• มาลัยอิสรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : vip.vipclass@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-09
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 79896
  • ส่ง msg :
  • โหวต 22 คน
Womenfreedom
แลกเปลี่ยนความเข้าใจเรื่อง ปรัชญา เศรษฐศาสตร์การเมือง กฎหมาย ที่เกี่ยวกับเพศสภาพ ความเท่าเทียมหญิงชาย และสิทธิมนุษยชน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/womenfreedom
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2550
Posted by มาลัยอิสรา , ผู้อ่าน : 734 , 16:16:01 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1
อุดมศึกษากับการพัฒนาเยาวชนและสังคม

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2550

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด 

            ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  

            รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี กล่าวรายงาน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

            ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์* กล่าวเปิด 

08.45 – 09.30 น.  

ปาฐกถานำ “สร้างนักศึกษาอย่างไรให้เป็นพลังพัฒนาและแก้วิกฤตสังคม” 

องค์ปาฐก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์* 

09.30 – 12.30 น.  “หลักสูตรอุดมศึกษากับการสร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์” 

ผู้นำเสนอ  ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค

ผู้แสดงความคิดเห็น  รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล 

เพิ่มเติม ดร.อมรวิทย์  นาครทรรพ*

ผศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์

ผู้ดำเนินรายการ   ทรงพล  เจตนาวาณิชย์ 

 

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.  “Healthy Campus/Healthy Community มธ.ศูนย์รังสิต” 

ผู้นำเสนอ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข 

ผศ.วนิดา ตันนาภัย 

ผู้แสดงความคิดเห็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 

ผู้ดำเนินรายการ * 

-----------------------------------------------------------------------------------

 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 – 09.30 น.  ปาฐกถานำ “อุดมศึกษากับการสร้างปัญญาและจิตวิญญาณ” 

องค์ปาฐก รศ.ประภาภัทร นิยม

09.30 – 12.30 น.  “Best Practice ของกระบวนการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

วิทยากร   ผศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ 

ทิชา ณ นคร 

ผู้ดำเนินรายการและ  รสนา โตสิตระกูล* 

ผู้อภิปราย   

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.  “ความคาดหวังของนักศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย” 

 วิทยากร 

 อ.ชล บุนนาค

 สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ์ 

อรรถวุฒิ เกิดหิรัญ 

ฐนันทิพย์  หลีกภัย

ผู้ดำเนินรายการ   อ.วิภา ดาวมณี 


หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการติดต่อ

      ** กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนบางรายการตามความเหมาะสม

      *** อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.
 

 เยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นอนาคตและความหวังของครอบครัวและสังคม เยาวชนหญิงชาย (รวมทั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ) ในระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ได้รับโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่นๆ ดังนั้นย่อมเป็นที่คาดหวังของครอบครัวในด้านการทำงาน และสังคมก็หวังว่าเยาวชนจะเป็นผู้นำพาสังคมไปในทิศทางที่เข้มแข็งดีงาม

 ในอดีตที่ผ่านมานิสิตนักศึกษาได้แสดงบทบาทให้เห็นว่าตนเป็นผู้ที่สังคมฝากความหวังไว้ได้ นิสิต นักศึกษา เป็นพลังสำคัญในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย จนเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตามพลังของนักศึกษาโดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเคยมีบทบาทนำอย่างโดดเด่นได้ลดน้อยลง สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมแห่งการบริโภค ในสถานการณ์ปัจจุบันที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยปัญหาความไม่เป็นธรรมในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทำให้สังคมเริ่มที่จะเรียกร้องหาพลังนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น “พลังบริสุทธิ์” มักจะมีการตั้งคำถามอยู่เสมอว่านักศึกษาธรรมศาสตร์หายไปไหนในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในระหว่างหน้าสิ่วหน้าขวาน ความคาดหวังของสังคมดังนี้ ทำให้ต้องตั้งคำถามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าถ้าปราศจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม” จะการเกิดเป็นมรรคผลขึ้นได้อย่างไร

 เหตุสำคัญที่ทำให้พลังของนักศึกษาอ่อนแอ อาจอธิบายได้หลายสาเหตุ ประการแรก สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเน้นการบริโภคนิยม มีสิ่งเร้ามากมายที่กระตุ้นให้นักศึกษาไม่รู้จักอยู่อย่างพอเพียง เศรษฐกิจแบบ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” ทำให้สังคมลืมการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และคุณค่าทางจริยธรรมที่ดีงามของสังคม ประการที่สอง สถาบันครอบครัวในทุกระดับสังคม มีความอ่อนแอ พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล อบรมลูก เลี้ยงลูกด้วยเงินมากกว่าการให้เวลา ยกให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทำหน้าที่แทน เยาวชนจึงมีความเปราะบางทางบุคลิกภาพอารมณ์ ถูกชักจูงได้ง่ายให้หลงผิดและขาดจิตสำนึกทางสังคม ประการ สุดท้าย ระบบการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างทัศนคติและสร้างคุณภาพให้แก่เยาวชนต่อจากครอบครัว ก็ยังแก้ไม่ถูกทางและไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบุคลากร ระบบการศึกษาซึ่งเน้นการผลิตเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ เน้นทักษะอาชีพ และ “วิชาการ” จนขาดดุลยภาพกับทักษะชีวิต จริยธรรม และการหาความหมายของชีวิต บัณฑิตที่ผลิตออกมาจึงมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยชีวิต เมื่อจบการศึกษาเข้าสู่โลกของการทำงาน บัณฑิตจึงยังมีความเปราะบางทางอารมณ์ ขาดความมุ่งมั่น ระเบียบวินัย และความ รับผิดชอบต่อสังคมไม่สามารถแยกว่าอะไรถูก อะไรผิด ขาดจุดยืนทางจริยธรรมที่แจ่มชัด

      โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงสถานะและ บทบาทของนิสิตนักศึกษาและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาด้วยความห่วงใย มีชุดคำถามที่สังคมก็ได้ตั้ง คำถามไว้เช่นเดียวกัน อันประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา ในยุคแสวงหาและการอุทิศตนเพื่อสังคมยังมีอยู่หรือไม่? การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเปลี่ยนไปใช้ระบบหน่วยกิตแบบตะวันตกที่เอื้อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น จะเป็นปัจจัยอย่างไร หรือไม่ ในการผลักดันให้นักศึกษาส่วนใหญ่ หมกมุ่นกับการสำเร็จการศึกษาอย่างรีบด่วนเพื่อออกไปทำงาน โดยไม่ยอมให้เวลากับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และไม่สนใจความเป็นไปของสังคม? การเรียนการสอนแบบห้องใหญ่ ๆ โดยปราศจากการติวเป็นห้องเล็ก ๆ มีจุดอ่อนและจะแก้ไขอย่างไร? มหาวิทยาลัยควรทุ่มบุคลากร อาจารย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปี 1 ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสังคมไทยจะรับมือกับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่ถูกปิดล้อมด้วยกระแสอันเชี่ยวกรากของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งชักนำไปในทิศทางที่มีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น และมีบุคลิกภาพเปราะบางเมื่อต้องผจญกับวิกฤตชีวิตพวกเขาจะทำอย่างไร สภาพการณ์ของธรรมศาสตร์ย่อมเป็นภาพตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับหน้า

 ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมิได้มีฐานะเป็นที่บ่มเพาะในเรื่อง “สติปัญญาระดับอุดมศึกษาชั้นยอด” ในเรื่องความพอเพียง และจิตสำนึกแห่งความเป็นธรรมได้อีกต่อไป แต่มีผู้เปรียบเปรยว่ามหาวิทยาลัยเป็น “โรงเลี้ยงเด็กของครอบครัวชนชั้นกลาง” ซึ่งในเวลาไม่ช้านาน “เด็ก”เหล่านี้ก็จะออกไปตั้งครอบครัวของตนเอง ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้นำไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ นานา ตั้งแต่ความผิดหวังในความรัก การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ปัญหาการทำแท้ง การแสวงหาประสบการณ์ทางเพศและความบันเทิงด้านอื่นๆ จนกลายเป็นกิจกรรมหลักของนิสิตนักศึกษาจำนวนไม่น้อย ถึงแม้มหาวิทยาลัยมิได้มีความรับผิดชอบต่อสภาพการณ์เหล่านี้ทั้งหมด แต่มหาวิทยาลัยก็เป็นด่านสุดท้ายที่จะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้ออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชีวิต นอกจากนี้ภาพพจน์ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภาวะการแข่งขันในระบบทุนนิยมถูกมองว่าเป็น “โรงงาน” ผลิตบัณฑิตให้มุ่งออกไปทำมาหากิน โดยปราศจากการปลูกฝังจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม

 การสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษาครั้งที่ 1 เรื่อง “อุดมศึกษากับการพัฒนาเยาวชนและสังคม” เป็นกิจกรรมจากการเสวนาต่อเนื่องของโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2550 ภายใต้หัวข้อหลัก ชื่อ เยาวชน ครอบครัว และสังคม : วิกฤติการณ์ค่านิยมและจริยธรรม งานเสวนาได้นำเสนอ สภาพปัญหาของนักศึกษาและเยาวชนตั้งแต่เรื่องวังวนในหลุมดำไปจนถึงทุจริตในการสอบ การจ้างทำรายงาน ซึ่งเป็นปัญหาค่านิยมและจริยธรรมในระบบการศึกษา

 จุดมุ่งหมายหลักของการสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดและเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักการศึกษา คณาจารย์ และสาธารณชน ตระหนักถึงปัญหาโดยแลกเปลี่ยนทัศนะ ร่วมกันขบคิดหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเยาวชนและสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ของวงการเยาวชน และครอบครัวศึกษาและเป็น ‘เวที’ ให้อาจารย์ นักวิชาการ ผู้สนใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยแนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษา ต่อประชาคมมหาวิทยาลัย และสังคมไทยโดยรวม
เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานคุณภาพวิชาการเยาวชน และครอบครัวศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย ทั้งในบริบทสังคมไทยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักวิชาการในต่างประเทศ
เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญา และการ “ต่อยอด” องค์ความรู้ ทางด้านเยาวชนและครอบครัวศึกษา พร้อมๆ ไปกับการสร้างเครือข่ายการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน เยาวชนและครอบครัวศึกษา
เพื่อเผยแพร่เนื้อหาการสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1 ให้แพร่หลายและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านเยาวชนและครอบครัวศึกษาต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้นำเสนอผลงานการวิชาการใหม่ๆ ทางด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษาต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและสังคมไทย
ได้พัฒนามาตราฐานคุณภาพทางวิชาการด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษาให้มีความเข้มแข็งและ ทันสมัยทั้งในบริบทของสังคมไทยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
ได้ก่อให้เกิดบรรยากาศการสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญาควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษา
ได้กระตุ้นให้แวดวงวิชาการด้านเยาวชน และครอบครัวศึกษาในประเทศไทยตื่นตัวต่อความ เคลื่อนไหวทางวิชาการในระดับโลก


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 23–24 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30–16.30 น.

ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
หลักการและเหตุผลอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
pen วันที่ : 07/08/2007 เวลา : 14.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pen
ปากกาคืออาวุธ จับประยุทธ์เพื่อสัจจะธรรม ความจริงคือคำมั่น พันธเกียรติเพื่อปวงชน

เป็นหัวข้อสัมนาที่น่าสนใจมากครับ

จิตวิญญาน "ปัญญาชน" ในสมัยนี้ระลึกถึงสังคมส่วนรวมน้อยเกินไป

อยากปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเหล่านี้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมบ้าง
เมืองไทยคงจะมีอนาคตที่สดใสกว่านี้แน่นอน

แวะมาเยี่ยมเยือนและทักทายคุณมาลัยอิสรา
เรือนปากกา บ้านแม่ริม
pen

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นักข่าวเกียร์ว่าง วันที่ : 26/07/2007 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/reporter2526
"อยากเป็นนักเขียน ต้องหัดตั้งไข่จากการเขียน"

มาเยี่ยมครับ +1 นะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน