• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372293
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2551
Posted by wadwangnoy , ผู้อ่าน : 1002 , 19:07:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ลักษณะการให้ทาน

 

 

 

             พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกอานิสงส์ของการให้ทานว่ามีผลตอบสนองที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการให้ และผู้รับทาน การให้ทานมี ๒ ลักษณะได้แก่

๑.     การให้โดยเจาะจง เรียกว่า ปาฏิปุคคลิกทาน

๒.     การให้โดยไม่เจาะจง เรียกว่า สังฆทาน

๑)     การให้โดยเจาะจง หมายถึง การมุ่งให้โดยเจาะจงบุคคลผู้รับทาน ซึ่งในกรณีนี้ผลของการให้ทานจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรม และศีลธรรมของผู้รับทาน ซึ่งจำแนกได้เป็น ๑๔ ประเภท แต่ในที่นี้จะขอกล่าวโดยย่อ ได้แก่

ก.     ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานทุกประเภท นับตั้งแต่ช้าง ม้า โค กระบือ กุ้ง หอย ปู ปลา มดแดง มดดำ ฯลฯ จะมีผลตอบสนองหนึ่งร้อยชาติ คือมีอายุยืนนาน มีผิวพรรณที่ผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ มีพละกำลังที่แข็งแรง มีปฏิภาณไหวพริบที่ว่องไว ฉลาดเฉียบแหลม

ข.     ให้ทานแก่ปุถุชนที่ทุศีล (ไม่มีศีล) ขี้เหล้าเมายา นักเลงการพนัน นักเลงเจ้าชู้ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ฯลฯ จะมีผลตอบสนอง หนึ่งพันชาติฯ

ค.     ให้ทานแก่ปุถุชนที่มีศีล ภิกษุสงฆ์ศีล ๒๒๗  สามเณรศีล ๑๐  อุบาสก อุบาสิกาศีล ๑๐  ศีล ๘  ศีล ๕ จะมีผลตอบสนองหนึ่งแสนชาติฯ

ง.      ให้ทานแก่บุคคลที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเช่น นักบวช ฤษี ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมถภาวนาจนได้บรรลุฌานจิต จะมีผลตอบสนองหนึ่งแสนโกฏิชาติฯ

การให้ทานแก่ผู้รับทานทั้ง ๔ ประเภทนี้เป็นการให้โดยเจาะจง ซึ่งสามารถกำหนดนับผลของทานที่จะเกิดขึ้นตอบสนองโดยประมาณได้ว่าเท่านั้นชาติ เท่านี้ชาติ

            นอกจากนี้ยังมีการให้โดยเจาะจงอีกประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบสนองนับประมาณมิได้ คือการให้ทานแก่ผู้ที่กำลังกระทำความเพียรเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อกระทำพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปตามลำดับ ผลของทานจะนับประมาณมิได้ยิ่งๆ ขึ้นไป จนกระทั่งถึงทานที่ถวายแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมมีผลมายิ่งกว่าทานที่ถวายแก่พระอริยบุคคลเหล่าอื่นทั้งหมด ที่เป็นดังนี้เพราะบุคคลเหล่าอื่นที่กล่าวมานี้มีศีล สมาธิ และปัญญาแตกต่างกัน

๒)    การให้ทานโดยไม่เจาะจง หมายถึงการไม่เจาะจงภิกษุสงฆ์ หรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้รับทาน เป็นการให้ทานที่มีผลมาก และอานิสงส์มาก มากจนไม่อาจประมาณได้ว่าเท่าไรๆ เสมือนดังน้ำในมหาสมุทรที่ใครๆ ก็ไม่สามารถประมาณได้ด้วยเครื่องชั่งตวงวัดว่ามีจำนวนเท่าไร การให้ทานประเภทนี้เรียกว่า “สังฆทาน”

ปัจจุบันไม่ว่าผู้ใดเมื่อมีโอกาสให้ทานก็มักจะมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงแต่เรื่องจะถวาย “สังฆทาน” เท่านั้น เพราะได้ยินได้ฟังมาว่าทำสังฆทานแล้วจะได้บุญมาก แทบทุกคนเมื่อให้ทานแล้วก็ปรารถนาที่จะได้บุญมากๆ ทั้งสิ้น ถ้าให้ทานแล้วได้บุญเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใคร่อยากจะทำ แต่จะมีผู้ใดเคยคิดพิจารณาหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดผลของการให้ทานจึงแตกต่างกันอย่างประมาณมิได้ถึงเพียงนี้

ถามว่า    แตกต่างกันที่วัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่นำมาให้ทานนั้น มีจำนวนมากน้อย ดีหรือเลวใช่หรือไม่

ตอบว่า   ไม่ใช่

ถามว่า    แตกต่างกันที่ผู้รับทานพรรษาสูง หรือต่ำ เป็นภิกษุ หรือสามเณร ใช่หรือไม่

ตอบว่า   ไม่ใช่

ถามว่า    แตกต่างกันที่ต้องตระเตรียมทำพิธีกรรมทางศาสนาให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกอย่าง เช่น จะต้องกล่าวถวายสังฆทานให้สงฆ์รับทราบก่อน และสงฆ์ผู้รับทานจะต้องกล่าวรับสังฆทานได้อนุโมทนาได้ ใช่หรือไม่

ตอบว่า   ไม่ใช่

ถามว่า    แตกต่างกันที่ต้องนิมนต์สงฆ์มารับทานให้ครบทั้ง ๔ รูป หรือต้องมากกว่านั้น แต่ถ้าน้อยกว่าถวายสังฆทานไม่ได้ใช่หรือไม่

ตอบว่า   ไม่ใช่

ถามว่า    ถ้าเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุใด ผลของการให้ทานจึงแตกต่างกันอย่างประมาณมิได้ดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้น

ตอบว่า   การถวายทานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่อง “สังฆทาน” นั้น เป็นสภาวะนามธรรม เป็นเรื่องของกุศลจิตที่เป็นใหญ่ เป็นประธาน ส่วนภิกษุสงฆ์ สามเณร และเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนให้กุศลสำเร็จสมดังความปรารถนา

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงการถวายสังฆทานแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยมีจุดหมายที่จะให้ผู้ถวายทานได้ขัดเกลาจิตไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของ และตัวบุคคล เพราะทรงเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า ถ้าพุทธบริษัทมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วมุ่งถวายทานแต่ภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพยำเกรงในสงฆ์ทุกรูปเสมอกัน โดยไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายต่อสงฆ์ผู้รับทานในขณะนั้น จะเป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดขึ้นได้มากกว่าให้ทานโดยเจาะจงเฉพาะสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง หรือคณะใดคณะหนึ่ง  และเมื่อเสด็จปรินิพานไปแล้ว พระพุทธศาสนาจะได้ดำรงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน

ในทางพระวินัย ภิกษุ ๔ รูปขึ้นไปจึงจะเรียกว่า “สงฆ์” แต่การถวายสังฆทานนั้น แม้ภิกษุเพียงรูปเดียวที่สงฆ์จัดมาเป็นตัวแทน หรือภิกษุเพียงรูปเดียวที่หมู่สงฆ์รับรองแล้วว่าได้บวชอย่างถูกต้องตามพุทธบัญญัติ การถวายทานแก่สงฆ์รูปนั้นก็นับว่าเป็นสังฆทานเช่นเดียวกัน

ดังนั้นการถวายสังฆทานที่มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก ความสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ภิกษุสงฆ์ผู้รับทาน และวัตถุทาน แต่สำคัญอยู่ที่สภาวะจิตของผู้กำลังให้ทานในขณะนั้นว่ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร คือถ้าเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ทานที่ถวายแด่สงฆ์ในครั้งนั้นก็จะเป็นสังฆทาน แต่ถ้าในขณะกำลังถวายทานตั้งจิตไว้ผิดๆ ก็ไม่เป็นสังฆทาน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]