• potipiroon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : potipiroon@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 85
  • จำนวนผู้ชม : 2082664
  • ส่ง msg :
  • โหวต 101 คน
xcornellian
บทความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งข่าวสารบ้านเมืองทั่วไป potipiroon@gmail.com Twitter: @xcornellian
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/xcornellian
วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558
Posted by potipiroon , ผู้อ่าน : 7718 , 12:43:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน potipiroon โหวตเรื่องนี้

 

Wisanupong Potipiroon, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์

potipiroon@gmail.com, wp46@cornell.edu, wisanupong.p@psu.ac.th

Tel: +66-89-669-4997

___________________________________________________

Awards

1. Dissertation (Distinguished Dissertation Award, 2015)

A Multifoci Model of Workplace Incivility and Deviance: Examining the Moderating Role of Prosocial Orientation

2. Best article award จากวารสาร Review of Public Personnel Administration (ROPPA) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science Quartile 1 ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

https://www.dropbox.com/sh/0ltlobbgc2e9t3u/AAD_2MjrucjB4KIjMdMcyBDna?dl=0

3. รางวัลนักวิจัยที่ตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก ใน web of science ทางด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562 (PSU Pride)

https://www.dropbox.com/sh/0ltlobbgc2e9t3u/AAD_2MjrucjB4KIjMdMcyBDna?dl=0

4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562 (PSU Pride)

https://www.dropbox.com/sh/0ltlobbgc2e9t3u/AAD_2MjrucjB4KIjMdMcyBDna?dl=0

5. รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2562 (PSU Pride)

https://www.dropbox.com/sh/0ltlobbgc2e9t3u/AAD_2MjrucjB4KIjMdMcyBDna?dl=0

6. ฺBest Conference Paper (2017) Public Management Division: the Academy of Management (AOM) Conference in Atlanta, Georgia, USA 

___________________________________________________

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวยอร์ค ณ เมืองอัลบานี สหรัฐฯ (ทุน สกอ.)

      ด้านการจัดการภาครัฐ (เน้นพฤติกรรมองค์การ)

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐฯ (ทุน กพ.) 

      ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

___________________________________________________

PhD: State University of New York at Albany, NY, USA

      Public Administration and Policy (Concentration in Organizational Behavior)

Masters: Cornell University, Ithaca, NY, USA

      Human Resouces Management and Organizations

Bachelors: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

      International Relations

__________________________________________________________________________

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการ (2558- ปัจจุบัน)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

_____________________________________________________________________________

สรุปหัวข้องานวิจัย (Research Interests)

งานวิจัยที่ทำส่วนใหญ่อยู่ในศาสตร์ทางด้าน "รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Public Administration)" โดยนำแนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science) และจิตวิทยา (Psychology) มาทำการศึกษาปรากฎการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อที่ทำเช่น 

จิตสาธารณะ (Public Service Motivation/Prosocial Motivation)

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) 

ความยุติธรรมในองค์การ (Organizational Justice)

การแจ้งเบาะแสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Whistleblowing)

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร (Organizational Citizenship Behavior)

กฎระเบียบต่างๆ ที่มากเกินไป (Redtape)

พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานในองค์กร (Deviance Behaviors) เช่น การแหกกฎ (Rule-bending behaviors)

ความคิดที่ละลาออกจากงาน (Turnover intentions)

--------------------------

นอกจากนั้น ยังทำวิจัยทางด้านการจัดการทั่วไป ซึ่งมีการตีพิมพ์ในวารสารทางด้านการจัดการ (Management) จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology) และพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science)

ลักษณะบุคลิกภาคของพนักงาน (Personality)

แรงจูงใจ (Motivation)

ภาวะผู้นำ เช้น

- ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)

- ความหยาบคายของผู้นำ (Supervisor incivility)

- การสนับสนุนจากผู้นำ (Supportive Leadership)

- ผู้นำแบบเผด็จการ (Authoritarian Leadership)

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร (Organizational Citizenship Behavior)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 

การบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 

ความแตกต่างของสายอาชีพและตำแหน่งในภาครัฐ/สถานะทางสังคม(Occupational/Hierarchical/Social Status)

____________________________________________________________________________

งานสอน (Teaching)

พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior) (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

องค์การและการจัดการ (Organizations and Management)

การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

การจัดการค่าจ้างและผลตอบแทน (Strategic Compensation)

________________________________________________________________

Reviewer for

- Journal of Public Administration Research and Theory (JPART) (ISI) (Impact Factor 7.00)

- Review of Public Personnel Administration (ISI) (Impact Factor 5.298)

- Public Personnel Management (ISI) (Impact Factor 2.304)

- Public Policy and Administration (ISI) (Impact Factor 3.386)

- Public Performance and Management Review (ISI) (Impact Factor 2.745)

- Journal of Occupational and Organizational Psychology (ISI)(Impact Factor 4.561)

- Personnel Review (ISI) (Impact factor 3.434)

________________________________________________________________

PEER REVIEWED PUBLICATIONS (8) 

Potipiroon, W., Ford, M. (2021). Does Leader Humor Matter for Employee Voice? Examining the Mediating Role of Psychological Safety and the Moderating Role of Team Humor. Journal of Leadership and Organizational Studies. (Fortcoming)

2020 Impact Factor (ISI): 3.488  

Potipiroon, W., Wongpreedee, A. (2020) Ethical Climate and Whistleblowing Intentions: Testing the Mediating Roles of Public Service Motivation and Psychological Safety among Local Government Employees. Public Personnel Management. https://doi.org/10.1177/0091026020944547

2020 Impact Factor (ISI): 2.304   

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0091026020944547

Potipiroon, W., Faerman, S. (2020) Tired from Working Hard? Examining the effect of Organizational Citizenship Behavior on Emotional Exhaustion and the Buffering Roles of Public Service Motivation and Perceived Supervisor Support. Public Performance and Management Review43(6), 1260-1291.  

2020 Impact Factor (ISI): 2.745   

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15309576.2020.1742168

Potipiroon, W., & Ford, M. T. (2019). Relational costs of status: Can the relationship between supervisor incivility, perceived support, and follower outcomes be exacerbated? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(4), 873–896 doi: doi:10.1111/joop.12263

2020 Impact Factor (ISI): 4.561  

Potipiroon, W., Srisuthisa-ard, A., & Faerman, S. (2019). Public service motivation and customer service behaviour: testing the mediating role of emotional labour and the moderating role of gender. Public Management Review, 21(5), 650-668. doi:10.1080/14719037.2018.1500629

2020 Impact Factor (ISI): 5.898

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2018.1500629

Potipiroon, W. & Rubin, E. 2018. Who Is Most Influeced by Justice Perceptions? Assessing the Role of Occupational Status. Review of Public Personnel Administration. 38(3), 271-302

2020 Impact Factor (ISI): 5.298  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734371X16660156

Potipiroon, W. & Ford, M. 2017. Does public service motivation always lead to organizational commitment?: The moderating roles of intrinsic motivation and ethical leadership. Public Personnel Management, 46(3), 211-238.

2020 Impact Factor (ISI): 2.304 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0091026017717241

Potipiroon, W. & Faerman, S. 2016. What Difference Do Ethical Leaders Make? Exploring the Mediating Role of Interpersonal Justice and the Moderating Role of Public Service Motivation. International Public Management Journal 19(2): 171-207.

2020 Impact Factor (ISI): 3.083

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10967494.2016.1141813?journalCode=upmj20

PEER REVIEWED PUBLICATIONS  (with PhD students) (5)

Noypa, S, Trichandhara, S & Potipiroon, W (2022). Are Humble Salespeople More Successful? Examining the Influence of Humility on Perceived Mentoring and Career Success. ABAC Journal. (Forthcoming) (Scopus, Quartile 1).  

Ketkaew, K., Potipiroon, W., & Srimai, S. (2021). Acceptance of Mobile App “Racadi” Among Small Retailers: An Action Research. ABAC Journal41(1), 146-165. (Scopus, Quartile 1). 

http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/article/view/4270

Promchart, K., & Potipiroon, W. (2020). Can Transformational Leaders Reduce Turnover Intentions among School Teachers in the Deep South? The Mediating Roles of Perceived Safety and Job Satisfaction. The Journal of Behavioral Science, 15(2), 16-37. (Scopus and Web of Science [ESCI])

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/article/view/238796

Chumphong, O., & Potipiroon, W. (2019). High Performance Work Systems and SMEs’ Performance: Does CEOs’ Leadership Matter?. The Journal of Behavioral Science14(2), 48-65. (Scopus and Web of Science [ESCI])

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/article/view/174305

Worokinasih, S., & Potipiroon, W. (2019). Microfinance Repayment Performance of SMEs in Indonesia: Examining the Roles of Social Capital and Loan Credit Terms. The Journal of Behavioral Science14(1), 28-45. (Scopus and Web of Science [ESCI])

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/article/view/150625

MANUSCRIPTS UNDER REVIEW

Potipiroon, W. Curviliniear Effect of Leader's PSM and its Interaction with Individuals' PSM: A Vignette Experiement (Under review at .......................) (ISI)

Potipiroon, W., Chumphong, O. The Impact of HR-Focused CEOs on the Adoption of High Performance Work Systems and the Performance of Small- to Medium-Sized Firms (Under review at ..........) (ISI)

Potipiroon, W., Chumphong, O.  Buffering the Adverse Impact of Authoritarian Leadership on Turnover among SMEs in Thailand: The Moderating Role of Relations-based Leadership. (Under review at ..............) (ISI)

To be submitted

Potipiroon, W., Don’t let me down: The impact of being a high performer on the relationships between perceived organizational support, psychological contract violation, emotional exhaustion, and turnover intentions.

Potipiroon, W. Coping with uncivil customers during public service encounters: Unpacking the role of public service motivation and gender 

Potipiroon, W. Coping with uncivil customers during public service encounters: Unpacking the role of other orientation and self-concern

Potipiroon, W. The effect of coworker incivility on organizational deviance: The role of conscientiousness and gender

CONFERENCE PAPERS

Potipiroon, W. (2020) Rules Gone Bad? Linking Rule Formalization, Red Tape, Sympathy towards Citizens and Rule-Bending. Public Management Research Conference (PMRC), Hawaii, USA June, 2020 (accepted for presentation but trip canceled  due to COVID-19). 

Potipiroon, W. (2019, July). Linking Organizational Integrity and Employee Whistleblowing Intentions: A Multilevel Mediation. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 15329). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.15329abstract

Potipiroon, W. (2018) Tired from Working Hard? Examining the effect of individual Initiative and Emotional Exhaustion and the Buffering Roles of Public Service Motivation and Perceived Supervisor Support. Public Management Research Conference (PMRC), Lee Kuan Yew, Singapore, May 31-June 2, 2018

Potipiroon, W., Srisythisa-aard (2017).  Linking public service motivation, emotional labor and customer service in two sectors. Presented at the Academy of Management (AOM) Conference in Atlanta, Georgia, USA, August 5-9, 2017 (Best Paper Award: Public-Non-Profit Division)

Potipiroon, W., Rubin, E. (2016). The higher one is, the harder one falls: The Role of Occupational Status. Presented at the Academy of Management (AOM) Conference in Anaheim, California, USA, August 5-9, 2016

http://proceedings.aom.org/content/2016/1/14474

Potipiroon, W. (2016). Coping with uncivil customers during public service encounters: Unpacking the role of public service motivation and gender. To be presented at International Research Society on Public Management Conference (IRSPM) 2016 Hong Kong, April 13-15, 2016

Potipiroon, W. (2016). When managers mistreat their subordinates: The moderating role of occupational status and the mediating role of perceived support. To be presented at International Research Society on Public Management Conference (IRSPM) 2016 Hong Kong, April 13-15, 2016

Potipiroon, W., Rubin, E. (2014). Who is most influenced by justice perceptions? Assessment of two occupational groups. Presented at the American Society of Public Administration (ASPA) Annual Conference, Washington DC, March 14-18, 2014

Potipiroon, W., Ford, M. (2014). When happiness at work matters and when it doesn’t: The importance of interpersonal justice climate. Presented at the Academy of Management (AOM) Annual Conference, Philadelphia, August 1-5, 2014 

http://proceedings.aom.org/content/2014/1/10949.short

Potipiroon, W., Ford, M. (2014). When does prosocial motivation relate to organizational commitment?: A three-way interaction model. Presented at the Academy of Management (AOM) Annual Conference, Philadelphia, August 1-5, 2014 

http://proceedings.aom.org/content/2014/1/10948.short

*********************************************

โครงการวิจัย

ทุน สกว. (งบประมาณ พ.ศ 2560) (ปิดโครงการแล้ว)

           การเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแสในประเทศไทยและการส่งเสริมความร่วมมือในระดับพื้นที่ภาคใต้เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ (Enhancing the Effectiveness of the Whistleblowing System in Thailand and Promoting Area-Based Collaboration (ABC) in Fighting and Preventing Corruption in the Southern Region of Thailand)

ทุน ปปช. (งบประมาณ พ.ศ 2562) (ปิดโครงการแล้ว)

          การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเชิงบูรณาการ: กรณีศึกษาพื้นที่แปลงโคกไร่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เสนอต่อ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ 9 (สงขลา)

ทุน สกว. นักวิจัยใหม่ (งบประมาณ พ.ศ 2561) (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

           โมเดลทางทฤษฏีเชื่อมโยงดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความคิดที่จะออกมาแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐในกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม

ทุน สกว. (งบประมาณ พ.ศ 2562) (อยู่ระหว่างการปิดโครงการ)

          โครงการราชการไทยไร้คอร์รัปชัน: การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Corruption-Free Bureaucracy: A Viewpoint Survey of Government Employees on Whistleblowing)  กลุ่มตัวอย่างขนาด n = 4,988 คนจาก 64 หน่วยงานภาครัฐ

*********************************************

STUDENT EVALAUATION

1. Leadership (BBA: International Program)

- Spring 2017 (36 students) 4.74/5

- Spring 2018 (45 students) 4.54/5

- Spring 2019 (46 students) ....../5

2. Organizational Behavior (BA students)

- Spring 2015 (20 students) 4.71/5

- Spring 2016 (20 students) 4.67/5

- Spring 2017 (45 students) 4.74/5

- Spring 2018 (20 students) 4.64/5

- Spring 2019 (14 students) ..../5

3. Organization and Management (BA students)

- Fall 2015 (184 students) 4.61/5

- Fall 2016 (187 students)  4.58/5

- Fall 2017 (112 students)  4.65/5

- Fall 2018 (124 students) 4.66/5

4. Strategic Compensation (BA students)

- Fall 2015 (53 students) 4.74/5

- Fall 2016 (45 students) 4.47/5

- Fall 2017 (68 students) 4.59/5

- Fall 2018 (61 students) 4.68/5

5. Human Resource Capital (BA students)

- Spring 2016 (45 students) 4.4/5

- Spring 2017 (65 students) 4.59/5

- Spring 2018 (61 students) 4.54/5

- Spring 2019 (47 students) ....../5

6. Ethics and Organizational Corruption

- Fall 2016 (15 students) 4.74/5

- Fal 2017 (40 students) 4.72/5

- Fall 2018 (59 students) 4.75/5

7. Organizationall Behavior (MPA students)

- Fall 2015 (37 students) 4.50/5

- Fall 2016 (37 students) 4.84/5

- Fall 2017 (20 students) 4.78/5

- Fall 2018 (21 students) 4.75/5

8. Organizational Behavior Theory (PhD students)

- Fall 2015 (6 students) 4.67/5

- Spring 2017 (6 students) 5/5

- Fall 2019 (11 students) 4.84/5
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]