• อาจารย์วิลาสินี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : laohanan@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-03-02
  • จำนวนเรื่อง : 88
  • จำนวนผู้ชม : 567623
  • ส่ง msg :
  • โหวต 464 คน
wilasinee_food
เรียนรู้การทำอาหารต่างๆไปกับอาจารย์วิลาสินี
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552
Posted by อาจารย์วิลาสินี , ผู้อ่าน : 5778 , 20:45:36 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการต้นกล้าอาชีพ 

โครงการนี้คืออะไร
โครงการฝึกอบรมอาชีพและสร้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้กำลังจะถูกเลิกจ้างงาน และนักศึกษาจบใหม่จำนวน 500,000 คน

วัตถุประสงค์

. เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ผู้ที่กำลังอยู่ในข่ายจะถูกเลิกจ้างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มี งานทำให้มีความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพต่างๆ ให้สามารถกลับไปสร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง ประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านชุมชนถิ่นกำเนิดได้ 

๒. เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีรายได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง สามารถหาทางเลือกใหม่ๆในการเลือกประกอบอาชีพ เพื่อรับผิดชอบตนเองและไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม

กลุ่มเป้าหมายและผู้ได้รับผลประโยชน์ (Who?)

ผู้ว่างงาน จำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่จะกลับภูมิลำเนาก่อน แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๑. ผู้ว่างงานสนใจฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้กลับไปใช้ในหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น 

๒. ผู้ที่กำลังอยู่ในข่ายจะถูกเลิกจ้างงาน และภาคธุรกิจต้องการให้เพิ่มทักษะโดยมีข้อตกลงให้ทำงานต่อหลังการฝึกอบรม 

๓. ผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมและประสงค์จะเพิ่มพูนทักษะมากขึ้นและหลากหลาย เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเอง 

๔. ผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

โครงการต้นกล้าอาชีพเดือนมิถุนายน 2552
เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 10-16 พฤษภาคม 2552

กำหนดการ 

รายละเอียด 

10-16 พ.ค. 52

จัดให้มีการลงทะเบียนรับสมัคร (Key In) ทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และสถานที่ฝึกอบรมของโครงการต้นกล้าอาชีพ

18 พ.ค. 52

คัดกรองเข้าฝึกอบรม 

21 พ.ค. 52

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม ทางอินเทอร์เน็ต, e-mail, SMS และประกาศติดที่สถานที่ฝึกอบรมและสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

25 พ.ค. 52

ประกาศรายชื่อผู้ได้สำรอง 

22 พ.ค. 52 เป็นต้นไป

ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเข้าอบรม รวมทั้งผู้ได้สำรอง สามารถไปรายงานตัวที่สถานที่ฝึกอบรมก่อนเข้าฝึกอบรม พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 

1 มิ.ย. 52

เริ่มฝึกอบรม 

การกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม และ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ได้มีมติอนุมัติในหลักการ กรอบแผนงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานฯ จำนวน ๖,๙๐๐ ล้านบาท โดยมีกรอบรายการค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ดังนี้

๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือนโดยเฉลี่ย

กำหนดให้จ่ายให้สถาบันจัดฝึกอบรม เช่น ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน เป็นต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา) และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการอบรม ๔,๘๐๐ บาท/คน/เดือนโดยเฉลี่ย จ่ายตามวันที่เข้าอบรมจริง จำนวน ๑๖๐ บาท/คน/วัน โดยผู้ เข้าอบรมแต่ละคนต้องแสดงหลักฐานการรับเงินรายบุคคล

(๓) ค่าพาหนะเดินทางระหว่างการอบรม ๗๒๐ บาท/คน/เดือน โดยเฉลี่ยจ่ายตามวันที่เข้าอบรมจริง จำนวน ๓๐ บาท/คน/วัน โดยผู้เข้าอบรมแต่ละคนต้องแสดงหลักฐานการรับเงินรายบุคคล

(๔) ค่าพาหนะเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมครั้งแรก ในอัตราเหมาจ่าย ๑,๐๐๐ บาท/คน

๒) ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่านการอบรมแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมประสงค์จะกลับไปประกอบอาชีพในภูมิลำเนา

กรณีผ่านการฝึกอบรมแล้วและประสงค์จะกลับภูมิลำเนา สามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพจากโครงการฯ ดังนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๔,๘๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการบริหารฯ

(๒) ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา เหมาจ่ายในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ และจะได้รับเงินค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมกับเงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพในเดือนแรก โดยการรับรองการกลับไปทำงานในภูมิลำเนาจากฝ่ายปกครองในพื้นที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน และนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขต หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพและค่าเดินทางกลับ ภูมิลำเนาให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และประสงค์จะกลับไปทำงานในชุมชนภูมิลำเนา โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

๑) ให้ Service Provider แจกแบบฟอร์มให้ผู้ผ่านการอบรมที่ประสงค์จะกลับภูมิลำเนาเพื่อไปประกอบอาชีพลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้ง ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้เข้ารับการอบรม ตามที่คณะกรรมการบริหารฯกำหนดและให้ Service Provider รวบรวมส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมด ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและประสงค์จะกลับภูมิลำเนาเพื่อไปประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติ 

๓) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ ต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

๔) สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

๕) ผู้ผ่านการอบรมฯ ต้องไปรายการตัวต่อพนักงานฝ่ายปกครอง เพื่อรับรองการกลับไปประกอบอาชีพหรือทำประโยชน์ให้ ชุมชน ภายในวันที่ ๗ ของเดือน ดังนี้ 

(๑) กรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่มีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอรับรอง

(๒) กรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลหรือเมืองพัทยา ให้ประธานชุมชน และนายกเทศมนตรี หรือนายกเมืองพัทยา รับรอง แล้วแต่กรณี

(๓) กรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ประธานชุมชน และผู้อำนวยการเขตรับรอง

๖) ให้นายอำเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกเมืองพัทยา หรือผู้อำนวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี มี หนังสือแจ้งการรับรองตามข้อ ๕) ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน 

๗) กรณีผู้ผ่านการอบรม รายงานตัวภายหลังวันที่ ๗ ของเดือนให้พนักงานฝ่ายปกครองตาม 

๘) แจ้งสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรีทราบในเดือนถัดไป 

ทั้งนี้ เป้าหมายในการดำเนินโครงการ ๖ เดือนแรก (เม.ย.-ก.ย. ๒๕๕๒) กำหนดฝึกอบรม ผู้ว่างงานจำนวนประมาณ 

๒๔๐,๐๐๐ คน

ข้อมูลข้างต้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายละเอียดโครงการต้นกล้าอาชีพเท่านั้น หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ใน เว็บไซด์ต้นกล้าอาชีพ ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ 

http://www.tonkla-archeep.com

ข้อมูลและรูปภาพจาก

http://www.tonkla-archeep.com

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
101ไทยหลังอาน วันที่ : 23/05/2009 เวลา : 08.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/101thairidgeback

โครงการณ์ดีๆ ของประชาชน
ขอบคุณมากครับกับข้อมูลดีๆ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
blackmagicwoman วันที่ : 17/05/2009 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/blackmagicwoman

เห็นด้วยกับโครงการนี้นะคะ การสร้างอาชีพน่ะ ดีกว่าเอาเงินมาโยนให้แล้วต้องมานั่งใช้หนี้กว่ากันเยอะเลยล่ะ เดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูรายละเอียดสักหน่อยล่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เอาสาระเรื่องราวดีๆมาฝากให้ได้อ่านกันค่ะ แล้วจะแวะเข้ามาอีกนะคะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
kkkk วันที่ : 16/05/2009 เวลา : 08.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jjjj
ช่วยกันคิด วันละนิด จิตแจ่มใส                                                                                                             

เพิ่งจะมาถึงค่ะอาจารย์
ยินดีในสิ่งที่ทำประโยชน์เพื่อส้งคม..ชื่อโครงการทำดีมีอาชีพ ขอสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
อาจารย์วิลาสินี วันที่ : 15/05/2009 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
ของดีอาชีวะชลบุรี...ห่อหมกทะเลรวมมิตร 24/8/2011

ตอบคุณเพียงดาว

ในช่วงที่เริมเร่งไฟนั้นไม่ต้องใส่เกลือแล้วค่ะ

เกลือเราจะใส่ในช่วงที่พอน้ำตาลแห้งแล้วเราคั่วถั่วให้กรอบลองชิมดูว่าถั่วกรอบหรือยัง พอกรอบแล้วเราถึงจะค่อยๆพรมน้ำเกลือลงไปเพื่อให้น้ำตาลจับถั่วให้หนาขึ้นด้วยค่ะ พอจับหนาดีแล้วให้เร่งไฟให้แรงพอประมาณ จนน้ำตาลเริมละลายโรยงาขาวคั่วให้ทั่วแล้วปิดไฟ

ส่วนโอวัลตินนั้นถ้าจะใส่ให้ใส่ในช่วงที่ต้มถั่วกับน้ำตาลก็ได้ค่ะ

แล้วลองทำดูใหม่นะค่ะ

อีกอย่างค่ะกะทะใช้กะทะอลูมิเนียมดีกว่ากะทะเหล็กค่ะ หรือจะใช้กะทะเทปล่อนก็ได้

เอาใจช่วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
อาจารย์วิลาสินี วันที่ : 15/05/2009 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
ของดีอาชีวะชลบุรี...ห่อหมกทะเลรวมมิตร 24/8/2011

ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจโครงการต้นกล้าอาชีพค่ะ

เป็นโครงการที่ดี และให้โอกาสกับคนที่ว่างงาน ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับต้วเอง

ก็เลยนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับได้ทราบกันค่ะ เผื่อสมาชิก ok ที่มีเวลาว่างจะได้รับประโยชน์บ้าง

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
บ้านชฎาเรือนปฏัก วันที่ : 15/05/2009 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/scorpius
ครุตามพรลิงค์

สวัสดีครับ แวะมาทักทายครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ananya วันที่ : 15/05/2009 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kobnoi
รักในหลวง ร่วมใจปกป้องสถาบัน

เข้าไปลงทะเบียนแล้ว แต่ทำไมต้องไปเรียนไกลบ้านจังในหลักสูตรที่ต้องการเรียน แถวบ้านไม่มีค่ะ มีแต่หลักสูตรอื่นๆ ค่ะ เซ็งเลย

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
เพียงดาว วันที่ : 15/05/2009 เวลา : 02.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/varathorn

สวัสดีครับ อาจารย์
ผมทำถั่วแล้วไหม้อ่ะคับ
พอตอนที่น้ำตาลเกาะเคลือบถั่วแล้ว
เร่งไฟแป๊บนึง น้ำตาลเริ่มละลาย
ก็ใส่งา โรยเกลือ กับผงโอวัลติน
แล้วก็ลดไฟ คนไปเรื่อยๆ...แบบรีบๆ
แล้วก็มีกลิ่นไหม้อ่ะคับ...
เป็นที่กะทะเป็นเหล็ก บางๆเหมือน
กะทะทำผักบุ้งไฟแดง ฤป่าวคับ
(แต่ที่นี่ก็มีแต่กะทะแบบนี้เอง)
มีกะทะนำเข้าจากญี่ปุ่นคล้ายกะทะบ้านเราแต่เคลือบเทปล่อน จะใช้ได้ไหมคับ(ว่าจะลงทุนซื้อเลยนะเนี่ย..ทำไหม้ 2 รอบแล้วอ่ะ)หรือว่าต้องใช้กะทะเทปไม่ล่อนคับ...

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
chalee วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 22.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

เคยแวบเข้าไปดูแล้วค่ะ
ข้อมูลในนั้นเยอะมากๆๆ
กำลังคิดว่า ถ้าคนที่เค้าดูไม่ทั่วถึง
จะทำอย่างไร ยิ่งตารางการฝึกอบรม
และสายอาชีพต่าง ๆ ก็เยอะจนตาลายเลยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ที่นำมาบอกรายละเอียดอีกครั้งนะคะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ใบไม้งาม วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 22.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunoi


สวัสดีค่ะอาจารย์
โครงการต้นกล้าอาชีพ
ช่วยคนว่างงานดีมากเลยคะ..
..
หลับฝันดีนะคะ


ความคิดเห็นที่ 22 (0)
แม่หญิงแห่งดวงใจ วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nuntiyanun
เพียงใครสักคน...คนเดียวเท่านั้น...ที่จะร่วมทางฝัน..

ขออภัยเจ้าค่ะ
แม่หญิงแอบหนีไปเที่ยวระยองมาคะ 5555
พักผ่อนๆๆๆๆๆ ขอซะหน่อย อิอิ
กลับมาแว้ววววววค่ะ
รายงานตัวแล้ว อิอิ
+++++++++++++++
ขอโทษทีที่มาตอบเม้นช้านะค่ะอาจารย์ น้ำอัญชันสีสันน่ากินมากค่ะ สีสวยถูกใจด้วย กิกิ ต้องขอสูตรไปทำบ้างแล้วนะค่ะ
ฝันดีนะคะอาจารย์คนสวย

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Wallaya วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 17.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wallaya

ดีจังเลยค่ะ มีโครงการแบบนี้ น่าสนใจจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดีเนาะ ต้นกล้าอาชีพ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 05.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


อยากทราบว่ามีปัญหากับการคีย์ข้อมูลผู้อบรมเข้าในระบบหรือปล่าวครับ...

ที่วิทยาลัยฯ ผม เปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ๑๒๐ ชั่วโมง มีผู้อบรม ๑๖ คน เริ่มอบรมไปเมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ที่ผ่านมา กว่าจะใส่ข้อมูลรับรายงานตัว จัดตารางเรียน และเช็คชื่อแต่ละวันได้ก็เมื่อวานนี้เองครับ...

เหนื่อย...ใจครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
WiLLiaM-Wi วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 04.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/william-wi

บล๊อกใหม่เค้ามาแล้วนะ 'จารย์..^o^!!

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
WiLLiaM-Wi วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 04.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/william-wi


ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง..
..พอรู้ข่าวบ้างนิดๆหน่อยๆ..
รู้สึกทางภาครัฐจะโปรโมทเรื่องนี้..
..ไม่ค่อยต่อเนื่องมั๊ง..
(เห็นเงียบๆไปแล้วช่วงนี้)..^o^!!

และแวะมาชวนไปร้านอาหารที่เพิ่ง
ไปกินมาด้วยอ่ะค้าบบบ..^o^!!

William

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Patui วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 04.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatดีนะคะ...อบรมอย่างนี้...ได้พื้นความรู้...
ชื่อก็ดี ต้นกล้าอาชีพ.....
สวัสดีตอนเช้าค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 15 (0)
Cat@ วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 03.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

มาปลอบขวัญ เมือวานเล่าเรืองผีๆ
วันนี้เลย ..มา เปิดครัว ปลอบใจกัน

แวะ มานะค่ะ
เปิดครัวกันเล่นๆ ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
plains-wanderer วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 02.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/blankpage
http://www.oknation.net/blog/plains-wanderer  (นกป่าสัปดาห์ละตัว)

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดครับ
เป็นโครงการที่น่าสนใจ นอกจากจะช่วยลดปัญหาการว่างงานแล้วยังช่วยฝึกอาชีพให้กับบัณฑิตจบใหม่อีกด้วย

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
chedtha วันที่ : 14/05/2009 เวลา : 01.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)


สวัสดีครับ อาจารย์วิลาสินี

โครงการนี้ดีครับ น่าจะพอช่วยให้คนที่ยังไม่มีงานทำ ได้มีอาชีพได้บ้าง

แต่เรื่องการหาตลาด ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน
แม้ว่าจะมีอาชีพแล้ว ยังต้องหาลูกค้าด้วย
ถ้า supply มากกว่า demand การหารายได้ก็ยังยากอยู่ดี
ถ้าใครๆต่างก็ตกงานกัน ต่างก็มีอาชีพคล้ายๆกัน แล้วจะหาลูกค้าจากที่ไหนมาอุดหนุนสินค้าและบริการ

หวังว่าโครงการนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานได้บ้างนะครับ


ดีใจครับที่อาจารย์แวะไปชมภาพ.......

เที่ยวเมือง Stein am Rhein - Switzerland สถาปัตยกรรมยุโรปสมัยกลาง
http://www.oknation.net/blog/chedtha3/2009/05/12/entry-1

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ting วันที่ : 13/05/2009 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Lyrics วันที่ : 13/05/2009 เวลา : 13.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lunla
: Fa Me  SinG a SonG :

แหม ขอบคุณสำหรับรายละเอียดค่ะ เคยได้ยินชื่อโครงการมานาน เพิ่งรู้ความเป็นมาเป็นไปวันนี้นี่เอง


เชิญ อ่าน คอมเม้นท์ค่ะ
ทำไมใครคนนึงยังวนเวียน
http://www.oknation.net/blog/lunla/2009/05/13/entry-1

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
karnn วันที่ : 13/05/2009 เวลา : 10.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/karnn

ขอบคุณข้อมูลครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 13/05/2009 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ขอบคุณครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Cat@ วันที่ : 13/05/2009 เวลา : 02.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ได้ยินข่าว อยู่
ดีจัง มาได้อ่านละเอียด

.............

ว๊าย ผี ง่ะ
กลัวป่าววหนอ
หากหม๊ายยย กัว มาเปงเพือนกันนนน
เรืองเล่า ผีๆๆ ตอน คุณค่ะ ช่วยยยยยย ฉัน ...ด้วย ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
แฟนต้าน้ำแดง วันที่ : 13/05/2009 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fantajang
เพราะลูกๆ คือ ลมหายใจ

สวัสดีค่ะอาจารย์
โครงการนี้เป็นลักษณะให้การอบรมคล้ายๆ กับที่ กศน. เคยทำใช่มั๊ยคะ ที่มีจับกลุ่มสอนทำโน่นนี่ เช่น นวด , ตัดเย็บเสื้อผ้า
แฟนต้าเคยเห็นแถวๆ จังหวัดร้อยเอ็ดมีจัดอบรมให้กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มเยาวชนที่จับกล่มกันแล้วขอให้ ทาง กศน. มาจัดสอนอาชีพที่ทางกลุ่มต้องการน่ะค่ะ
แฟนต้าก็เคยอยากเข้าอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า และทำงานประดิษฐ์ค่ะ แต่ด้วยไม่มีเวลาสักเท่าไหร่นัก ก็ได้แต่ คิดว่าอยากจะเท่านั้น..
แฟนต้าจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์อีกแรงนะคะ


เป็นโครการที่ดีนะคะ ช่วยแก้ปัญหาคนว่างงานระยะยาวได้ดีค่ะ
ต่างคนต่างมีอาชีพ ไม่ต้องเป็นรอเป็นลูกจ้างเนอะ..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อาจารย์วิลาสินี วันที่ : 12/05/2009 เวลา : 21.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
ของดีอาชีวะชลบุรี...ห่อหมกทะเลรวมมิตร 24/8/2011

ตอบแม่สีไฟ

เป็นนโยบายของทางรัฐบาลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
อาจารย์วิลาสินี วันที่ : 12/05/2009 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
ของดีอาชีวะชลบุรี...ห่อหมกทะเลรวมมิตร 24/8/2011

ตอบคุณน้ำทะเล

ค่ะโครงการทำดีมีอาชีพทางวิทยาลัยก็รับมาฝึกอาชีพทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วย 4 คน เหมือนกันค่ะ

ทางวิทยาลัยก็สนองนโยรัฐบาลเหมือนกันค่ะ เพื่อทำให้ประชาชนมีอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 12/05/2009 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

น่าจะเหมาะกับคนที่มีธุรกิจเล็ก ๆ อยู่แล้วนะคะ เพิ่มทางเลือกในการขยายกิจการให้มีความหลากหลายและแข่งขันกับผู้อื่นได้

สำหรับคนจบใหม่หรือถูกเลิกจ้างหรือตกงาน คงช่วยได้ชั่วคราว

ต้องลองดูค่ะ


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 12/05/2009 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

อืมมม
กองทัพ ก็ทำ โครงการทำดีมีอาชีพ ... สำหรับเยาวชน 3 จชต. ซึ่งก็ไม่แตกต่างซะเท่าไหร่????

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลมอีสาน วันที่ : 12/05/2009 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lomisarn

เยี่ยมครับอาจารย์
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ดีกว่าก่อม็อบครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ธนาคารออมจุ๊บ วันที่ : 12/05/2009 เวลา : 20.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PunchBerry

ดีค่ะ อาจารย์มาแนะนำข่าวสารที่มีประโยชน์

ชอบคำขวัญนี้ค่ะ ที่เคยอ่าน
ประเทศชาติจะรุ่งเรือง
ถ้าพลเมืองมีอาชีพ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2009 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


อาหารประเภทไหนที่คุณสนใจจะลองทำ
ขนมไทย
155 คน
เบเกอรี่
63 คน
อาหารคาว
22 คน
เครื่องดื่ม
27 คน

  โหวต 267 คน