• wm5398
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wm5398kk@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2020-10-01
  • จำนวนเรื่อง : 119
  • จำนวนผู้ชม : 7486
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
wm5398
Blog เรื่องทั่วไป สบาย ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wm5398
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
Posted by wm5398 , ผู้อ่าน : 180 , 19:33:55 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน


ประกาศสํานักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. จํานวน 3 ตําแหน่ง โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ.ในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

คุณสมบัติในการสมัคร
        - มีสัญชาติไทย
        - มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
        - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร
        - เป็นผู้ที่กำลังดํารงตําแหน่งทางการเมือง
        - เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดเอาไว้ในกฎ ก.พ.
        - เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งถอนให้ออกจากราชการไว้ก่อน
        - เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นที่รังเกียจของสังคม
        - เป็นผู้ดํารงตําแหน่งหรือกรรมการบริหารที่คอยรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        - เป็นบุคคลล้มละลาย
        - เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        - เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

หลักสูตรในการสอบ
        - การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
        - การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.ocsc.go.th


https://gorporonline.com/application/accepting-applications-the-position-computer-officers-performing-work/
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]