• wm5398
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wm5398kk@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2020-10-01
  • จำนวนเรื่อง : 129
  • จำนวนผู้ชม : 8068
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
wm5398
Blog เรื่องทั่วไป สบาย ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wm5398
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
Posted by wm5398 , ผู้อ่าน : 107 , 19:12:32 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564 โดยตัวผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติในการสมัคร
       - มีสัญชาติไทย
       - มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
       - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       - ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร
       - เป็นผู้ที่กำลังดํารงตําแหน่งทางการเมือง
       - เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดเอาไว้ในกฎ ก.พ.
       - เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งถอนให้ออกจากราชการไว้ก่อน
       - เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นที่รังเกียจของสังคม
       - เป็นผู้ดํารงตําแหน่งหรือกรรมการบริหารที่คอยรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
       - เป็นบุคคลล้มละลาย
       - เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       - เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ขั้นตอนการสมัคร
      ขั้นตอนสมัครมีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่
      1. กรอกข้อมูลการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน
      2. ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
      3. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
      4. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
      5. พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ

วิชาที่ใช้สอบแข่งขัน
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564 มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน โดยในแต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็มต่างกัน ดังนี้
       - วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
       - วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
       - วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://job2.ocsc.go.th
https://gorporonline.com/application/open-applications-the-examination-general-competence-in-year-2021/
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]