• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372329
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by , ผู้อ่าน : 2788 , 10:35:20 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร 

   ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

และสำนักพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร 

  หน่วยการอบรม  วัดวังน้อยวนาราม บ้านวังน้อย ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๑๓๐  โทรศัพท์  (๐๘-๙๗๔๔-๕๔๕๗)

.  ชื่อโครงการ    โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นที่    พุทธศักราช  ๒๕๕๑

      .  หลักการและเหตุผล

          เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ที่ทรงห่วงใยประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้  ทางวัดวังน้อยวนาราม  บ้านวังน้อย  ตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร    และสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการบรรชพาสามเณรภาคฤดูร้อนนี้ขึ้นซึ่งทางวัดวังน้อยวนารามได้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นเป็นปีที่สาม โดยมีพระครูธีรพัฒน์ สุวินโย เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯและเป็นผู้อำนวยการโครงการฯจึงได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าอบรมบรรพชาเป็นสามเณร“ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสดังกล่าวซึ่งจะช่วยปลูกฝังคุณธรรม ตลอดทั้งวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนอันจะส่งผลดีแก่สังคมในอนาคตต่อไป

          ดังนั้นเพื่อให้การอบรมศีลธรรมได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ทางวัดวังน้อยวนาราม  จึงได้ยึดหลักการเข้าร่วมกันระหว่าง บ้าน  วัด  โรงเรียน  ด้วยการช่วยกันชักนำให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนอันจะเกิดผลดีแก่สังคม   ประการสำคัญโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้ามาบรรพชาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปในระบบการศึกษาของทางคณะสงฆ์อีกด้วย

.  วัตถุประสงค์

.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 .เพื่อให้เกิดมีระเบียบวินัย คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม อันดีงามของเยาวชนไทย

.เพื่อให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

.เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด

.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความรักความสามัคคีในสังคม

.เพื่อสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงทั้งทางโลกและทางธรรม

.เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็นที่เข้าใจของผู้ปกครอง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป

.เพื่อนำหลักธรรมไปใช้แก้ปัญหาตนเองและสังคมได้ในอนาคต

.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธได้ถูกต้อง

๑๐.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

.  กลุ่มเป้าหมาย

            บรรพชาสามเณร จำนวน  ๘๑  รูป

คุณสมบัติ

                   -  เป็นชายอายุตั้งแต่ ๑๓-๑๗ ปี

                   -  ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

-  ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ

                   -  สามารถเข้ารับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการ

.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                   ผู้ว่าราชการจังหวัด                           จังหวัดกำแพงเพชร   

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                        สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

                   สังกัดวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร       

                   คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร              จังหวัดกำแพงเพชร

                   คณะสงฆ์อำเภอขาณุวรลักษบุรี            จังหวัดกำแพงเพชร     

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร

. สถานที่รับสมัคร / วันเวลารับสมัคร / ระยะเวลาในการฝึกอบรม / หลักฐานการสมัคร

              .๑ สถานที่รับสมัคร

          วัดวังน้อยวนาราม  บ้านวังน้อย  ตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๑๓๐

โทรศัพท์.  (๐๘-๙๗๔๔-๕๔๕๗)

          .๒ วันเวลารับสมัคร  

                     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่    มกราคม  ถึง  วันที่    เมษายน พ..๒๕๕๑

  .๓ ระยะเวลาในการฝึกอบรม   

                             ระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่  ๖ - ๑๗ เมษายน  ..  ๒๕๕๑     รวม ๑๐ วัน

              .๔ หลักฐานการรับสมัคร

                     ..๑ สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ

  ..๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ถึง ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

        

. วิธีการดำเนินงาน

                   .๑ ขั้นเตรียมการ

                                      -  ติดต่อพระวิทยากรประจำโครงการและอบรมแนวทางการอบรมพระวิทยากร

                                      -  ประชุมแต่งตั้งหัวหน้าโครงการและผู้ทำงาน

                                      -  ติดป้ายประชาสัมพันธ์และออกเสียงตามสายชุมชน

                   -  ประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่โครงการเช่น โรงเรียนต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย

                                       -  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

                                       -  ติดต่อวิทยากรมาบรรยายพิเศษ

                                       -  ขอความอุปถัมภ์โครงการ ด้านอุปกรณ์การเรียน อัฐบริขาร  และทุนทรัพย์ในการ

                                                    ดำเนินงาน จากหน่วยงานราชการ  บริษัท  ห้างร้าน  และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

                                       -  ประชุมพระวิทยากรเตรียมปฏิบัติงานจริง 

.. ขั้นดำเนินงาน

-  ประชุมกำหนดวัน เวลา เดือน ปี และบุคคลเปิดโครงการ

-  จัดตารางการอบรมและห้องเรียน

-  ดำเนินการอบรม

-  ประชุมพระวิทยากรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประเมินผลและหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง

-  ประชุมกำหนดกิจกรรมวันปิดโครงการฯ

-  สรุปโครงการฯ

-  จัดพิมพ์เอกสารสรุปโครงการฯ ประจำปี

-  จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์

-  รายงานผลและประเมินผล

.. การประชาสัมพันธ์

-  ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-  ติดต่อพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้อง

-  ติดต่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ

-  ติดป้ายประชาสัมพันธ์

-  ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ

. หลักสูตรและแนวการสอน

.๑ ภาควิชาการ

วิชาศีลธรรม-จริยธรรม               วิชาวาทศิลป์

วิชาพุทธประวัติ                      วิชาธรรมวินัย

                                      วิชาศาสนพิธี                                    วิชามารยาทไทย

                             วิชาความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด           วิชาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                     

.๒ ภาคปฏิบัติ

-  ทำวัตรสวดมนต์แปลเช้า – เย็น

-  ฝึกปฏิบัติธุดงควัตร

                                      -  ปฏิบัติกรรมฐาน  แผ่เมตตา

-  ฝึกอาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  อาราธนาพระปริตร  และบทสวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                        -  การจัดโต๊ะหมู่บูชา  ศาสนพิธี  มารยาทชาวพุทธ

.๓ ภาคกิจกรรม

                                                -  สนทนาธรรมะ

-  แบบสาธิตใช้สื่อ

-  ทัศนศึกษา

-  ทำกิจกรรมกลุ่ม

-  แบบถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

-  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

-  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

.ผู้ให้ความอุปถัมภ์โครงการ

ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์         อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                   พระเทพปริยัติ                      เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร       จังหวัดกำแพงเพชร 

พระครูบริหารขาณุลักษ์            รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร 

พระชาลี  ตปลีโล                  รก.เจ้าอาวาสวัดวังน้อยวนาราม  จังหวัดกำแพงเพชร

พระครูโสภณปุญญวัชระ           เจ้าคณะตำบลปางมะค่า           จังหวัดกำแพงเพชร               

               

              

          

             

                

           

                   นายน้อย  วงศ์วิทยานันท์       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า

                   คุณสุมนมาศ  วุฒิสง่าธรรม       ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

คุณสุภาพ  เกตุม่วง               

คุณสันติ-วิมลทิพย์  ว่องวาทะวัฒน์

คุณวิบูลย์ชัย-นฤมล  ว่องวาทะวัฒน์

นาวาโทหญิงชัชสรัญ  เวียงสิมมา 

คุณจุฬารัตน์  กิตติบุตร

คณะกรรมการหมู่บ้าน-อุบาสก-อุบาสิกาวัดวังน้อยวนาราม

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-อ.บ.ต.-และกลุ่มแม่บ้าน

๑๐.  ที่ปรึกษาโครงการ

. พระวิสุทธาธิบดี                          เจ้าคณะภาค ๔  เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

.ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์                เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส       กรุงเทพมหานคร

          .พระเทพปริยัติ                                      เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร                          จังหวัดกำแพงเพชร

         

         

         

๔. พระครูบริหารขาณุลักษ์                           รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร 

๕.พระครูโสภณปุญญวัชระ                 เจ้าคณะตำบลปางมะค่า                              จังหวัดกำแพงเพชร 

๖. พระโสภณธรรมวงศ์                      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอินทรวิหาร                           กรุงเทพมหานคร

          ๗.พระครูพิศิษฏ์ธรรมวิธูร                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส                  กรุงเทพมหานคร

๘.พระครูพิพิธธรรมภาณ                             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส                  กรุงเทพมหานคร

๙.พระครูวินัยธรวิเชียร  วชิรธมฺโม          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดประยุรวงศาวาส              กรุงเทพมหานคร          

๑๐.ดร.พระมหาวิเชาว์  ปญฺญาวชิโร      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดประยุรวงศาวาส               กรุงเทพมหานคร          

๑๑.พระครูปลัดศีลวัฒน์                    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดประยุรวงศาวาส               กรุงเทพมหานคร

๑๒.พระสมุห์ประยูร  อภิปุญโญ           วัดประยุรวงศาวาส                                    กรุงเทพมหานคร

๑๓.พระครูธรรมธรไพรัช  วรโท           วัดประยุรวงศาวาส                                     กรุงเทพมหานคร          

๑๔.พระชาลี  ตปลีโล                      รก.เจ้าอาวาสวัดวังน้อยวนาราม                     จังหวัดกำแพงเพชร

๑๑.  ที่ปรึกษาคณะพระวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม

.พระครูบริหารขาณุลักษ์                            เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี                        จังหวัดกำแพงเพชร 

. พระครูโสภณปุญญวัชระ                 เจ้าคณะตำบลปางมะค่า                              จังหวัดกำแพงเพชร                     

๔.พระครูพิศิษฏ์ธรรมวิธูร                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส                  กรุงเทพมหานคร

๕.พระครูพิพิธธรรมภาณ                             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส                  กรุงเทพมหานคร

๖.พระครูวินัยธรวิเชียร  วชิรธมฺโม                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดประยุรวงศาวาส               กรุงเทพมหานคร           

๗.ดร.พระมหาวิเชาว์  ปญฺญาวชิโร       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดประยุรวงศาวาส               กรุงเทพมหานคร          

๘.พระครูวินัยธรสุรินทร์  กิตฺติภทฺโท      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดประยุรวงศาวาส               กรุงเทพมหานคร

๙.พระครูธรรมธรไพรัช  วรโท             วัดประยุรวงศาวาส                                    กรุงเทพมหานคร          

๑๐.พระสมุห์ประยูร  อภิปุญโญ            วัดประยุรวงศาวาส                                    กรุงเทพมหานคร

๑๑.พระชาลี  ตปลีโล                      รก.เจ้าอาวาสวัดวังน้อยวนาราม                     จังหวัดกำแพงเพชร 

๑๒.คณะพระวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม

            .พระครูใบฎีกาธีรพัฒน์  สุวินโย                    นธ.เอก     พธ..ปีที่ ๔

                    (หัวหน้าหน่วยอบรม) หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

                    (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวางแผน และออกแบบทำหนังสืออนุสรณ์)      

          .พระสัมฤทธิ์ เตชปุญฺโญ                           น.ธ.เอก  พธบ.ปีที่ ๔

                    (เลขานุการ  โครงการฯ) รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน รองหัวหน้าหัวหน้าโครงการฯ  ฝ่ายออกแบบ

                    หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

         .พระมหาราศรี  สุทธิญาโณ              นธ.เอก ปธ.๔. พธ..ปีที่ ๔

                    (ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ) หัวหน้าฝ่ายธุรการและสถานที่

          ๔.พระครูสมุห์ชาญศักดิ์  อคฺคปญฺโญ     นธ.เอก

                   หัวหน้าแผนกสถานพยาบาล

          ๕.พระมหาภิญญา  สุจิตฺโต                นธ.เอก ปธ.๓ พธ.บ.ปี่ที่ ๔

                        หัวหน้าแผนกงานเอกสารวิชาการ

๑๓. งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด

                   ค่าติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์                     จำนวน         ,๐๐๐  บาท

                   ค่าจัดเตรียมงาน                                                 จำนวน        ๑๐,๐๐๐   บาท

                   ค่าอัฐบริขารสามเณร                                            จำนวน        ๕๐,๐๐๐   บาท

                   ค่าภัตตาหารเช้าและเพล                                      จำนวน        ๒๕,๐๐๐   บาท

                   ค่าน้ำปานะ                                                      จำนวน        ๑๕,๐๐๐  บาท

                    ค่าอุปกรณ์การสอน                                             จำนวน        ๑๒,๐๐๐   บาท

                   ค่าตอบแทนวิทยากร                                           จำนวน        ๑๐,๐๐๐  บาท

                   ค่าน้ำค่าไฟ                                                      จำนวน        ๑๔,๐๐๐  บาท

                             อื่นๆ                                                              จำนวน        ๒๕,๐๐๐  บาท

                   รวมเป็นเงิน                                                       จำนวน       ๑๖๘,๐๐๐ บาท

๑๔. ที่มาของงบประมาณ

                   -จากองค์กร บริษัท ห้างร้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน

                   -งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า

                   -พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

                  

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

                        -  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู และความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  ศีลธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น

                   -  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา  และสถาบันต่างๆ มากยิ่งขึ้น

                   -  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อยู่ในศาสนธรรมอันดีงาม  และอยู่ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

                   -  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                   -  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำหลักธรรมไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

                             -  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

 

๑๖. สถานที่ติดต่อประสานงาน       

.พระครูบริหารขาณุลักษ์(ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโครงการฯ) รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร วัดพัฒนราษฎร์บำรุง   อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ ๖๒๑๓๐ โทรศัพท์.  (๐๘-๖๒๑๔-๔๓๒๒)

. พระครูโสภณปุญญวัชระ (ผู้อำนวยการโครงการฯ)เจ้าอาวาสวัดศรีไพศาล  ตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์  ๖๒๑๓๐โทรศัพท์.  (๐๘-๙๙๖๐-๒๘๓๕)

. พระครูธรรมธรไพรัช  วรโท(ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ)  วัดประยุรวงศาวาส    ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์     เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ไปรษณีย์  ๑๐๖๐๐โทรศัพท์.  (๐๘-๙๕๑๖-๙๓๕๘)

          . พระครูใบฎีกาธีรพัฒน์  สุวินโย(หัวหน้าหน่วยอบรม)  วัดประยุรวงศาวาส    ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์    

          เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์. (๐๘-๙๗๔๔-๕๔๕๗)

.พระสัมฤทธิ์ เตชปุญฺโญ (รองหัวหน้าโครงการ)

๖. พระมหาราศรี  สุทธิญาโณ  (รองหัวหน้าโครงการ)

                   ๗.พระครูสมุห์ชาญศักดิ์  อคฺคปญฺโญ (รองหัวหน้าโครงการ)      

๑๗.หัวหน้าหน่วยอบรม

ชื่อ  พระครูใบฎีกาธีรพัฒน์  ฉายา   สุวินโย   นามสกุล    มีมุข อายุ ๓๘    พรรษา ๑๗     วัดประยุรวงศาวาส    ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์    เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐

โทร (๐๘-๙๗๔๔-๕๔๕๗)

ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 

                          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                

ลงชื่อ........................................................

                                                          พระครูใบฎีกาธีรพัฒน์     สุวินโย  

หัวหน้าหน่วยอบรม

ผู้เสนอโครงการ

........../........./.........

                                                           

                                               

ความเห็นเจ้าอาวาส/ผู้สนับสนุนให้ใช้สถานที่ตั้งหน่วยอบรม

........................................................................................................................................................................................................                                       

ลงชื่อ........................................................

(พระชาลี  ตปสีโล)

  รก.เจ้าอาวาสวัดวังน้อยวนาราม

………./........../.........

ความเห็นเจ้าคณะตำบลปางมะค่า

........................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................

(พระครูโสภณปุญญวัชระ)

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า/ผู้อำนวยการโครงการฯ

 ………./........../.........

ความเห็นรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร

........................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................

(พระครูบริหารขาณุลักษ์)

รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร

………./........../.........

       กำหนดการ

วัน  พุธ  ที่    เมษายน   ๒๕๕๑  (มอบนาค)

                   เวลา๐๙.๐๐น.  ลงทะเบียนรายงานตัว

                   เวลา๑๑.๐๐น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร

                   เวลา๑๒.๐๐น.  แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

เวลา๑๓.๐๐น.  ประธานในพิธีมาถึงมณฑลพิธีจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย-ทำพิธีกริบผมนาค-ขอ ขมาบิดา-มารดา

                         เวลา๑๒.๐๐น.  ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญนาค

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐  (บรรพชา)

เวลา๐๘.๐๐น.  ผู้ปกครองและนาคพร้อมกันที่หน้าตลาดปางมะค่าเพื่อร่วมขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทาน      มายังวัดวังน้อยวนาราม

เวลา๑๐.๐๐น.  แสดงธรรมสอนนาค ๑ กัณฑ์

เวลา๑๑.๐๐น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร

เวลา๑๒.๐๐น.  นาคและแขกผู้เกียรติร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

เวลา๑๓.๐๐น.  ผู้ปกครอง และเจ้าภาพ มอบผ้าไตรแก่นาค

เวลา๑๓.๓๐น.  พระครูบริหารขาณุลักษ์ เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี  องค์ประธานพระอุปัชฌาย์ถึงมณฑลพิธี

-พณฯ พลเรือเอก ธีระ  ห้าวเจริญ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

                     ประธานในพิธีจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย

                   -นายวิทยา  ผิวผ่อง   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวรายงาน

            -พระครูบริหารขาณุลักษ์  เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี  องค์ประธานพระอุปัชฌาย์ทำพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ  
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุดาพร วันที่ : 17/02/2008 เวลา : 22.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

เป็นโครงการที่ดีมาก ขอสนับสนุนให้จัดโครงการนี้ต่อๆไป

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
wadwangnoy วันที่ : 13/02/2008 เวลา : 11.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ร่วมด้วยช่วยกันอุปถัมภ์ด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กิต วันที่ : 13/02/2008 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wadwangnoy วันที่ : 13/02/2008 เวลา : 10.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ร่วมด้วยช่วยกันอุปภัมถ์ด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  [ Add to my favorite ] [ X ]