*/
  • วณาราม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wattanasil1@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-25
  • จำนวนเรื่อง : 21
  • จำนวนผู้ชม : 23278
  • จำนวนผู้โหวต : 5
  • ส่ง msg :
  • โหวต 5 คน
วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน 2552
Posted by วณาราม , ผู้อ่าน : 798 , 12:14:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการใช้นวัตกรรม             : ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก

                                               เรื่องพระเตมีย์  เรื่องพระมหาชนก  เรื่องพระสุวรรณสาม  

เรื่องพระเวสสันดร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบางชัน ( ปลื้มวิทยานุสรณ์ )     กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้เขียนรายงาน                               :  สุเทพ  แสงแก้ว

                                                                ครูชำนาญการ  โรงเรียนบางชัน ( ปลื้มวิทยานุสรณ์ )

ปีการศึกษา                                           :  2550

                การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกสนานกับนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้โดยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับ     นิทานชาดก  ก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อศึกษาความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกสนานกับนิทานชาดก  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่เรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน          ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  ตัวอย่างในการทดลอง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยการจับฉลากห้องเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน  จับฉลาก ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้แก่ (1)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกสนานกับนิทานชาดก (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน  (3) แบบสอบถามความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า  t-test  ผลสรุปการทดลองพบว่า

                1.   หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  82.33 /81.67 

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมสูงกว่าก่อนเรียน

                3.   ความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    พบว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่านทุกเล่มมีคะแนนระหว่าง ร้อยละ  80.22 -  82.89   ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ ร้อยละ 80              

                4.   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน    ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก                       ( = 4.28, S.D. = 0.89) 

 

           การศึกษาและทดลองใช้นวัตกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  4  เล่มคือ   เล่มที่  1    เรื่องพระเตมีย์

เล่มที่  2   เรื่องพระมหาชนก   เล่มที่ 3   เรื่องพระสุวรรณสาม  เล่มที่  4  เรื่องพระเวสสันดร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80

และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก ก่อนและหลังเรียน

          กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จำนวน  1  ห้องเรียน   45   คน    คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โรงเรียนบางชัน ( ปลื้มวิทยานุสรณ์) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับ

นิทานชาดก  เรื่องพระเตมีย์  เรื่องพระมหาชนก  เรื่องพระสุวรรณสาม  เรื่องพระเวสสันดร

 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เรื่อง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย  จำนวน  4 ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t – test ) โดยใช้สูตร t – test dependent samples

 ผลการศึกษาพบว่า

1.      หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก เรื่องพระเตมีย์  เรื่องพระมหาชนก  เรื่องพระสุวรรณสาม  เรื่องพระเวสสันดร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้ง 4 เล่ม

มีค่าประสิทธิภาพรวม  E1 /  E2 เท่ากับ 82.33/81.67 ซึ่งทุกชุดมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

2.      นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก 4  เล่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เปียแก้ว วันที่ : 12/04/2009 เวลา : 14.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krupia

สวัสดีค่ะ...
ยินดีกับผลงานวิชาการนะคะ...และยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่
ขอเป็นกำลังใจนะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน