• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 391
  • จำนวนผู้ชม : 95575
  • ส่ง msg :
  • โหวต 249 คน
ของรักของสะสม
ให้มาด้วยรัก น้อมรับไว้ด้วยเคารพรัก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/vinitvadee
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 701 , 00:06:19 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน สำรวจฟ้า , february26 และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

 

 

 

ภาพแนวกราฟฟิก ดัดแปลงจากรูปมือที่ประสานกัน

พร้อมตราสัญลักษณ์ปีคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ตรงกลาง

สื่อความหมายถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค

โดยมีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคควบคุมดูแล

และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ออกแบบโดย

นายสวาสดิ์ พูลสวัสดิ์

พิมพ์ที่

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จำกัด

(มหาชน) ประเทศไทย

วันแรกจำหน่าย

๓๐ เมษายน ๒๕๔๒

ราคาดวงละ ๒ บาท เต็มแผ่นมี ๒๐ ดวงค่ะ

 

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ระยะแรก เมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้มีเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น องค์การอิสระ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง จัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภค ของประเทศต่าง ๆ รวมตัวกันมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

ได้เข้ามาชักชวน องค์การเอกชนในประเทศไทยให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคขึ้น เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากองค์การเอกชนของประเทศไทยในขณะนั้นยังไม่พร้อม ที่จะดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ก็มิได้ย่อท้อ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวนอีกหลายครั้ง จนกระทั่งในครั้งที่ 3 องค์การเอกชน ของประเทศไทยได้รับการชักชวน ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาของผู้บริโภค

มีชื่อว่า กรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภคใน ปี พ.ศ. 2514 และได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาในภาคเอกชน รวมทั้งได้ประสานงานกับภาครัฐ บาล

จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2519 รัฐบาลสมัย คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร เป็นประธานกรรมการชุดดังกล่าว ได้สลายตัวไปพร้อมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทางการเมือง

ยกร่าง พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522   รัฐบาลสมัยต่อมาซึ่งมี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นอีกครั้ง

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพ โหตะกิตย์ เป็นประธานกรรมการ การปฏิบัติงานโดยอาศัยอำนาจของนายกรัฐมนตรี และศึกษาหามาตราการถาวรในการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในหลักทาง สาระบัญญัติ และการจัดองค์กรของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

จึงได้พิจารณายกร่างกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้บริโภค และรัฐบาลได้นำเสนอต่อรัฐสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เป็นกฏหมายได้ รัฐบาลจึงได้นำร่างขึ้นบังคมทูล

ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติได้ตั้งแต่วันทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 มีผลการใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา  

เหตุผลในการประการใช้ พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
    
1. เพื่อกำหนดสิทธิของผู้บริโภค

2. เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ

3. เพื่อกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรของรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

 
โดยให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการเสนอขายสินค้า และบริการต่างๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้า และผู้ประกอบธุรกิจ โฆษณา ได้นำวิชาการทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ
 
ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะและบริการที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที
 
นอกจากนั้นในบางกรณีแม้จะมีกฏหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยการกำหนดคุณภาพ และราคาของสินค้า หรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า
 
และผู้บริโภคจำนวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีได้ และในบางกรณีไม่อาจจะระงับหรือยับยั้งการกระทำที่เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที สมควรมีกฏหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
 
โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมดามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตราดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ นี้ขึ้น
 
การจัดตั้งองค์กรของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
    
1. จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

3. จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐ ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ได้แก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการคุ้มครองเฉพาะเรื่อง

ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา และคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก รวมทั้งได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานและให้ผู้บริโภค ที่ถูกละเมิดสิทธิใช้บริการ

ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้สังกัดอยู่ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รัฐบาลจึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2522

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 105 วันที่ 1 กรกฏาคม 2522 ซึ่งมีผลการใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2522 จึงถือว่าได้ดำเนินการ จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2522 เป็นต้นมา

ขอบคุณ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 

สวัสดิ์สิริชีววาร สิริมานรมณีย์นะคะ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 สำรวจฟ้า ถูกใจสิ่งนี้ (1)
vinitvadee วันที่ : 14/09/2017 เวลา : 17.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ท่าน PT คะ

แสตมป์ คนใช้น้อยลง เพราะส่งที่ ปณ. จนท.เขาแปะสติกเกอร์รูปช้างแม่ลูกให้ค่ะ ตั้งแต่ ๓ บาท จนถึงหลายๆ พันค่าส่งพัสดุไปเมืองไกล

สนง.คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองได้เท่าที่ระบบราชการจะอำนวยค่ะ
หากผู้บริโภครู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบ ก็ไปฟ้องร้องเอาเองน่ะซีคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 14/09/2017 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

แสตมป์ของไทยแทบไม่ค่อยเจอเลย การติดต่อสื่อสารไม่ได้ใช้จดหมายแล้ว ต้องเป็นนักสะสมเท่านั้นที่จะได้เห็น
สนง.คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองได้ครบถ้วนไหม?

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
vinitvadee วันที่ : 14/09/2017 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณโหวต จากน้าแบงค์แจ้งเกิดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
vinitvadee วันที่ : 14/09/2017 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

คุณลุงขา

คุณสวาสดิ์ เขาทันสมัย ทั้งๆ ที่ สว.แล้วค่ะ
คนทำงานศิลปะ ย่อมต้องมีจินตนาการกว้างไกลกว่าเรานะคะ

ขอบพระคุณค่ะคุณลุง

ความคิดเห็นที่ 3 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 14/09/2017 เวลา : 10.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

แสตมป์รุ่นกราฟฟิกส์ ก็แปลกดีครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
vinitvadee วันที่ : 14/09/2017 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

พี่ตุ่มขา

หนูก็เพิ่งเห็นตอนอั๊พบล็อกนี่แหละค่ะ

ขอบพระคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 1 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 14/09/2017 เวลา : 07.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

แสตมป์ชุดนี้ไม่ค่อยคุ้นตาเลยค่ะน้องสาว
แต่ก็แปลกตาดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2017 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]