• บุษยมาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : trangnaewna@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 214295
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า
ครบเครื่องเรื่องข่าว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/trangnaewnanews
วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2553
Posted by บุษยมาศ , ผู้อ่าน : 2464 , 19:23:46 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กกต.สั่งคืนสิทธิวิระไม่ขาดคุณสมบัติ

 จากกรณี ที่ นายสมคิด แคนยุกต์ ปลัด อบต.ในควน ในฐานะผู้อำนวยการเขตเลือกตั้ง อบต.ในควน (ผอ.เขต) ไม่ได้ประกาศรายชื่อนายวิระ ทิพย์กล่อม ผู้สมัครนายก อบต.ในควน หมายเลข 1 เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยแจ้งว่านายวิระ ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากเคยถูกให้พ้น จากตำแหน่ง นายก อบต.ในควน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เนื่องจากจากมีพฤติกรรม ในทางทุจริต จึงทำให้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.ในควน ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) . 2546 มาตรา 58/1 (3) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้อง ถิ่น พ. 2545 มาตรา 45 (7)

นายสมคิด กล่าวว่า ตนได้พิจารณาตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแล้วเห็นว่า นายวิระ ทิพย์กล่อม ได้ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้น ถ้าหากนายวีระ ทิพย์กล่อม ไม่ได้เป็นผู้กระทำการทุจริตคอรัปชั่นตามคำร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ย่อม ไม่มีอำนาจในการสั่งการให้ นายวิระ ทิพย์กล่อม พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ในควน และจาก ท้ายคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดโอกาสให้ นายวิระ ยื่นคำฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ได้ภายใน 90 วัน แต่ นายวิระ มิได้ฟ้องศาลปกครองแต่ประการใด นั่นย่อมเป็นการยอมรับตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ต่อมา นายวิระ ได้ยื่นคำร้องและจัดทำคำคัดค้านคำร้องต่อ กกต.จังหวัดตรัง ขอ ให้รับสมัคร และประกาศให้เป็นผู้สมัคร โดยได้ยื่นคำคัดค้านว่า ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่ให้พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ในควน ไม่ได้ชี้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในทางทุจริต และไม่มีการ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญาแต่อย่างใด การที่ตนถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเป็นเพียง การ กระทำที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์ การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น โดยไม่มีพฤติกรรมในทางทุจริตตามกล่าวอ้าง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา นายสมปอง บัวบาน ประธานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่องการวินิจฉัยสิทธิรับสมัครรับ เลือกตั้งของผู้สมัคร ผู้ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลในควน

                 นายสมปอง กล่าวว่า โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องมอบ อำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง รับคำร้องและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ. 2552 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้พิจารณาคำร้อง โดยได้นำคำคัดค้าน คำร้อง ตลอดจนพยานหลักฐานของผู้ร้องและผู้คัดค้าน มาประกอบกันแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งที่ 521/2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 ให้ผู้ร้อง (นายวิระ ทิพย์กล่อม) พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ในควน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เนื่องจากปรากฏได้ว่ามีการดำเนินการก่อสร้าง การปรับ ปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในควน หมู่ 7 ก่อนการเปิดซองสอบราคา และลงนามในสัญญา จ้างจริง จึงเห็นว่าเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ อบต.. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) . 2547 ข้อ 8 และข้อ 20 และเข้าข่าย ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 13 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) . 2546 จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้อง พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว แต่ประเด็นมีอยู่ว่า จากคำร้องและคำคัดค้าน พยาน หลักฐานประกอบ และจากถ้อยคำของผู้ร้อง และผู้คัดค้าน แสดงให้เห็นได้หรือไม่ว่า ผู้ร้องได้แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันจะถือว่ามีพฤติกรรม ในทางทุจริต ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเนื้อความแห่งคำร้องที่ทำให้จังหวัดต้องออกคำสั่งดังกล่าว มาจากการที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการทุจริต คอรัปชั่นการก่อสร้าง แต่คำสั่งกลับมิได้ชี้ว่ามีการทุจริต คอรัปชั่นตามคำร้องเรียน และผู้ร้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือ ทางอ้อม ในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ไม่ถึง 5 ปี นับถึงวัน สมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นลักษณะต้องห้าม เมื่อพิจารณาจากของกฎหมายแล้วเห็นว่าหากกรณี พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นอำนาจของนายอำเภอที่ออกและอาศัยตามความในมาตรา 64(5)ประกอบกับ มาตรา 64/2(3) ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) . 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ต่างบทต่างมาตรา เมื่อผู้ว่าราชการ จังหวัดตรังสั่งตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะต้องห้าม ส่วนประเด็นผู้ร้องมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 45(7) แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ. 2545 นั้น เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่อาจฟังได้ว่าผู้ร้องได้แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น อันเป็นการแสดงถึงพฤติกรรมในทางทุจริต จึงไม่เข้าองค์ประกอบตามมาตรานี้เช่นกัน ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในควนประกาศไม่รับสมัคร ผู้ร้องเป็นผู้สมัคร นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งให้รับสมัครผู้ร้อง และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต่อไป//////////
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2010 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]