*/
  • ตนภูเก็จ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : watlayan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-11
  • จำนวนเรื่อง : 671
  • จำนวนผู้ชม : 426578
  • จำนวนผู้โหวต : 66
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 837 , 20:11:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คนภิกษุ ท. ! ความบากบั่น ความพากเพียร จะมีผลขึ้นมาไดอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม ไม่นําความทุกข์มาทับถมตน ซึ่งไม่มีทุกข์ทับถม ไม่ต้องสละความสุข อันประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่ ดวย และก็ไม่มัวเมาอยู่ในความสุขนั้น ดวย. ภิกษุนั้นรูชัดอยูอยางนี้วา เมื่อเรากําลังตั้งไวซึ่งการปรุงแตง เหตุแหงทุกขอยูเปนอารมณ วิราคะก็เกิดมีไดจากการตั้งไว ซึ่งความปรุงแตงนั้นเปนเหตุ ; และเมื่อเราเขาไปเพงอยู ซึ่งตัวเหตุแหงทุกขนั้น ทําความเพงใหเจริญยิ่งอยู วิราคะก็เกิดมีได ดังนี้. ภิกษุนั้น เมื่อตั้งไวซึ่งการ ปรุงแตงเหตุแหงทุกขใดเปนอารมณอยู วิราคะยอมมีขึ้นไดเพราะการตั้งไว ซึ่งการปรุงแตงนั้นเปนเหตุ ดังนี้แลว เธอก็ตั้งไวซึ่งการปรุงแตง ในเหตุแหงทุกขนั้นเปนอารมณ และเมื่อเธอเขาไปเพง ซึ่งตัวเหตุแหงทุกขใด ทําความเพงใหเจริญยิ่งอยู วิราคะยอมมีขึ้นได ดังนี้แลว เธอก็เจริญความเพงในเหตุแหงทุกขนั้น เมื่อเธอตั้งไวซึ่งการปรุงแตง เหตุแหงทุกขนั้นๆ เปนอารมณอยู วิราคะก็มีขึ้นเพราะการตั้งไว ซึ่งการปรุงแตนั้นเปนเหตุ ; เมื่อเปนดังนี้ ความทุกขนั้นของเธอ ก็สูญสิ้นไป ; เมื่อเธอเขาไปเพงอยู ซึ่งตัวเหตุแหงทุกขนั้นๆ ทําความเพงใหเจริญยิ่งอยู วิราคะก็มีขึ้น เมื่อเปนดังนี้ ความทุกขนั้นของเธอ ก็สูญสิ้นไป. (นี้คืออาการที่ความบากบั่น ความพากเพียร เกิดมีผล). ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษมีจิตกําหนัด ปฏิพัทธ พอใจมุงหมาย อยางแรงกลาในหญิงคนหนึ่ง, เขาเห็นหญิงนั้นยืนอยู พูดอยู ระริกซิกซี้อยูกับบุรุษอื่น. โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส จะพึงเกิดขึ้นแกเขาใชไหม ? อย่างนั้น พระเจ้าข้า ! ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ ! เพราะว่าบุรุษนั้นมีจิตกําหนัดปฏิพัทธ์ พอใจมุ่งหมายอย่างแรงกล้า ในหญิงคนนั้นพระเจ้าข้า ! ภิกษุ ท. !ตอมาบุรุษคนนั้นคิดวา โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส เกิดขึ้นแกเรา เพราะเรามีจิตกําหนัด ปฏิพัทธ พอใจ มุงหมายอยางแรงกลา ในหญิงนั้น ; ถากระไร เราจะละฉันทราคะในหญิงนั้นเสีย ดังนี้ ; แลวเขาก็ละเสีย, ตอมาเขาก็ เห็นหญิงคนนั้น ยืนอยู พูดอยู ระริกซิกซี้อยูกับบุรุษอื่น. โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส จะเกิดขึ้นแกเขาอีกหรือไมหนอ ? หามิได้ พระเจ้าข้า ! ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ ! เพราะเหตุว่าบุรุษนั้นไม่มีราคะ ในหญิงนั้นเสียแล้ว. .... ภิกษุ ท. ! ความบากบั่น ความพากเพียร จะมีผลขึ้นมาได แมดวยอาการอยางนี้แล. - อุปริ. ม. ๑๔/๑๓/๑๒-๑๓. ภิกษุ ท. ! บุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกนํ้า เจ็ดจําพวก เหลานี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. เจ็ดจําพวกเหลาไหนเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ : (๑) บุคคลบางคน จมนํ้าคราวเดียวแล้วก็จมเลย ; (๒) บุคคลบางคน ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย ; (๓) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ ; (๔) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่ ; (๕) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้วว่ายเข้าหาฝั่ง (๖) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว ; (๗) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้วถึงฝั่ง ข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่. ภิกษุท. ! (๑) บุคคล จมนํ้าคราวเดียว แล้วก็จมเลย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายเดียว โดยสวนเดียว. อยางนี้แล เรียกวา จมคราวเดียว แล้วจมเลย. ภิกษุ ท. ! (๒) บุคคลผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้ว จึงจมเลย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. แตวาสัทธาเป็นต้นของเขา ไม่ตั้งอยู่นาน ไมเจริญ เสื่อมสิ้นไป. อยางนี้แลเรียกวา ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย. ภิกษุ ท. ! (๓) บุคคล ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรม ทั้งหลาย. และ สัทธาเป็นต้นของเขา ไม่เสื่อม ไม่เจริญ แตทรงตัวอยู. อยางนี้แล เรียกวา ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่. ภิกษุ ท. ! (๔) บุคคล ผุดขึ้นแล้ว เหลียวดูรอบๆ อยู่ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแหงสังโยชนสาม เปน โสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา. อยางนี้แล เรียกวาผุดขึ้นแล้ว เหลียวดูรอบ ๆ อยู่. ภิกษุ ท. ! (๕) บุคคล ผุดขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแหงสังโยชนสาม และเพราะความเบาบางแหง ราคะโทสะโมหะ เปนสกทาคามี มาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว แลวทําที่สุดแหงทุกขได. อยางนี้แล เรียกวา ผุดขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง. ภิกษุ ท. ! (๖) บุคคล ผุดขึ้นแล้ว เดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรม ทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแหง โอรัมภาคิยสังโยชนทั้งหา เปน โอปปาติกะ มีการปรินิพ-พานในภพนั้น ไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. อยางนี้แล เรียกวา ผุดขึ้นแล้ว เดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว. ภิกษุ ท. ! (๗) บุคคล ผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้ว เป็น พราหมณ์ยืนอยู่ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี- มีปญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น ไดกระทําให้แจ้งซึ่ง เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐ-ธรรมนี้ เขาถึงแลวอยู. อยางนี้แล เรียกวา ผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้ว เป็นพราหมณ์ยืนอยู่. ภิกษุ ท.! เหลานี้แล บุคคลเปรียบดวยบุคคลตกน้ําเจ็ดจําพวก ซึ่งมีอยู หาไดอยู ในโลก. - สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๕.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน