการดังกล่าวมีการระบุในแบบแปลนว่าต้องดำเนินการบดอัดแน่น 95 %STANDARD PROCTOR DENSITY และต้องปูแผ่นพลาสติก หนา 0.07 ม. กว้าง 1.20 ม. จริง ซึ่งการออกมาแถลงข่าวครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงเจตนาช่วยเหลือกัน

 ส่วนผลสอบในข้อ2 เรื่องการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ตนขอชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุลาทอง หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อนั้นเป็นโครงการที่ตั้งไว้สมัย เป็น อบต.และจะหยิบยกมาสร้างต่อเมื่อมีงบประมาณ และบังเอิญว่า ปี 2552 นี้ ได้มีการหยิบยกโครงการนี้มา แต่ในการสอบสวนครั้งนี้ ตนไม่ได้นำแสดงเนื่องจากไม่ได้ร้องเรื่องนี้ และตนก็ไม่คิดว่าการสอบสวนครั้งนี้จะสอบสวนไปถึงเรื่องนี้ และไม่ได้มีการขอเอกสารด้วย แต่ไม่มีปัญหาหากมีการขอเอกสารตนก็พร้อมจะนำเอกสารแสดงได้ครบถ้วน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ได้ นายธนพนธ์ กล่าวในที่สุด
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]