• wm5398
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wm5398kk@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2020-10-01
  • จำนวนเรื่อง : 173
  • จำนวนผู้ชม : 12581
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
wm5398
Blog เรื่องทั่วไป สบาย ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wm5398
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
Posted by wm5398 , ผู้อ่าน : 187 , 15:37:57 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ทหา
กองทัพของราชอาณาจักรไทยทั้งหมด สามารถแบ่งกองทัพออกเป็น 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งตัวของกองทัพไทยนั้นจะมีข้อมูลน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ประวัติแบบย่อของกองทัพไทย
กองทัพไทย หรือกองบัญชาการทหารสูงสุดนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2483 ด้วยเหตุการพิพาทในอินโดจีน – ฝรั่งเศษ และในครั้งถัดมาจากการที่ไทยเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบรูพา เพื่อช่วยในการทำหน้าที่ด้านบัญชาการรบ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ทางราชการก็ได้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นการถาวรขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการเตรียมกำลังรบและป้องกันประเทศ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกรมเสนาธิการกลาโหมเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด และยังทำการปรับปรุง และเพิ่มหน่วยงานต่างๆขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศุกราช 2503

จนมาถึงในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดการส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมใหม่ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2551 ที่ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ตามมาครา 17 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ถูกแปรสภาพเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกระทรวงกลาโหมนั้น จะมีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทย ในการจัดเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักรไทย และคอยดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ให้ได้ประสทิธิภาพสูงสุด โดยจะมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

หน้าที่ของกองทัพไทย
กองทัพไทย มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ.2551 ตามมาตรา 15 บัญญัติ คอยกำกับเอาไว้ดังนี้ “กองทัพไทย มีหน้าที่ เตรียมกำลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ” นอกเหนือจากนี้ยังมีมาตรา 17 บัญญัติไว้อีกด้วย

หน่วยงานของกองทัพไทย
ตัวของกองทัพนั้นจะมีหน่วยงานดังต่อไปนี้
        - กระทรวงกลาโหม
        - กองบัญชาการกองทัพไทย
        - กองทัพบก
        - กองทัพเรือ
        - กองทัพอากาศ
        - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ผู้บัญชาการทหารสูงสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย)

ภารกิจ ของกองทัพไทย
ภารกิจของกองทัพไทย คือ ต้องรับผิดชอบการวางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทยให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมตลอด จนไปถึงการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำเนินการให้กับกองทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

พันธกิจ ของกองทัพไทย
        - ปกป้อง เทิดทูร พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
        - อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
        - สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
        - คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
        - เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อบ้านกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
        - สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี
        - ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติเพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

อำนาจหน้าที่ ของกองทัพไทย
อำนาจหน้าที่ ของกองบัญชาการกองทัพไทย คือ หน้าที่ในการควบคุมอำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทย เพื่อการเตรียมกำลังการป้องกันให้แก่ราชอาณาจักรไทย และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องหมายราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
เครื่องหมายราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย จะมีลักษณะเป็นรูปจักมีสมอขัดในจักร โดยด้านซ้ายขวามีรูปปีกนกกาง และล้อมรอบทั้งหมดนี้ด้วยช่อชัยพฤกษ์ ซึ่งตัวเครื่องหมายในแต่ละส่วนนั้นมีความหมายแตกต่างกันดังนี้
        - จักร : เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบก
        - สมอ : เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือ
        - ปีกนกกาง : เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศ
        - ช่อชัยพฤกษ์ : แสดงความหมายว่า กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรวมการบังคับบัญชา อำนวยการและประสานกิจการของกองทัพทั้งสามไม่จำกัดขนาดและสี

ติดต่อ กองทัพไทย
        - กองบัญชาการกองทัพไทยตั้งอยู่ที่ 127 ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
        - โทรศัพท์ 0-2572-1234 ,0-2572-1227
        - หมายเลขโทรสาร 0-2572-1520
        - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : j5@rtarf.mi.th
กองบัญชาการกองทัพไทยนั้นจะเปิดรับสมัครเข้ากองทัพทุกๆปี โดยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จะอยู่ในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครทหารได้ที่ https://nine100.com/category/soldier/military-recruitment/
https://nine100.com/general-knowledge-of-the-royal-thai-army/
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< กุมภาพันธ์ 2021 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            [ Add to my favorite ] [ X ]