• ขุมทรัพย์เพชร.
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : win_seawrite@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-12-30
  • จำนวนเรื่อง : 50
  • จำนวนผู้ชม : 84630
  • ส่ง msg :
  • โหวต 31 คน
เรื่อยๆมาเรียงๆรายสัปดาห์
หลากหลายทรรศนะ ง่ายๆ สบายๆที่ไม่เหมือนใครสไตล์"ขุมทรัพย์เพชร."
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wahiniawitt
วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by ขุมทรัพย์เพชร. , ผู้อ่าน : 6724 , 04:00:29 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จากที่เราคุยกันไปแล้วว่าวิชาชีพคืออะไรและทำไมถึงต้องมีองค์กรวิชาชีพ วันนี้ผมขอทำหน้าที่วิจารณ์องค์กรวิชาชีพแพทย์ของไทยในปัจจุบันดูว่าทำหน้าที่ได้สมกับที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่

ประเทศไทยเราเพิ่งจะเป็นวิชาชีพโดยสมบูรณ์เมื่อพ.ศ.๒๕๑๑ หลังมีพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๑ เพราะมีองค์ประกอบครบ ๔ ข้อ ของการเป็นวิชาชีพ(เนติบัณฑิตยสภามีมาตั้งแต่พ.ศ.๒๔๕๗ และคุรุสภาพ.ศ.๒๔๘๘) ถึงแม้ก่อนหน้าที่จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ จะได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์มาแล้ว ๒ ฉบับคือ พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.๒๔๖๖ และพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๔๙๗ แต่ก็ไม่มีองค์กรที่ตั้งขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของการเป็นองค์กรวิชาชีพมาก่อน

หากเปิดไปดูพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.๒๔๖๖ จะพบว่ามีองค์กรที่เรียกว่า “สภาการแพทย์” แต่องค์กรนี้ยังไม่ใช่องค์กรวิชาชีพเพราะขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยและไม่ได้มีการระบุถึงเรื่องสมาชิกขององค์กรว่ามีที่มาอย่างไร ส่วน “คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ”ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๔๙๗ ก็มีหน้าที่เพียงรับจดทะเบียนผู้ที่ประกอบโรคศิลปะที่มิได้มีเฉพาะแพทย์หากแต่รวมทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน ผมจึงกล้ากล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ทำให้เกิดวิชาชีพแพทย์ขึ้นในประเทศไทย

มาถึงบทบาทของแพทยสภาตามวัตถุประสงค์แห่งการก่อตั้งเมื่อพ.ศ.๒๕๑๑ มี ๔ ข้อ คือ

๑. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์

๒. สอดส่องดูแลความประพฤติและมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๓. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกแพทยสภา

๔. ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข

ซึ่งเราสามารถสรุปได้เป็น ๒ ข้อใหญ่ คือการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแพทย์ และการนำความรู้ที่ได้นั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน แต่เมื่อถามว่าหน้าที่ใดของแพทยสภาสำคัญกว่ากันก็คงต้องตอบว่าการคุ้มครองสวัสดิภาพทางการแพทย์ของประชาชนนั้นเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของแพทยสภา

ดังปรากฏหลักฐานในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ ที่ระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า “เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้บังคับใช้มานานแล้วและมีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนได้รัดกุมยิ่งขึ้น...”

เพราะหากพิจารณาตามปรัชญาแห่งการเป็นวิชาชีพนั้น จะเห็นได้ว่าวิชาชีพเป็นงานเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านการแพทย์ไม่สามารถบอกได้ว่าแพทย์คนนี้ทำถูกหรือผิดอย่างไร ดีไม่ดีอย่างไรผิดกับการขายก๋วยเตี๋ยวที่คนทั่วไปสามารถประเมินได้ว่าอาหารนี้อร่อยหรือไม่ได้ ผู้ที่จะทำหน้าที่ชี้ขาดว่าแพทย์ทำผิดถูกอย่างไรจึงต้องเป็นแพทย์ด้วยกันจึงต้องมีการตั้งองค์การวิชาชีพขึ้นเพื่อ “ควบคุม” ให้แพทย์ปฏิบัติตามมาตรฐานและอยู่ในจริยธรรมวิชาชีพ การไม่ปฏิบัติมาตรฐานและไม่ยึดถือจริยธรรมวิชาชีพก็จะไม่ถือว่าผู้นั้นมิได้ประกอบวิชาชีพอีกต่อไป ดังที่กฎหมายได้ให้อำนาจแพทยสภาในการลงโทษแพทย์ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนไปจนถึงเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เมื่อหันมามองบทบาทของแพทยสภาในปัจจุบันจะพบว่าผิดไปจากปรัชญาหลักในข้อนี้มาก เริ่มตั้งแต่การลงสมัครเป็นกรรมการแพทยสภาประเภทเลือกตั้งที่มีวาระ ๒ ปีก็มีการรวมกลุ่มกันตั้งเป็น “กลุ่มแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์” โดยมีสมาชิกเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการไปจนถึงเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนจำนวนมาก ทั้งที่ความจริงแล้วแพทยสภาตั้งขึ้นมา “เพื่อประชาชน” ไม่ใช่ “เพื่อแพทย์” อย่างที่แพทย์กลุ่มนี้กำลังทำเพื่อเอาใจแพทย์ เพื่อคะแนนเสียงและเพื่อผลประโยชน์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

มูลเหตุแห่งการเข้ามาครอบงำแพทยสภาของโรงพยาบาลเอกชนเกิดจากเดิมการฟ้องร้องแพทย์โดยมากมักจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มีการควบคุมมาตรฐานที่ดีพอ เมื่อมีการฟ้องร้องแพทยสภา(ชุดเก่าๆ)ก็จะตัดสินอย่างตรงไปตรงมา ถูกก็ว่าไปตามถูก ผิดก็ว่าไปตามผิดจนเป็นเหตุให้แพทย์โรงพยาบาลเอกชนถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเป็นเหตุแห่งการฟ้องแพ่งทำให้โรงพยาบาลเอกชนต้องเสียค่าชดเชยอีกเป็นจำนวนมาก

เมื่อแพทยสภาถูกโรงพยาบาลเอกชนเข้าครอบงำ ผู้สมัครกรรมการแพทยสภาต้องการหาเสียงและแพทย์ในปัจจุบันกลัวการถูกฟ้องร้องจึงเกิดวงจรอุบาทว์เกิดขึ้นแก่วงการแพทย์ไทย นั่นคือแพทย์ประกอบทุรเวชปฏิบัติกลัวการถูกฟ้องร้องวิ่งเข้าหาผู้สมัคร(หรือผู้เป็น)กรรมการแพทยสภาให้ช่วยเหลือ พอตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมขึ้นมาแพทย์ผู้นั้นก็หลุดคดีไม่มีความผิด เกิดเป็นบุญคุณเกิดเป็นระบบอุปถัมภ์ขึ้น คนเหล่านี้ก็จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาอีก

ผลใหญ่หลวงที่ตามมาคือประชาชนขาดความเชื่อมั่นในแพทยสภาและวงการแพทย์ไทย เมื่อเกิดคดีความแทนที่จะฟ้องร้องเพียงแพทยสภาที่มีโทษอย่างมากคือห้ามประกอบวิชาชีพแพทย์ ก็หันหน้าไปพึ่งศาลยุติธรรมฟ้องเป็นคดีแพ่งให้แพทย์จ่ายค่าเสียหาย ฟ้องเป็นคดีอาญาให้แพทย์ติดคุกแทน  สังเกตได้จากจำนวนคดีความที่ฟ้องร้องแพทย์ในชั้นศาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปีผกผันกับจำนวนผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่แทบจะไม่มีตั้งแต่มีนายกแพทยสภาคนปัจจุบัน

หลักคิดของแพทยสภาทุกวันนี้จึงเปลี่ยนไปจากเดิม คือเห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องมากขึ้น เห็นแก่ความเดือดร้อนของประชาชนน้อยลง จากเดิมที่จะปกป้องผู้ป่วยไม่ให้เกิดทุรเวชปฏิบัติก็มาตั้งแง่ว่าผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจแพทย์ไปเชื่อทนายความหวังมาเอาเงินที่แพทย์หามาด้วยความยากลำบาก ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยก็ถูกถ่างออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆจากการให้ความหวังดีต่อกันเหมือนบิดามีต่อบุตรกลายเป็นผู้จ้างกับลูกจ้างในปัจจุบันนี้

หากกลไกในการรักษาจริยธรรมวิชาชีพอย่างแพทยสภายังบกพร่องเหมือนทุกวันนี้ อนาคตวงการแพทย์ไทยคงต้องมืดมนเพราะไม่มีทั้งองค์กรวิชาชีพและไม่มีทั้งความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยอีกต่อไป...

ขุมทรัพย์เพชร.

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๓.๓๖ น.


"...ประชาชนจะเชื่อถือแพทยสภาหรือไม่ ก็อยู่ที่ว่า แพทยสภายืนหยัดอยู่กับความถูกต้อง เที่ยงธรรม หรือมุ่งที่จะปกป้องผู้กระทำผิดเพราะเป็นพวกเดียวกันเอง..."

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์  (เลขาธิการแพทยสภา พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๖)

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 04/02/2010 เวลา : 19.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

อาชีพแพทย์เป็นอาชีพของ "ราชการ" ต่างจากอาชีพสื่อมวลชนที่เป็นอาชีพ "อิสระ"

การที่จะมีจรรยาบรรณหรือไม่นั้น ผมว่าอยู่ที่ "จิตสำนึก" ของแต่ละคนครับ

เหมือนกฎหมายนั่นแหละ หากคนทำดีเสียแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมาย - ฮา

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ขุมทรัพย์เพชร. วันที่ : 04/02/2010 เวลา : 02.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wahiniawitt

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Ae^ วันที่ : 03/02/2010 เวลา : 08.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            [ Add to my favorite ] [ X ]