• wm5398
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wm5398kk@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2020-10-01
  • จำนวนเรื่อง : 129
  • จำนวนผู้ชม : 8057
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
wm5398
Blog เรื่องทั่วไป สบาย ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wm5398
วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
Posted by wm5398 , ผู้อ่าน : 118 , 18:58:49 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สิ่งที่ควรรู้สำหรับบุคคลพลเรือน ที่จะสมัครเข้าทหารอากาศสิ่งที่ควรรู้สำหรับบุคคลพลเรือน ที่จะสมัครเข้าทหารอากาศ
สิ่งที่ควรรู้สำหรับบุคคลพลเรือน ที่จะสมัครสอบเข้าทหารอากาศ มีดังต่อไปนี้
       - ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 150 ซม. (ยกเว้นบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอย่างอื่น)
       - ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จะต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
       - มีรอยสักที่อยู่ภายใต้ร่มผ้าสามารถสมัครได้ (เมื่อสวมใส่เสื้อยืดคอวีแขนสั้น และกางเกงขาสั้น)
       - ผู้สมัครสอบ 1 คนสามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง แต่มีสิทธิ์สอบเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
       - ค่าสมัครสอบ 370 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท รวมเป็น 385 บาท

ทหารอากาศจะเปิดสอบเข้า 2 ระดับชั้น
1. สัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี)
       - อายุ 18-35 ปี
       - เกิด พ.ศ.2528-2545
       - วุฒิ ป.โท
       - วุฒิ ป.ตรี
2. ประทวน (ติดยศ จ่าอากาศตรี)
       - อายุ 18-30 ปี
       - เกิด พ.ศ. 2533-2545
       - วุฒิ ปวส.
       - วุฒิ ปวช.
       - วุฒิ ปวช./ม.6

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน มีดังนี้
       - อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี
       - คุณวุฒิการศึกษา
               - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า 2.00
               - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
               - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ
       - เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
       - มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด
       - ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
       - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
       - ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใดๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
       - เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
       - ใบสมัครฉบับจริง (สามารถพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
       - บัตรประจําตัวประชาชนของตัวผู้สมัคร
       - สําเนาหลักฐานเพื่อแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ํากว่า 2.00 จํานวน 1 ฉบับหรือ
               - ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00 กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระจํานวน 1 ชุด(ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
               - ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ จํานวน 1 ชุด หรือ
               - ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ จํานวน 1 ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกําหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
               - ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จํานวน 2 ฉบับ

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทหารอากาศ
       - เงินเดือนประจำ
               - วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
               - วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
               - วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
               - วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
               - วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
       - มีสิทธิที่พักอาศัยจากทางราชการ หรือเลือกเบิกค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนดได้
https://nine100.com/things-to-know-for-civilians-to-apply-to-the-air-force/
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]