• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372293
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2551
Posted by wadwangnoy , ผู้อ่าน : 1179 , 17:59:50 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา

 

 

รุ่นที่ พิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

วัดวังน้อยวนาราม

 

  

.  ชื่อโครงการ    โครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

             เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา  รุ่นพิเศษ  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

.  หลักการและเหตุผล

            เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษาและเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้  ทางวัดวังน้อยวนาราม  ได้จัดโครงการนี้ขึ้นซึ่งทางวัดวังน้อยวนาราม ได้มีโครงการบรรพชาสามเณรขึ้น โดยมีพระครูใบฎีกาธีรพัฒน์ สุวินโย เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯและเป็นผู้อำนวยการโครงการฯ จึงได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าอบรมบรรพชาเป็นสามเณร“ตามโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา”   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสดังกล่าวซึ่งจะช่วยปลูกฝังคุณธรรม ตลอดทั้งวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนอันจะส่งผลดีแก่สังคมในอนาคตต่อไป

            ดังนั้นเพื่อให้การอบรมศีลธรรมได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ทางวัดวังน้อยวนาราม  จึงได้ยึดหลักการเข้าร่วมกันระหว่าง บ้าน  วัด  โรงเรียน  ด้วยการช่วยกันชักนำให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนอันจะเกิดผลดีแก่สังคม   ประการสำคัญโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้ามาบรรพชาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปในระบบการศึกษาของทางคณะสงฆ์อีกด้วย

 

                          

 

.  วัตถุประสงค์

.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา

.เพื่อให้เกิดมีระเบียบวินัย คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม อันดีงามของเยาวชนไทย

.เพื่อให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

.เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด

.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความรักความสามัคคีในสังคม

.เพื่อสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงทั้งทางโลกและทางธรรม

.เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็นที่เข้าใจของผู้ปกครอง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป

.เพื่อนำหลักธรรมไปใช้แก้ปัญหาตนเองและสังคมได้ในอนาคต

.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธได้ถูกต้อง

๑๐.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

 

 

รับอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

ประจำปี ๒๕๕๑

เจ้าภาพอัฐบริขาร(ไตรจีวร)ไตรละ    ๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน……………..บาท

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (วันละ)  ,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน……………..บาท

เจ้าภาพถวายน้ำปานะ (วันละ)      ๕๐๐ บาท   รวมเป็นเงิน……………..บาท

เจ้าภาพกรดและมุ้งกรด (ชุดละ)   ๐๐ บาท รวมเป็นเงิน......................บาท

เจ้าภาพบาตร (ใบละ)     ๒๐๐ บาท   รวมเป็นเงิน……………..บาท

เจ้าภาพผ้าห่ม (ผืนละ)       ๐๐ บาท     รวมเป็นเงิน……..บาท

เจ้าภาพหมอน (ใบละ)   ๐ บาท   รวมเป็นเงิน……………..บาท

เจ้าภาพที่นอน (ผืนละ)     ๒๕๐ บาท   รวมเป็นเงิน……………..บาท

อุปถัมภ์ทุนการศึกษาสำหรับสามเณร(องค์ละ)  ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน……..บาท

อุปถัมภ์ทุนทรัพย์ในการดำเนินงานตามแต่กำลังศรัทธา  

                                                   จำนวน................บาท

 อุปถัมภ์ อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................

รวมเป็นจำนวนเงิน.................................บาท...........สตางค์

โอนผ่านบัญชีธนาคาร

สามารถโอนเข้าธนาคารต่าง ๆ ได้ดังนี้

               ๑.   บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ  สาขาธนบุรี  เลขที่บัญชี  107-0-417710 

                              ชื่อบัญชี  “พระธีรพัฒน์  มีมุข” ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

        ๒.   บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาท่าดินแดง  เลขที่บัญชี  777-1-38060-3 

                              ชื่อบัญชี  “พระธีรพัฒน์  มีมุข” ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

          ๓.   บัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาสลกบาตร  จังหวัดกำแพงเพชร  เลขที่บัญชี  627-0-07583-1  

                              ชื่อบัญชี  “พระธีรพัฒน์  มีมุข” ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่

พระครูใบฏีกาธีรพัฒน์   สุวินโย (หัวหน้าหน่วยอบรม)

โทร. ๐๘-๙๗๔๔-๕๔๕๗

           โทรสาร. ๐-๒๔๗๒-๓๑๑๓            

 

     
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 14/12/2008 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ไม่ได้มาเยี่ยมพระคุณเจ้า นานแระ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
cancer วันที่ : 12/12/2008 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ION

นมัสการพระคุณเจ้า
ขออนุโมทนาสาธุ....

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
นายไขเคว็ดบ้านโคกหม้อ วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 15.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khokmaw
ตำบลชายคลอง บ้านโคกหม้อ : พันธะชีวา นยะสหคาม (Community Life)

อนุโมทนาด้วยครับ สาธุ


ความคิดเห็นที่ 33 (0)
อังศนา วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 07.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/angsana
เฉลียงหลัง : http://www.oknation.net/blog/uam

ขออภัยค่ะ แก้ไขเป็นสามเณร ๖ รูป

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
อังศนา วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/angsana
เฉลียงหลัง : http://www.oknation.net/blog/uam

นมัสการค่ะ พระคุณเจ้า

..ดิฉันได้โอนเงินเข้าบัญชี ธ. กรุงไทยสาขาสลกบาตรแล้ว
เป็นจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่สามเณร ๑๐ รูปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 10/12/2008 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel

กราบนมัสการคะหลวงพ่อ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
นานาจิตตัง วันที่ : 09/12/2008 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yorwor
บ้านหลังใหม่ฮะ --- >>>> http://www.oknation.net/blog/mouthshell

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
Cat@ วันที่ : 07/12/2008 เวลา : 23.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

กราบพระ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
วิตามินบี วันที่ : 07/12/2008 เวลา : 21.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  

นมัสการค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
feng_shui วันที่ : 07/12/2008 เวลา : 18.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ขอที่อยู่ที่จะส่งของไปร่วมทำบุญด้วยค่ะพระคุณเจ้า

จะส่งเป็นพัสดุให้ในวันจันทร์ หลังได้รับที่อยู่แล้วค่ะ

ขออุปถัมภ์ เป็นแชมพู สมุนไพรสกัด 2โหล มูลค่าประมาณ 1500 บาทค่ะ.......................................

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
โรสลิต้า วันที่ : 06/12/2008 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maneeapsara
มณีแห่งขุนเขา อัปสราแห่งอักษร

กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 06/12/2008 เวลา : 12.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

นมัสการพระคุณเจ้า
แจ้งทางหลังไมค์แล้วขอรับ
สาธุ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
อังศนา วันที่ : 06/12/2008 เวลา : 00.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/angsana
เฉลียงหลัง : http://www.oknation.net/blog/uam

นมัสการค่ะ พระคุณเจ้า

..รอไว้วันจันทร์จะโอนเงินเพื่อร่วมทำบุญด้วยนะคะ
เรียบร้อยแล้วแล้วจะมาเรียนให้ทราบรายละเอียดอีกทีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 05/12/2008 เวลา : 15.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

นมัสการพระคุณเจ้าครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 04/12/2008 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

ยินดีเจ้าค่ะ
ดำเนินการอย่างไร
จะแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
เด็กการะเกด วันที่ : 04/12/2008 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kara
จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยหัวใจที่ร่าเริง..... 

ตอนนี้ ฟอร์เวิด เมล์ไปให้คนที่รู้จักแล้วคะ
ส่วนตัวเองเมื่อโอนเงินแล้วจะแจ้งอีกครั้งนะคะ
นมัสการคะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 04/12/2008 เวลา : 13.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

กลับบ้านแล้วคงได้ไปที่วัดสักครั้ง...

สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สายฟ้าขี้สงสัย วันที่ : 04/12/2008 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ligthning
มีบางอย่างอยู่ในสายฟ้า ที่มักจะออกมาถามคุณเพื่อคลายสงสัย

นมัสการครับพระคุณเจ้า

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
แม่เอื้อง วันที่ : 04/12/2008 เวลา : 08.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maeeaung

นมัสการค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ครูแดง วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-นมัสการค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
feng_shui from mobile วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 19.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

จะแจ้งความประสงค์อึกครั้งค่ะพระคุณเจ้า

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี

สาธุครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
redribbons07 วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

ขออนุโมทนาเป็นเจ้าภาพอัฐบริขาร(ไตรจีวร)ไตรละ

๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 700 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสลกบาตร

จังหวัดกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 627-0-07583-1


ชื่อบัญชี “พระธีรพัฒน์ มีมุข” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


เมื่อ 3/12/51 เวลาประมาณ 11.050 น.
ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 08.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

อนุโมทนา เจ้าค่ะ
และ..
บ้านพระธรรม ขอเชิญร่วมเขียนถวายพระพร แด่องค์ในหลวงพ่อของเราค่ะ

Permalink : http://www.oknation.net/blog/sarattatham/2008/12/02
ปล.ก้อนหินเองเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
pixitien วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 00.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pixitien

กราบนมัสการครับ..

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เคียงดิน วันที่ : 02/12/2008 เวลา : 21.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 02/12/2008 เวลา : 20.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 02/12/2008 เวลา : 17.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้นความคิดเห็นที่ 8 (0)
ting วันที่ : 02/12/2008 เวลา : 11.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

ร่วมอนุโมทนาสาธุคะ
อยู่เยอรมันยังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 02/12/2008 เวลา : 06.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ร่วมอนุโมทนาผู้ที่เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อึ่งอ่าง วันที่ : 01/12/2008 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunyarat
บางทีชีวิต...ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า    ความทรงจำดีๆ เอาไว้ให้คิดถึงความคิดเห็นที่ 5 (0)
ปัณณ์ วันที่ : 01/12/2008 เวลา : 08.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/punn

นมัสการค่ะพระคุณเจ้าความคิดเห็นที่ 4 (0)
charothon วันที่ : 01/12/2008 เวลา : 07.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

นมัสการค่ะ

..เพลงผ้า..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
plejang วันที่ : 01/12/2008 เวลา : 00.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plejang
::  Plejang  ::  + + ... ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ ....+ + ::

กราบนมัสการคะหลวงพ่อ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 30/11/2008 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

คือ ดิฉันไม่ได้อยู่เมืองไทย เดี๋ยวจะเมล์บอกลูกพี่ลูกน้องไว้นะคะ

นมัสการค่ะ พระคุณเจ้า

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พิราบดำ วันที่ : 30/11/2008 เวลา : 18.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pat-1
เมืองมะขามหวาน  

สาธุ....................................................

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]