• เด็กอาสาทุ่งตะโก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-07-31
  • จำนวนเรื่อง : 15
  • จำนวนผู้ชม : 202106
  • ส่ง msg :
  • โหวต 52 คน
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร
จักเป็นผู้นำพลังแห่งแผ่นดิน ช่วยกันดับปัญหาโลกร้อน อาสาพัฒนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และจักเป็นนักข่าวอาสาด้วย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tungtako
วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552
Posted by เด็กอาสาทุ่งตะโก , ผู้อ่าน : 2515 , 20:28:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระจริยวัตร งดงามยิ่ง

ทรงมีพระเมตตา เปี่ยมล้น ยังพสกนิกรให้เป็นสุขทั่วหล้า

ทรงเป็นแม่ที่ดีของลูก

ทรงบริจาคเรือให้ปู่เย็น ที่ราชบุรี เป็นน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตายิ่ง

                                 ถวายราชสดุดี

          เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๗๗ พรรษา

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

          ข้าพระพุทธเจ้า ในนามโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา และประชาชนชาว

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคม

ทูลพระกรุณาแสดงความปรีดิ์เปรมเกษมโสมนัส และถวายพระพรชัยด้วย

น้ำใจจงรักภักดี ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละออง

ธุลีพระบาท

          นับแต่วาระพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน

๒๔๙๓ ถึงกาลบัดนี้ นับเป็นเวลานานถึงกว่า ๕๙ ปี พสกนิกรทั้งปวงต่าง

ประจักษ์ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงบำ

เพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาว

ไทยอย่างใหญ่หลวงเป็นอเนกประการ ในฐานะพระอัครมเหสีคู่พระบารมี

แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จ

พระราชดำเนินรอนแรมไปทั่วทุกจังหวัด เพื่อบำบัดบรรเทาทุกข์ถึงตัว

ราษฎรทุกท้องถิ่น แม้ในที่ทุรกันดาร อีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรง

เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลก ทรงนำประเทศไทยให้เป็นที่

รู้จักอย่างแพร่หลายของนานาอารยประเทศ ด้วยความเป็นไทยที่เพียบ

พร้อมด้วยความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองทางด้านประเพณีศิลปะ-

วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทยที่งดงามยิ่งนัก

          พระราชกรณียกิจสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เกษมสุขคือ การฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นงาน

ศิลปาชีพ ด้วยพระราชประสงค์จะธำรงรักษา เชิดชูมรดกสมบัติอันมีค่า

ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้ให้เป็นอาภรณ์ประดับชาติ ประชาชนมีอาชีพ

เสริมสามารถบำรุงเลี้ยงตนเองได้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชาว

ชนบทให้มั่นคงขึ้น

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีน้ำพระ

ราชหฤทัยเปี่ยมล้น ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากไร้ ทรงพระราชทาน

ทรัพย์ส่วนพระองค์ และพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

เพื่อประคับประคองประชาชนให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตไปได้ นับว่าทรง

แบ่งเบาพระราชภาระ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างตรงเป้าหมาย

พระองค์ทรงโปรดพระราชทานความรัก ความสมานฉันท์แก่ประชาชน

โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ มีพระเมตตาแผ่ไพศาลไปยังประชาชน

ทุกหมู่เหล่า ซึ่งได้ประจักษ์แล้วในพระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราช-

หฤทัยอันกว้างขวาง โอบอ้อมอารี พร้อมที่จะเกื้อกูลผู้ทุกข์ยากให้รอด

พ้นเคราะห์กรรมโดยถ่องแท้ จึงได้มีการประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ์

ให้ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่

พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นต้นมา

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงขจัด

ปัดเป่าภัยพิบัติทั้งปวงให้ล่วงพ้นด้วยพระปรีชาสามารถอันปราดเปรื่อง

ทรงเตือนไม่ให้บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรง

วางแนวพัฒนาจิตใจประชาชนด้วยคุณธรรม ให้ฝึกอบรมความรู้ขั้นมูล

ฐานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์  ให้มีอาชีพเป็นปึกแผ่น   สร้าง

ความเท่าเทียมกันระหว่างประชาชนในเขตเมืองและชนบทให้บังเกิด

ขึ้นในอนาคต

          พระราชกรณียกิจ ที่พรรณนามานี้ ล้วนนำไปสู่ความมั่นคง

แห่งพระราชอาณาจักร พระองค์จึงประดุจ “แม่ฟ้าหลวงของปวงชน”

เคียงข้างพระวรกาย “พ่อฟ้าหลวง” พระผู้สถิตทั้ง ๒ พระองค์ ซึ่งอยู่

ในดวงใจราษฎร์นิรันดร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
หยาดกวี วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 12.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

เจริญพร นักเรียน และคุณครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุกท่านทุกคน ขอชื่นชม และให้เด็กทุ่งตะโก เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และของชาติบ้านเมือง
ขอชื่นชม

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เด็กอาสาทุ่งตะโก วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tungtako

สวัสดีค่ะ คุณครูแดง หนูจะเป็นเด็กดีของคุณครูค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
.เด็กอาสาทุ่งตะโก.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เด็กอาสาทุ่งตะโก วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 18.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tungtako

สวัสดีค่ะ คุณวสิทธิ์ หนูได้เข้าไปดูแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ครูแดง วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-นำเสนอได้ดีมากค่ะหนูน้อย ชื่นชมๆ
-ถ้าเด้กๆไทยส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้คงดีไม่น้อย

-ขอให้กุศ,ที่พวกหนูทำส่งผลให้พบแต่สิ่งดีดี นะคะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
วสิทธ์ วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vasit
นายอ้วน - Study?& Learn

"ไม่เป็นไร" ของสมเด็จพระบรมราชินีฯ ที่ข้าพเจ้าจดจำ
http://www.oknation.net/blog/vasit/2009/08/12/entry-1


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ลมพัดผ่านท้องทุ่ง ฟุ้งเกสร

ลมพัด ผ่านท้องทุ่ง เกสรฟุ้ง หอมนาสา สายลม แผ่วพัดมา หอบไอเย็น คลุมผิวดิน เทือกเขา และต้นไม้ ผลิตฝนให้ กระแสสินธุ์ โบกลม พัดไหลริน อาบพื้นดิน ชุ่มฉ่ำใจ เสียงนก กู่ร้องขาน สุขสำราญ ป่าไม้ไหว แ

View All
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]