• potipiroon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : potipiroon@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 84
  • จำนวนผู้ชม : 1649473
  • ส่ง msg :
  • โหวต 101 คน
xcornellian
บทความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งข่าวสารบ้านเมืองทั่วไป potipiroon@gmail.com Twitter: @xcornellian
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/xcornellian
วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558
Posted by potipiroon , ผู้อ่าน : 4015 , 12:43:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน potipiroon โหวตเรื่องนี้

 

Wisanupong Potipiroon, Ph.D.

ดร. วิษณุพงษ์โพธิพิรุฬห์

potipiroon@gmail.com, wp46@cornell.edu, wisanupong.p@psu.ac.th

Tel: +66-89-669-4997

___________________________________________________

Dissertation (Distinguished Dissertation Award, 2015)

A Multifoci Model of Workplace Incivility and Deviance: Examining the Moderating Role of Prosocial Orientation

___________________________________________________

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวยอร์ค ณ เมืองอัลบานี สหรัฐฯ (ทุน สกอ.)

      ด้านการจัดการภาครัฐ (เน้นพฤติกรรมองค์การ)

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐฯ (ทุน กพ.) 

      ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

___________________________________________________

PhD: State University of New York at Albany, NY, USA

      Public Administration and Policy (Concentration in Organizational Behavior)

Masters: Cornell University, Ithaca, NY, USA

      Human Resouces Management and Organizations

Bachelors: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

      International Relations

__________________________________________________________________________

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

_____________________________________________________________________________

ความสนใจด้านการวิจัย

ผมมีความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของพนักงานในองค์กรโดยเฉพาะพนักงานในภาครัฐที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน หรือ Street-level bureaucrats

ในภาพใหญ่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่อง Personality ของคน โดยเฉพาะ "จิตสาธารณะของข้าราชการ" หรือ Public Service Motivation (PSM) ซึ่งผมมีมุมมองใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า......

ประการแรก จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ข้าราชการทุกคนพึงจะมี งานวิจัยในอดีตบอกชัดเจนว่า จิตสาธารณะทำให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงานสูง มีความผูกพันต่อองค์กร มีพฤติกรรมการบริการประชาชน และไม่เหนื่อยล้าจากการทำงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน

อย่างไรก็ตาม ผมมองว่า จิตสาธารณะอาจจะเป็นดาบสองคมได้ (double-edged sword) เพราะคนกลุ่มนี้อาจจะมีความคาดหวังสูง ดังนั้นหากไม่่ได้รับการดูแลที่มากพอ อาจจะทำให้เกิดควมผิดหวัง นำไปสู่พฤติกกรรมเชิงลบต่างๆ ได้ งานวิจัยของผมพบว่า คนที่มีจิตสาธารณะสูงมากๆ อาจจะอยากหันหลังให้หน่วยงานภาครัฐ หากพวกเขารู้สึกว่า ไม่สนุกกับงานที่ทำอยู่ (Intrinsic Motivation)

นอกจากนั้น ผมกำลังตั้งคำถามด้วยว่า การมีจิตสาธารณะในระดับสูงเกินไปจะนำไปสู่ภาวะเหนื่อยล้าจากงานได้หรือไม่ ในปัจจุบันมีงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่า อะไรที่มากเกินไปย่่อมมีผลเสีย (too much of a good thing effect)

อีกหัวข้อที่ผมสนใจอย่างมาก คือ ความยุติธรรมในองค์กร (Organizational Justice) และภาวะผู้นำ (Leadership) โดยผมให้ความสนใจกับบทบาทของผู้นำแบบต่างๆ เช่น ผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ผู้นำเน้นคน (Consideration) ผู้นำทีมีอารมณ์ขัน (Humor) ซึ่งแนวคิดต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการให้ความความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Respect) ทั้งสิ้น

หัวข้อวิทยานิพนธ์ของผม คือ เรื่องหยาบคาย หรือความไร้อารยะในองค์กร (Workplace Incivility) ซึ่งผมมองว่าผู้นำเป็น source สำคัญของความหยาบคายต่างๆ ที่พนักงานต้องพบเจอในแต่ละวัน

งานวิจัยจำนวนมาก ระบุว่า การให้ความเคารพเป็นการตอบสนองความต้องการที่สำคัญที่สุด 2 อย่างของมนุษย์ ประกอบด้วย ความต้องการความรักและการยอมรับจากผู้อื่น (Need to belong) และความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น (์Need for status or esteem)  

ในงานวิจัยผมพบว่า ผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูง (High Social Status) เช่น มีตำแหน่งสูง หรือพวกที่เป็น talent ในองค์กร จะมีความต้องการหรือมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อเรื่องความยุติธรรมและการให้ความเคารพต่อกันในองค์กร ถ้าคนกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ก็จะมีแนวโน้มที่จะตอบสนองในเชิงลบในรูปแบบต่างๆ มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับแนวคิดเดิมๆ ที่มักจะมองว่า คนระดับล่างขององค์กร คือ คนที่ต้่องการได้รับการการยกย่องจากผู้อื่น มากที่สุด

อีกหัวข้อที่ผมสนใจเป็นพิเศษ คือ เรื่องเพศภาวะ (Gender) ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังที่แตกต่างกันต่อเพศที่แตกต่างกัน ดังนั้น คนในแต่ละกลุ่มเพศจึงได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น เพศหญิงมักจะได้รับการตอบโต้ที่รุนแรงมากกว่าหากแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่หยาบคายต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เพศสภาพจึงเป็นอีกตัวแปรสำคัญที่ผมมองว่าจะช่วยทำให้เราเข้าใจองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้น

สรุปหัวข้องานวิจัย (Research Interests)

แรงจูงใจในการให้บริการสาธารณะ (Public Service Motivation/Prosocial Motivation)

ภาวะผู้นำระดับกลาง (Supervisory Leadership) 

ความหยาบคาย และความไร้อารยะในองค์การ (Workplace Incivility)

ความยุติธรรมในองค์การ (Organizational Justice)

ความแตกต่างของเพศ (Gender Differences)

การบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Management of High Potential/Talent/High Performers) 

จริยธรรมในองค์การ (Ethics)

ความแตกต่างของสายอาชีพและตำแหน่งในภาครัฐ/สถานะทางสังคม(Occupational/Hierarchical/Social Status)

____________________________________________________________________________

งานสอน (Teaching)

พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)

องค์การและการจัดการ (Organizations and Management)

การจัดการทุนมนุษย์ (Human Resource Capital)

การจัดการค่าจา้งและผลตอบแทน (Strategic Compensation)

________________________________________________________________

Reviewer for

- Journal of Public Administration Research and Theory (JPART) (ISI) (Impact Factor 3.907)

- Review of Public Personnel Administration (ISI) (Impact Factor 2.44)

- Public Policy and Administration (ISI) (Impact Factor 2.438)

- Personnel Review (ISI) (Impact factor 1.4)

- International Journal of Work Organisation and Emotion (IJWOE) (SCOPUS)

________________________________________________________________

PEER REVIEWED PUBLICATIONS 

Potipiroon, W., Srisuthisa-ard, A. & Faerman, S. 2018. "Public service motivation and customer service behavior: Testing the mediating role of emotional labor and the moderating role of gender." Public Management Review. Advance online publication. doi: 10.1080/14719037.2018.1500629 [2017 Impact Factor (ISI): 3.152|

Potipiroon, W., Ford, M. 2017. "Does public service motivation always lead to organizational commitment?: The moderating roles of intrinsic motivation and ethical leadership." Public Personnel Management, 46(3), 211-238.

[2017 Impact Factor (ISI): 1.364| Ranking SCIMAGO: Public Administration 36 out of 111]

Potipiroon, W. and S. Faerman. 2016. "What Difference Do Ethical Leaders Make? Exploring the Mediating Role of Interpersonal Justice and the Moderating Role of Public Service Motivation." International Public Management Journal 19(2): 171-207.

[2017 Impact Factor (ISI): 2.739 | Ranking SCIMAGO: Public Administration 6 out of 111]

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10967494.2016.1141813?journalCode=upmj20

Potipiroon, W. and E. V. Rubin. 2016. "Who Is Most Influeced by Justice Perceptions? Assessing the Role of Occupational Status." Review of Public Personnel Administration. Advance online publication. doi: 10.1177/0734371X16660156

[2017 Impact Factor (ISI): 2.444| Ranking SCIMAGO: Public Administration 19 out of 111]

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0734371X16660156

Potipiroon, W., Sritanyarat, D., & McLean, G. N. (2010). Epistemology in Thailand: How do we know what we know in HROD?. Human Resource and Organization Development Journal Vol. 2, No. 2 (July-December 2010), 2(2), 5

MANUSCRIPTS UNDER REVIEW

Potipiroon, W. Tired from Working Hard? Examining the effect of individual Initiative and Emotional Exhaustion and the Buffering Roles of Public Service Motivation and Perceived Supervisor Support (Now under Review at Public Administration) (ISI)

Potipiroon, W., Ford, M. Relational Costs of Social Status: When and Why Supervisor Incivility Leads to Negative Employee outcomes (Now under Review at Journal of Occupational and Organaizational Psychology-JOOP) (ISI)

Potipiroon, W., Ford, M. When happiness at work matters and when it doesn’t: The importance of interpersonal justice climate (Now under review at Journal of Management and Organizations) (ISI)

ONGOING RESEARCH PROJECTS

Potipiroon, W. A Curviliniear Effect of Leader's PSM and its Interaction with Individuals' PSM

Potipiroon, W., Don’t let me down: The impact of being a high performer on the relationships between perceived organizational support, psychological contract violation, emotional exhaustion, and turnover intentions.

Potipiroon, W. Coping with uncivil customers during public service encounters: Unpacking the role of public service motivation and gender 

Potipiroon, W. Coping with uncivil customers during public service encounters: Unpacking the role of other orientation and self-concern

Potipiroon, W. The effect of coworker incivility on organizational deviance: The role of conscientiousness and gender

CONFERENCE PAPERS

Potipiroon, W. (2018) Tired from Working Hard? Examining the effect of individual Initiative and Emotional Exhaustion and the Buffering Roles of Public Service Motivation and Perceived Supervisor Support. Public Management Research Conference (PMRC), Lee Kuan Yew, Singapore, May 31-June 2, 2018

Potipiroon, W., Srisythisa-aard (2017).  Linking public service motivation, emotional labor and customer service in two sectors. Presented at the Academy of Management (AOM) Conference in Atlanta, Georgia, USA, August 5-9, 2017 (Best Paper Award: Public-Non-Profit Division)

Potipiroon, W., Rubin, E. (2016). The higher one is, the harder one falls: The Role of Occupational Status. Presented at the Academy of Management (AOM) Conference in Anaheim, California, USA, August 5-9, 2016

http://proceedings.aom.org/content/2016/1/14474

Potipiroon, W. (2016). Coping with uncivil customers during public service encounters: Unpacking the role of public service motivation and gender. To be presented at International Research Society on Public Management Conference (IRSPM) 2016 Hong Kong, April 13-15, 2016

Potipiroon, W. (2016). When managers mistreat their subordinates: The moderating role of occupational status and the mediating role of perceived support. To be presented at International Research Society on Public Management Conference (IRSPM) 2016 Hong Kong, April 13-15, 2016

Potipiroon, W., Rubin, E. (2014). Who is most influenced by justice perceptions? Assessment of two occupational groups. Presented at the American Society of Public Administration (ASPA) Annual Conference, Washington DC, March 14-18, 2014

Potipiroon, W., Ford, M. (2014). When happiness at work matters and when it doesn’t: The importance of interpersonal justice climate. Presented at the Academy of Management (AOM) Annual Conference, Philadelphia, August 1-5, 2014 

http://proceedings.aom.org/content/2014/1/10949.short

Potipiroon, W., Ford, M. (2014). When does prosocial motivation relate to organizational commitment?: A three-way interaction model. Presented at the Academy of Management (AOM) Annual Conference, Philadelphia, August 1-5, 2014 

http://proceedings.aom.org/content/2014/1/10948.short

*********************************************

โครงการวิจัย

ทุน สกว. (งบประมาณ พ.ศ 2560) (1,500,000 บาท)

           การเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแสในประเทศไทยและการส่งเสริมความร่วมมือในระดับพื้นที่ภาคใต้เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ (Enhancing the Effectiveness of the Whistleblowing System in Thailand and Promoting Area-Based Collaboration (ABC) in Fighting and Preventing Corruption in the Southern Region of Thailand)

ทุน สกว. นักวิจัยใหม่ (งบประมาณ พ.ศ 2561) (600,000 บาท)

           โมเดลทางทฤษฏีเชื่อมโยงดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความคิดที่จะออกมาแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐในกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม

*********************************************

STUDENT EVALAUATION

1. Leadership (BBA: International Program)

- Spring 2017 (36 students) 4.74/5

- Spring 2018 (45 students) 4.54/5

2. Organizational Behavior (BA students)

- Spring 2015 (20 students) 4.71/5

- Spring 2016 (20 students) 4.67/5

- Spring 2017 (45 students) 4.74/5

- Spring 2018 (20 students) 4.64/5

3. Organization and Management (BA students)

- Fall 2015 (184 students) 4.61/5

- Fall 2016 (187 students)  4.58/5

- Fall 2017 (112 students)  4.65/5

- Fall 2018................................

4. Strategic Compensation (BA students)

- Fall 2015 (53 students) 4.74/5

- Fall 2016 (45 students) 4.47/5

- Fall 2017 (68 students) 4.59/5

- Fall 2018 ..................................

5. Human Resource Capital (BA students)

- Spring 2016 (45 students) 4.4/5

- Spring 2017 (65 students) 4.59/5

- Spring 2018 (61 students) 4.54/5

6. Ethics and Organizational Corruption

- Fall 2016 (15 students) 4.74/5

- Fal 2017 (40 students) 4.72/5

- Fall 2018 ..............................

7. Organizationall Behavior (MPA students)

- Fall 2015 (37 students) 4.50/5

- Fall 2016 (37 students) 4.84/5

- Fall 2017 (20 students) 4.78/5

- Fall 2018............................

8. Organizational Behavior Theory (PhD students)

- Fall 2015 (6 students) 4.67/5

- Spring 2017 (6 students) 5/5

- Spring 2019........................

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]