• อาจารย์วิลาสินี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : laohanan@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-03-02
  • จำนวนเรื่อง : 88
  • จำนวนผู้ชม : 569958
  • ส่ง msg :
  • โหวต 464 คน
wilasinee_food
เรียนรู้การทำอาหารต่างๆไปกับอาจารย์วิลาสินี
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2554
Posted by อาจารย์วิลาสินี , ผู้อ่าน : 1754 , 22:32:30 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ , อาจารย์วิลาสินี โหวตเรื่องนี้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาจารย์วิลาสิณี เลาหะนันท์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาชุดการสอนวิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับ 

                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ผู้ศึกษาค้นคว้า    วิลาสิณี เลาหะนันท์

ปีการศึกษา         2554

บทคัดย่อ

การศึกษามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้และสื่อต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ครูควรมีสื่อการสอนที่มีคุณภาพประกอบการเรียนอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา     ขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้ชุดการสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้ชุดการสอน และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้ชุดการสอน

          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) ชุดการสอนวิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำนวน 7 ชุด           2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ  และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้ชุดการสอน ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวม 90  ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดการสอนวิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.72/88.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

          2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้ชุดการ สอน มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7843 หรือร้อยละ 78.43

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้ชุดการสอน   มีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้ชุดการสอน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

          โดยสรุปชุดการสอนวิชาขนมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  สามารถนำชุดการสอนวิชาขนมไทยไปใช้เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับขนมไทย ให้แก่นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีได้ดียิ่งขึ้น
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
toondee วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

ฉลองความสำเร็จไว้ล่วงหน้าได้เลยค่ะ คิดถึงจัง

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 28/10/2011 เวลา : 08.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

สวัสดีตอนเช้าครับอาจารย์วิลาสินี

ความมุ่งมั่นที่อาจารย์พยายามจัดระบบและแนวทางการเรียนการสอน และจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เป็นความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ ประโยชน์ทั้งหมดตกอยู่กับลูกศิษย์ ที่ได้เรียนรู้อย่างเต็ม ๆ อาจารย์จะได้รับผลบุญที่ได้ดูแลลูกศิษย์ในเร็ววัน ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า...และอนุโมทนาบุญครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 07/10/2011 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ขอชื่นชมในความสำเร็จครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
chailasalle วันที่ : 06/10/2011 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

เก่งจังอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Maira วันที่ : 06/10/2011 เวลา : 02.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Illusions

สวัสดีค่ะ..

น่าสนใจมากค่ะอาจารย์..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนบ้านใหม่ วันที่ : 05/10/2011 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krunoppol
ครูบ้านทุ่งชายทะเล

ขออวยพรให้โชคดีครับ..อาจารย์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


อาหารประเภทไหนที่คุณสนใจจะลองทำ
ขนมไทย
155 คน
เบเกอรี่
63 คน
อาหารคาว
22 คน
เครื่องดื่ม
27 คน

  โหวต 267 คน