• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372324
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2552
Posted by wadwangnoy , ผู้อ่าน : 12758 , 22:04:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คติธรรม

ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ

พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล

จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ

ต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนดี ฯ

ขอเจริญพร

       วันนี้แสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาสัตถุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ส่งเสริมเพิ่มพูนกุศลบุญราศี แก่สาธุชนทั้งหลาย โดยโยมผู้ขวนขวายใส่ใจในการบำเพ็ญกุศลความดี อันเป็นการสร้างพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบัติ ตามสมควรแก่กาลเวลาต่อไป

       ดำเนินความตามพระพุทธสุภาษิต ที่ได้อันเชิญมาเป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้นนั้นว่า “ปุญญะเมวะ โส สิกเขยยะ” เป็นอาทิ ซึ่งแปลเป็นใจความว่า “บุคคลควรศึกษาบุญเท่านั้น เพราะบุญนั้นเป็นเครื่องนำสุขมาให้และมีผลยืดยาวไป” พึงพอกพูนทาน ๑ เมตตาจิต ๑ ดังนี้ ซึ่งจักได้อธิบายขยายเนื้อความโดยพุทธาธิบายและอัตตโนมัตยาดังต่อไปนี้

คำว่า “บุญ” แปลว่า สิ่งที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมอง กล่าวคือเป็นเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสไร้ราคีนานา สิ่งอื่นใดที่จะชำระจิตใจให้ผ่องใสได้เหมือนบุญเป็นไม่มี เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระชินศรีจึงตรัสสอนให้ศึกษาเรื่องบุญ และบุญที่จะพึงศึกษานั้นเล่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ ๓ ประการคือ

ทาน           การเผื่อแผ่แจกปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่น ๑

สมจริยา      ความประพฤติสม่ำเสมอ ๑

เมตตาจิต     ความคิดในอันที่จะผูกไมตรีในมนุษย์และสัตว์ทั่วไป ๑

ทาน การให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนั้น ได้แก่การเฉลี่ยรายได้หรือสิ่งของของตนแก่ผู้อื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป รู้จักแบ่งปันแก่บุคคลผู้ควรได้รับ เมื่อกระทำได้ดังนี้ จัดว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยดี รู้จักโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ตรงกันข้าม  ผู้ที่มีความตระหนี่ครอบงำจิตใจ ไม่รู้จักแบ่งปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนั้น แสดงว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยคับแคบ การให้ปันเป็นเครื่องหยั่งหรือวัดน้ำใจของบุคคล ให้เห็นว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยเช่นไรอันการให้ปันนี้ หากผู้กระทำได้กระทำไปด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์แล้วไซร้ ย่อมสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้รับให้นิยมชมชอบ แต่การบริจาคหรือการให้ปันนี้ผู้กระทำจะต้องกระทำไปด้วยน้ำใจมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับจริง ๆ ไม่หวังผลตอบแทนแต่ประใด จึงจะสำเร็จประโยชน์ในการให้ ถ้าหวังผลตอบแทนแล้วไซร้ ก็เป็นประดุจให้เงินกู้เพื่อหวังดอกเบี้ย แสดงว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่ดีพอ ส่วนการที่จะได้ผลตอบแทนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของผู้รับต่างหากการบริจาคกล่าวโดยปริยายอื่นอีก

 จะต้องไม่เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความโลภของตน เช่น บุคคลพิจารณาเห็นว่า ชาตินี้ตนเป็นคนอัตคัดขัดสนแล้วก็ขวนขวายในการให้ทาน เป็นการสร้างทานบารมีและการบริจาคด้วยมุ่งหวังผลคือ ความมุ่งมีในชาติหน้าเป็นเครื่องตอบแทนการบริจาคเช่นนี้ สมเด็จพระชินศรีตรัสว่าไม่ใช่ทานของคนดีด้วยเป็นการเพิ่มพูนความโลภ ไม่ใช่บริจาคด้วยอัธยาศัยอันดีงามคล้ายกับฝากธนาคารสำหรับโลกหน้า ด้วยต้องการดอกเบี้ยจนเกิดส่วน แต่ถึงกระนั้นการบริจาคก็ยังนับว่ามีผลอยู่บ้างตามธรรมดา แต่ผู้บริจาคได้ชื่อว่า มีอัธยาศัยไม่บริสุทธิ์ อีกประการหนึ่ง หารบริจาคต้องมุ่นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับถ้าหากไม่แล้วก็อาจเสียผลแก่ผู้รับ เช่นให้ทานแก่บุคคลผู้มีกำลังแข็งแรงแต่เกียจคร้านในการประกอบการงาน เห็นการพึ่งผู้อื่นเป็นการสะดวกในการดำเนินชีวิต เที่ยวขอทานเป็นอาชีพ การบริจาคทานแก่บุคคล เช่นนั้นจัดว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาจมอยู่ในความเกียจคร้าน ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปได้สักที เพราะเหตุนี้องค์สมเด็จพระชินศรี จึงทรงแสดงลักษณะแห่งการบริจาคทานไว้เป็น ๒ ประการคือ

บริจาคโดยฐานอนุเคราะห์ ๑

บริจาคโดยฐานบูชาคุณ ๑

ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันดังนี้ คือ

โดยฐานอนุเคราะห์ สำหรับผู้มีฐานนะสูงหรือเท่ากัน จะพึงกระทำแก่ผู้ที่มีฐานนะต่ำหรือมีฐานนะพอ ๆ กันโดยฐานบูชาคุณ สำหรับบุคคลผู้เป็นหนี้บุญคุณ จะพึงกระทำแก่ท่านผู้ทรงคุณ คือเคยมีบุญแก่ตน

อีกประการหนึ่ง การบริจาคทานยังจำแนกได้อีก ๒ ประการ คือ การบริจาคทานโดยเจาะจง ๑ การบริจาคทานโดยไม่เจาะจง คือ สาธารณะทั่วไป ๑ ซึ่งมีอรรถาธิบายแตกต่างกัน การบริจาคทานโดยจำเพาะเจาะจงผู้รับคนใดคนหนึ่ง เรียกว่าการบริจาคโดยเจาะจง ส่วนการบริจาคเพื่อบำรุงโรงพยาบาลหรือบริจาคเพื่อกิจการสาธารณะในพระพุทธศาสนาเป็นต้น เรียกว่าบริจาคโดยไม่เจาะจง

ในสองประการนั้น การบริจาคโดยเจาะจงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับและเห็นผลเร็ว แต่มีเขตไม่กว้างขวางเหมือนการบริจาคโดยไม่เจาะจงทานทุกประเภทบุคคลพึงเลือกใช้โดยสมควรแก่ฐานะและโอกาส โดยฐานะอนุเคราะห์บ้าง โดยฐานะบูชาคุณบ้าง โดยเจาะจงบ้าง โดยไม่เจาะจงบ้าง

เมื่อได้กระทำแล้ว ก็ย่อมเป็นการประกาศอัธยาศัยของตนว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นบุญประการหนึ่ง

            แต่การบำเพ็ญบุญไม่เพียงแต่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่านั้น ยังจะต้องประพฤติตนให้สม่ำเสมออีกด้วย โดยไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง โดยวางตนสม่ำเสมอ คือเสมอต้นเสมอปลาย ไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะเหตุแห่งมานะความถือตัว หรือเอารัดเอาเปรียบกันบ้าง เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงสมจริยา ความประพฤติสม่ำเสมอนั้น มีข้อที่จะพึงจำแนกแสดงได้เป็น ๒ ประการ

            ประการที่หนึ่ง ได้แก่การประพฤติสุจริต เรียกว่า ประพฤติสม่ำเสมอเพราะเป็นปกติ ไม่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ เหมือนทุจริต ซึ่งมีลักษณะลุ่ม ๆ ดอน ๆ คือ บางคราวทำชั่ว เพื่อหวังผลตามคราวนั้น ๆ บางทีต่อหนาอย่างหนึ่งลับหลังเป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนับว่าหาความสม่ำเสมอมิได้ส่วนผู้ประกอบสุจริต ย่อมประพฤติตรงไปตรงมา คือต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็อย่างนั้น เพราะมีกัลยาณธรรมประจำใจอยู่ในใจ เหตุนั้นพระบรมดาจารย์จึงตรัสการประพฤติสุจิตว่า เป็นสมจริยา ความประพฤติสม่ำเสมอ บุคคลที่มีความประพฤติสม่ำเสมอได้ชื่อว่ามีความประพฤติเป็นธรรมคือถูกต้องอีกด้วย เมื่อบุคคลประพฤติดีปฏิบัติชอบกล่าวคือ ดำเนินในสุจริตทั้ง ๓ คือ สุจริตกาย สุจริตวาจา และสุจริตใจแล้ว จัดว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยบริสุทธิ์ จัดเป็นบุญประการหนึ่ง

ประการที่สองได้แก่ ความวางตนสม่ำเสมอ ตามสมควรแก่ฐานะของบุคคล เช่น บุคคลผู้เป็นญาติกันก็ประพฤติสมควรแก้ฐานะที่เป็นญาติกัน คือ นับถือกันตามสมควร ไม่ดูหมิ่นและดูแคลนกัน เพราะ เพราะมียศ มีอำนาจ มีทรัพย์มากน้อยไม่เสมอกัน อนุเคราะห์ กันตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาส ผู้ที่เป็นเพื่อนก็ประพฤติสมควรแก่ฐานะที่เป็นเพื่อนกัน มีจิตคงที่ไม่แปรผันในเวลาที่ฝ่ายหนึ่งเสื่อมทรามลงไปยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน กล่าวคืออนุเคราะห์กันตามสมควร ผู้ที่เป็นญาติสายดลหิต  หรือมิตรสหายที่สนิทสนม แต่ก็นับว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เช่นผู้อยู่ในตำบลเดียวกัน อยู่ในอำเภอเดียวกัน อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ตลอดจนผู้อยู่ในประเทศเดียวกัน และผู้อยู่ร่วมโลกเดียวกัน ก็ประพฤติตามฐานะที่เป็นพวกเดียวกันมาเอารัดเอาเปรียบกัน ต่างขวนขวายช่วยเหลือรักษาผลประโยชน์ของกันและกัน บุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอดังกล่าวนี้ ชื่อว่าผู้มีอัธยาศัยดีงาม เพราะความประพฤติเป็นไปตามธรรมนองคลองธรรม จึงจัดว่าเป็นบุญประการหนึ่ง อันบุคคลผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ปันและผู้ประพฤติสม่ำเสมอ หากจะได้มีไมตรีความรักใคร่ ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยแล้ว ต่างฝ่ายต่างก็มีไมตรีจิตต่อกัน เพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงเมตตาจิตว่าเป็นบุญอีกประการหนึ่ง

เมตตาจิต ได้แก่จิตคิดปรารถนาความสุขแก่ผู้อื่น กล่าวจิตที่ปราศจากความอาฆาต พยาบาท และความเบียดเบียน  ผู้มีจิตเมตตานับว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยดี  เพราะนำความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ ยังความสนิทสนมกลมเกลียวกันยิ่งขึ้นไป ตรงกันข้ามกับผู้มุ่งร้ายต่อผู้อื่น ซึ่งนอกจากตัวเขาเองจะได้ชื่อว่าผู้มีอัธยาศัยไม่ดีแล้ว ยังทำความลำบากใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย เพราะเหตุนี้ บุคคลควรเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาจิต คิดปรารถนาวามุขในบุคคลอื่นเป็นนิตยกาล เมตตาที่บุคคลจะพึงแผ่ไปนั้น ท่านจำแนกไว้ ๒ สถานคือ โดยเจาะจง๑  โดยไม่เจาะ๑ เมตตาที่แผ่ไปโดยนิยมตัวลงไปต่างๆ โดยฐานะที่ตนรู้จัก เช่น มารดาบิดา มีความรักใคร่ในบุตรธิดา และบุตรธิดารักใคร่ในบิดามารดา ญาติมิตรรักใคร่กันตามฉันญาติ ดังนี้จึงตัดว่าเป็นเมตตาที่แผ่ไปโดยเจาะจง ส่วนเมตตาที่แผ่ไปโดยมิได้เจาะจงนั้น คือแผ่ไปโดยไม่นิยมบุคคล ให้เห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งมวลที่อุบัติมาในโลกนี้ มีความรักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกับตน แต่นั้นจิตที่ประกอยด้วยเมตตาก็จะแผ่กว้างออกไปโดยไม่มีขอบเขต เมตตาที่แผ่ไปโดยเจาะจงจัดว่าเป็นธรรมดาของสัตว์โลก ซึ่งต้องเป็นเช่นนั้นนับว่าไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไร

ส่วนเมตตาที่เป็นไปโดยมิได้เจาะจงนั้น จะมีขึ้นได้ด้วยอัธยาศัยบริสุทธิ์ปราศจากความริษยาและตระหนี่เป็นต้น ผลที่จะพึงมีก็ต่างกันตามประเภทแห่งเมตตานั่นเอง กล่าวคือ เมตตาที่เป็นไปโดยไม่เจาะจงมีขอบเขตกว้าง แต่มีกำลังเบา เปรียบเหมือนเชือกสั้นที่เหนี่ยวได้มากกว่าเชือกยาว แต่สาวเข้าก้อไม่ถึงไหน การที่บุคคลผู้รู้อำนาจแห่งประโยชน์ จึงเลือกประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยสมควรแก่บานะและโอกาส เมื่อปฏิบัติแล้ว ย่อมจัดว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยบริสุทธิ์ปราศจากความเสร้าหมอง เพราะเป็นไปตามทำนองคลองธรรม เพราะเหตุนี้ องค์สมเด็จพระชินศรีจึงตรัสว่า ไมตรีจิตหรือจิตประกอบด้วยเมตตาเป็นบุญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปถัมภกปัจจัย คือ สนับสนุนให้บุญ ๒ ประการข้างต้นมีความเจริญขึ้นโดยลำดับ

อาตมภาพได้แสดงเรื่องวิธีบำเพ็ญบุญ อันได้แก่การประพฤติตามธรรม ๓ ประการ คือ ทาน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ปันแก่บุคคลที่ควรปัน ๑ สมจริยา ความประพฤติสม่ำเสมอ ๑ เมตตาจิต ความคิดปรารถนาความสุขแก่มนุษย์และสัตว์ทั่วไป ๑ ซึ่งนับว่าเป็นหัวข้อในการยำเพ็ญกุศล ที่ขวนขวายกระทำ  

                   

   เมื่อบุคคลมารู้ว่า บุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ กุศลคือความสามารถที่ปฏิบัติให้เป็นบุญเช่นนี้แล้ว พึงเป็นผู้มีจิตใจผ่องแผ้วและขวนขวายในการบำเพ็ญบุญ เพื่อจักได้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตนได้ประสบสุขในโลกนี้ และเข้าถึงความสุขในโลกหน้าอันจะเป็นการสร้างเสบียงทานไว้ เมื่อใดละจากโลกไปแล้ว ไม่มีใครสามารถนำเอาอะไรไปได้เลยมีคือกุศลคุณความดีที่เราได้กระทำไว้เท่านั้นที่สามารถติดตามเราไปได้เพราะฉะนั้นพุทธศานิกชนทั้งหลายพึงตั้งจิตให้เป็นกุศลกระทำแต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ โดยที่ได้แสดงมา

ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั่งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว จงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้เป็นผูปราศจากโรคาพาธ ภัยพิบัติ อุปัทวันทั้งหลาย และจงเจริญไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ประสงค์จำนงหมาย สิ่งใดที่ได้ประกอบความชอบธรรม ขอสิ่งนั้นทั้งปวงจงสำเร็จสมความหมายปรารถนาทุกประการ เทอญ

                                        

                    

                     
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
pimahn วันที่ : 04/02/2009 เวลา : 19.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

นมัสการครับ พระคุณเจ้า วัดวังน้อย

มาอ่านธรรมะอีกรอบครับ หลังจากที่ เชษฐา (chedtha) ได้แวะมาอ่านหลายรอบแล้ว

ขอบคุณสำหรับธรรมทานครับ

ผมหมั่นทำบุญทำกุศล เพื่อลดความโลภ ความโกรธ ความหลง ของตนเอง

http://www.oknation.net/blog/chedtha2/2009/01/11/entry-1ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ท่านเจ้าคุณ วันที่ : 02/02/2009 เวลา : 08.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sutku
สุทธิคุณ กองทอง 

กราบนมัสการครับ พระอาจารย์​

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สายธาร วันที่ : 01/02/2009 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour


นมัสการครับ..

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Cat@ วันที่ : 01/02/2009 เวลา : 18.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

กราบพระค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
โรสลิต้า วันที่ : 30/01/2009 เวลา : 14.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maneeapsara
มณีแห่งขุนเขา อัปสราแห่งอักษร

นมัสการหลวงพ่อค่ะ
ขออนุโมทนาด้วยค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
chedtha วันที่ : 30/01/2009 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)


นมัสการครับ พระคุณเจ้า วัดวังน้อย

มาอ่านธรรมะ เรื่องการให้ทาน เพื่อละความโลภ และเพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่น
มิใช่เพื่อหวังผลในกาลภาคหน้า

ผมให้ทานด้วยเมตตา และเพื่อละความโลภของตนเองครับพระคุณเจ้า

โหวตให้กับธรรมทาน พระคุณเจ้าเขียนธรรมะน่าอ่านจริงๆครับ
จะแวะมาอ่านธรรมะ เรื่อยๆนะครับ กิเลสจะได้เบาบางลงไปทุกวัน


นิมนต์ไปชมภาพจากพิพิธภัณฑ์ BMW มีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่หาชมได้ยาก
สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและวัฒนธรรมผ่านทางการจัดแสดงนิทรรศการ

http://www.oknation.net/blog/chedtha/2009/01/29/entry-1

ขอให้มีความสุขมากๆกับชีวิตประจำวันนะครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุกรวดี วันที่ : 26/01/2009 เวลา : 03.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rojanar

กราบนมัสการค่ะ
วันนี้มีคำรำพึง-กึ่งปุจฉาว่า
ทำไมจึงมี"พระสังฆราช"2องค์

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 25/01/2009 เวลา : 07.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.


นมัสการครับ..

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
hdiamond วันที่ : 23/01/2009 เวลา : 17.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hdiamond

ผมว่าความสม่ำเสมอทำยากที่สุดและสำคัญมากด้วย

ผมเป็นประจำเลยครับ เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้าย

ตามสภาพจิตที่ไม่เป้นสมาธิ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 23/01/2009 เวลา : 07.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ มารับอาหารทางใจ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
ทาน สมจริยา เมตตาจิต ครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Cat@ วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ขออนุโมทนา สาธุ.

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นายสงคราม วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sunshinessuu

สาธุ...สาธุ...สาธุ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
แม่หมี วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 11.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

การได้ทำบุญ ได้บริจาคทานเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นทำให้จิตใจผ่องแผ้วจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
cancer วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 08.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ION

ขออนุโมทนา สาธุ.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chedtha วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)

นมัสการพระคุณเจ้า วัดวังน้อย

ฝึกฝนตนเองเสมอๆครับ พยายามขัดเกลาจิตใจ ให้มีกิเลสน้อยลง มีเมตตามากขึ้น

อนุโมทนาในธรรมทานนี้ ด้วยความขอบพระคุณครับ

+1 โหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 01.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

เปรียบเสมือนหนึ่งเป้นธนาคารบุญนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Cat@ วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 18.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

นมัสการพระคุณเจ้า

ขอโมทนาบุญนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 23.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thungkuaschool
เดิน-วิ่ง ไผ่โทนมินิฮาร์ฟมาราธอน # ๑๕ เสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖..

นมัสการพระคุณเจ้าครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 15.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สาธุเจ้าค่ะ
http://www.oknation.net/blog/nadrda2

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
หนุ่มแดนสยาม วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 05.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/munee
อย่าลืมดีเจคนนี้นะครับ บ่าวนุ้ย @@DJ วิทยุชุมชน คนท้องถิ่น เมืองจตุคามรามเทพ : กลุ่มเขียนข้าว

สวัสดีปีใหม่ครับ
...............

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ณภาสุ วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 22.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/napasut
ศิษย์ผู้ใดที่ทำลายชื่อเสียงสถาบัน ผู้นั้นทรยศต่อองค์สมเด็จพ่อฯ ลูกมหาวชิราวุธ ต้องยึดมั่นในความดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]