• loongmoo
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : yamaracho@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-07-11
  • จำนวนเรื่อง : 164
  • จำนวนผู้ชม : 248225
  • ส่ง msg :
  • โหวต 76 คน
ภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช
จนกว่าเรือน ที่โรยร้าง..จะรังรอง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2552
Posted by loongmoo , ผู้อ่าน : 4079 , 14:59:36 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน
        ....ถึง พ.ศ. ๒๔๕๑  เมื่อปรากฏเกียรติคุณว่า สมควรเป็นเสนาบดีกระทรวง
    นครบาลแล้ว  จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็น"เจ้าพระยายมราช"เต็มตาม
    ตำแหน่ง  เมื่อทรงตั้งมีประกาศดังนี้
           "ศุภมัสดุ พระพุทธสาสนกาล เป็นอดิตภาคล่วงแล้ว ๒๔๕๑ พรรษา
    ปัตยุบันกาล จันทรคตินิยม มักกฎสังวัจฉระ กติกมาศ กาลปักษ์ จันทรวาร
    สุริยคติกาล รัตนดกสินทรศก ๑๒๗ พฤศจิกายนมาศ โสภสมาสาหคุณพิเศษ
    ปริเฉทกาลกำหนด
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ
   บุรุษยรัตนราชรวิวงษ์ วรุตมพงษ์บริพัตร วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตพบรม
   มหาจักรพรรดิราชสังกาศ ฯลฯ ปริมินทรธรรมิกามหาราชาธิราชบรมนาถรบพิตร
   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า  พระยาสุขุมนัยวินิต ได้เริ่มต้น
   รับราชการมาในกรมศึกษาธิการ ด้วยเหตุเป็นผู้ได้เรียนภาษาบาลีมีความรู้
   เข้าแปลในสนามมีประโยคได้เป็นเปรียญ ภายหลังได้เป็นผู้โดยเสด็จพระเจ้า
   ลูกยาเธอ ๔ พระองค์ ออกไปทรงเล่าเรียนในประเทศยุโรปเป็นครั้งแรก  เพราะ
   เหตุที่ถวายพระอักษรภาษาไทยมาแต่ยังเสด็จอยู่ในกรุงเทพฯ  เป็นที่รักใคร่ของ
   พระเจ้าลูกยาเธอผู้เป็นศิษย์โดยสนิททุกพระองค์  ครั้นเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอ
   เสด็จเข้าเรียนภาษาอังกฤษมีเวลาว่าง  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
   ผู้ช่วยในสถานทูตสยามกรุงลอนดอนอีกตำแหน่งหนึ่ง ได้ถือเอาโอกาสอันออก
   ไปอยู่ในประเทศยุโรปนั้นด้วยดี  เรียนภาษาอังกฤษในระหว่าง ๗ ปีที่ได้รับ
   ราชการอยู่นั้นด้วยความเพียรและทุนของตนเอง มีความรู้กว้างขวาง ทั้งเป็นผู้
   ที่ได้เข้่าตามเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทววงศ์วโรประการ แลพระเจ้า
   น้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ ซึ่งเสด็จไปยังราชสำนักต่างๆในประเทศ
   ยุโรปแลอเมริกา ในชั้นหลังที่สุดได้เป็นเลขานุการ แลทำการแทนราชทูตสยาม
   ในประเทศอังกฤษชั่วคราว  ครั้นเมื่อกลับเข้ามายังกรุงเทพพระมหานคร ได้เริ่ม
   ต้นรับราชการเป็นเลขานุการเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  แล้วไปเป็นข้าหลวง
   พิเศษจัดการเมืองสงขลาแลเมืองพัทลุง  ซึ่งภายหลังรวมเป็นมณฑลนครศรี
   ธรรมราช แล้วแลขยายออกไปถึงเมืองมลายู ๗ เมือง ได้เริ่มต้นตั้งการปกครอง
   มณฑลด้วยความสามารถเป็นอันมาก วางแบบอย่างการปกครองการสรรพากร
   แลคลัง  เริ่มตั้งการยุติธรรม วางระเบียบแบบอย่างก่อนที่จะส่งยังกระทรวง
   ส่วนการโยธาในกระทรวงนั้น ก็ได้ขุดคลองแลทำทาง เป็นที่สัญจรไปมาทั้งทาง
   บกทางเรือเป็นอันมาก  ส่วนการปกครองเมืองมลายูซึ่งเป็นการยากด้วยเกี่ยวแก่
   ศาสนา  ก็ได้จัดวิธีพิจารณาอนุโลมตามให้เป็นการสำเร็จลง  เป็นแบบอย่าง
   เรียบร้อยได้  ส่วนการในระหว่างที่รับราชการนั้นก็มีหลายคราว  คือไปประเทศ
   อินเดียแลยวาแลไปรักษาราชการแลทำสัญญาเมืองกลันตัน อันเป็นข้อราชการ
   สำคัญที่ต้องใช้สติปัญญาเป็นอันมาก ได้รับราชการในมณฑลนอกกรุงเป็นเวลา
   ถึง ๑๐ ปี มีความรู้แลชำนาญกว้างขวางในทางปกครองพระราชอาณาเขต
   ครั้นเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้ามารับ
   ราชการในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ  ได้เริ่มจัดการในกระทรวงนั้น
   ทั้งเป็นผู้ได้รับฉลองพระเดชพระคุณการส่วนพระองค์ในการก่อสร้างพระที่นั่ง
   อัมพรสถาน แลดำริเริ่มการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม มีเวลาได้ออกไป
   ตรวจการมณฑลไทรบุรีแลมลายู ประเทศซึ่งเข้ากันในการปกครอง  ครั้นเมื่อ
   เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประเทศยุโรปครั้งนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
   ให้ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล  เพื่อจะได้ตรวจตรา
   จัดการปกครองมณฑลกรุงเทพฯ แลบัญชาการกรมสุขาภิบาล  ส่วนการที่ได้
   ฉลองพระเดชพระคุณเฉพาะพระองค์  มีการก่อสร้างพระที่นั่งเป็นต้น ก็ยังคงติด
   อยู่ เป็นการเฉพาะตนอีกแผนกหนึ่ง

               พระยาสุขุมนัยวินิต เป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรง มั่นคงต่อความคิดอันได้
   กำหนดไว้ว่าจะทำแล้วมิได้ละเลยให้จืดจางเคลื่อนคลาย มีความรู้แลสติปัญญา
   พอที่ใช้ความตั้งใจนั้นให้ดำเนินไปได้ด้วยแยบคาย  แลอุบายอันชอบประกอบ
   ด้วยความกตัญญูแลกตเวที ทั้งเมตตาปราณีเป็นเบื้องน่า มีความอุตสาหะแล
   ความเพียรเป็นกำลัง  จึงอาจจะยังราชกิจทั้งปวงในหน้าที่ให้สำเร็จได้โดย
   สะดวกดีควรจะชม  เป็นที่นิยมทั่วไปในหมู่ชนเป็นอันมากปรากฏมาโดยลำดับ
   ทรงพระราชดำริว่าผู้ซึ่งมีอัธยาศัยแลความสามารถเช่นนี้  คงจะได้รับราชการ
   ในตำแหน่งหน้าที่ที่ยืนยาวสืบไป  เป็นผู้สมควรจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
   ยกย่องขึ้นไว้ในตำแหน่ง"เจ้าพระยา" ให้เป็นตัวอย่างของข้าราชการทั้งปวงสืบ
   ไปภายหน้า

                 จึงมีพระบรมราชโองการ ดำรัสสั่งให้สถาปนาพระยาสุขุมนัยวินิต
   ขึ้นเป็นเจ้าพระยา  มีสมญาจารึกในหิรัญบัตรว่า "เจ้าพระยายมราช ชาติเสนาง
   คนรินทร มิหินทราธีบดีศรีวิชัย ราชมไหสวรรยบริรักษ์ ภูมิพิทักษโลกธิกรณ์
   สิงหพาหเทพย มุรธาธรราชธานีมหาสมุหประธาน สุขุมนัยบริหารอเนกนร
   สมาคม สรรโพดมมสุทธิศุขวัฒณาการ  มหานครภิบาลอรรคมาตยาธิบดี
   อภัยพิริยบรากรมพาหุคชนาม ถือศักดินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุพรรณ
   ศุขศิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ธนสารสมบัติบริวารสมบูรณ์ทุกประการ เทอญ"

               เจ้าพระยายมราชอื่น หรือผู้อื่นซึ่งได้เป็นตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง
   นครบาลแต่ก่อนมา  ไม่มีท่านผู้ใดเคยทำราชการในการกระทรวงนั้นมากและ
   ใหญ่ยากยิ่งกว่าเจ้าพระยายมราช(ปั้น สุขุม)  ข้อนี้อาจอ้างได้ด้วยไม่เกรง
   คำคัดค้าน เพราะเสนาบดีนครบาลแต่ก่อน มีหน้าที่การปกครองรักษาสันติสุข
   ในราชธานีเป็นสำคัญ จนถึงเจ้าพระยายมราช(ปั้น สุขุม) ต้องรับราชการเพิ่มขึ้น
   อีกหลายอย่าง เมื่อแต่งประวัตินี้มีเวลาแต่พอจะจาระไนได้แต่โดยย่อ คืออำนวย
   การสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างประปา และสร้างโรงทำไฟฟ้าหลวง
   สำหรับใช้ทางฝ่ายเหนือพระนครเป็นต้น นอกจากนั้นเมื่อขยายภูมิพระนครให้
   กว้างขวางออกไปในตอนปลายรัชกาลที่ ๕ โปรดให้เจ้าพระยายมราช เป็น
   ผู้อำนวยการสร้างถนนและสะพานแทบทุกแห่ง  ส่วนการปกครองรักษาสันติสุข
   ของพระนครในหน้าที่กระทรวงนครบาลก็ยากยิ่งขึ้น  โดยลำดับมาตั้งแต่ก่อน
   เจ้าพระยายมราชเป็นเจ้ากระทรวง เมื่อถึงสมัยของท่านๆ เอาคุณสมบัติที่รู้จัก
   ผูกใจคน อันมีประจำตัวมาแต่ก่อนแล้วมาใช้เป็นกำลังได้มาก  คือว่าไม่ถือตัว
   ทำภูมิเข้าคนได้ทุกชั้น เป็นต้นแต่ชาวพระนครทุกชาติทุกภาษา ใครมีกิจธุระ
   ที่จะให้ท่านช่วยก็ยอมให้ไปหาถึงตัวได้ทั่วหน้าเป็นนิจ  การอันใดที่จะช่วยได้
   ก็ช่วยด้วยความเต็มใจและไม่เบียดเบียนผู้ใด  อันเป็นเหตุที่ท่านได้รับไมตรีจิต
   ของคนทั้งหลายกันนับถือโดยมาก  แต่ถ้าว่าโดยทั่วไป เจ้าพระยายมราช
   ได้อาศัยพระเมตตากรุณาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงอุดหนุนโดยไว้วาง
   พระราชหฤทัย เป็นปัจจัยประกอบกับคุณวุฒิของท่าน  จึงได้มีเกียรติระบือ
   ชื่อเสียงว่า เป็นคนสำคัญคนหนึ่งในรัชกาลที่ ๕

               การที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงพระเมตตาเจ้าพระยายมราช
   ถึงเพียงใด มีกรณีเป็นอุทาหรณ์จะนำมาแสดงไว้ด้วย  ครั้งหนึ่ง เจ้าพระยา
   ยมราชป่วยเป็นไข้ถึงต้องล้มหมอนนอนเสื่อ ขาดเฝ้าไปหลายวัน โปรดให้
   มหาดเล็กไปฟังอาการกราบทูลเสมอ  พอเจ้าพระยายมราชค่อยคลายป่วย
   เดินได้เป็นแต่ยังอ่อนเพลีย  วันหนึ่ง สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเรียกเรือ
   พระที่นั่งยนต์ เสด็จไปเยี่ยมเจ้าพระยายมราชถึงที่บางขุนพรหม ดำรัสว่าอยาก
   จะเสด็จไปเยี่ยมแต่เมื่อเจ็บ แต่ขัดอยู่ด้วยราชประเพณี  แต่ก่อนมาถ้าเสนาบดี
   คนใดป่วย จนอาการถึงจะไม่รอดแล้วพระเจ้าแผ้นดินจึงเสด็จไปเยี่ยม เสด็จไป
   เยี่ยมใครคนทั้งหลายก็เข้าใจกันว่าเสนาบดีคนนั้นจะตาย  จะเสด็จเยี่ยมแต่แรก
   ป่วยทรงเกรงจะลือกันว่า เจ้าพระยายมราชจะถึงอสัยกรรม จึงรอมาจนอาการ
   ฟื้นแล้วจึงเสด็จไปเยี่ยม  แต่การที่เสด็จไปเยี่ยมครั้งนั้น มาเป็นคุณข้อสำคัญ
   แก่เจ้าพระยายมราชเมื่อภายหลัง  ด้วยทอดพระเนตรเห็นบ้านเรือนของท่านที่
   บางขุนพรหมซอมซ่อ ไม่สมกับเกียรติยศเสนาบดีผู้มีความชอบ  จึงทรงพระ
   กรุณาโปรดพระราชทานบ้าน ณ ศาลาแดง ซึ่งเดิมเป็นบ้านเจ้าพระยาสุรศักดิ์
   มนตรี(เจิม แสงชูโต) แล้วตกเป็นของหลวงและยังว่างอยู่นั้น ให้เป็นสิทธิแก่
   เจ้าพระยายมราช เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓  ท่านได้อยู่ต่อมาจน
   ตลอดอายุ  ต่อมาในปีนั้นเองถึงเดือนกรกฎาคม เจ้าพระยายมราชทำบุญฉลอง
   อายุครบ ๔ รอบปี เวลานั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประทับอยู่เมือง
   เพชรบุรี ทรงพระกรุณามีลายพระหัตถ์เลขา พระราชทานพรกับของขวัญมายัง
   เจ้าพระยายมราช
               เจ้าพระยายมราชได้รับพรกับของขวัญที่พระราชทานครั้งนั้น จะมี
   ความชื่นชมยินดีและรู้สึกถึงพระเมตตากรุณาสักเพียงใดพอจะคาดได้  แต่ไม่มี
   ผู้ใดแม้ตัวเจ้าพระยายมราชเองที่คาดว่า ต่อมาอีกเพียง ๔ เดือน สมเด็จพระปิย
   มหาราชเจ้าจะประชวรเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ นั้น
   เป็นเหตุให้เกิดโศกาลัยทั่วไปทั้งประเทศ

                เจ้าพระยายมราช(ปั้น สุขุม) เป็นเสนาบดีอยู่ ๔ ปี ก็สิ้นรัชกาลที่ ๕
   เวลานั้น อายุท่านได้ ๔๘ ปี.....................


                   **********************************


     ( เก็บความจากหนังสือ "มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช" รวบรวมโดย
       นายแพทย์สมชัย  นิจพานิช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช,
       พิมพ์ครั้งที่ ๑, พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ )
 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 12/10/2009 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

มาทายททักยามเที่ยง..
สบายดีนะครับผม..

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
loongmoo วันที่ : 11/10/2009 เวลา : 11.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

คห.๑๒ - แวะไปดูแล้วครับ คงต้องหาเวลาไปชมของจริงสักวัน...น้องจะว่างวันไหนอ่ะ ?

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
เคียงดิน วันที่ : 11/10/2009 เวลา : 10.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

http://www.oknation.net/blog/yentaa/2009/10/09/entry-1/comment#read

ลองดูค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
loongmoo วันที่ : 11/10/2009 เวลา : 08.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

คห.๑๐ - อยากจะไปเหมือนกันครับ แต่ไม่รู้จะอ้างเหตุในการ"ขอวีซ่า" ว่ายังไง..(ฮาาา)

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 10/10/2009 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

พี่หมูเมื่อคืนนึกว่าจะเจอพี่..
ที่ร้านครูแดง..
เอาหนังสือจ่าไปให้ตั้งสามเล่มเซ็นต์แล้วดั้วย..ขอที่อยู่ด้วยครับจ่าจะตามไปส่ง..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
loongmoo วันที่ : 10/10/2009 เวลา : 14.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

คห.๘ - ขอบคุณครับ ที่แวะมาเยี่ยมชม และให้กำลังใจสำคัญ...ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 10/10/2009 เวลา : 13.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

สุดยอดเลยค่ะ กระทู้นี้ เข้าคลังความรู้ที่หายากได้เลยนะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
loongmoo วันที่ : 10/10/2009 เวลา : 13.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

คห.๖ - ถ้าพบเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านยะมะรัทโช..ช่วยกระซิบบอกบ้างนะครับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
MT-PONG วันที่ : 10/10/2009 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NICHAKHAN
ห่างเพียงนิด ก็ คิดถึง เพราะไกล จึง คนึงหา

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีดีค่ะ

เป็นคนชอบอ่านประวัติศาสรต์

เพราะเหตุจริงทั้งนั้น

อ่านทีไร นึกว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกทีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
loongmoo วันที่ : 10/10/2009 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

คห.๓ - ผมก็หยิบมาจากหนังสือน่ะครับ..

*****************************

คห.๔ - หายไปเสียนาน...นึกว่าบ่คิดฮอดกันซะแล้ว...
ขอบคุณที่ปลีกเวลาจากการทำสวน..มาเยี่ยมนะครับ..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 09/10/2009 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

สะบายดีค่ะ

แวะมาหาเพราะคิดฮอดเจ้าค่ะ

เอ... ต้องเอาของลาวมาลงบ้าง

พักนี้ไม่ค่อยอยากเอาอะไรทางโน้นมาลงเพราะคิดว่า เมืองไทยไม่ค่อยสงบเท่าไรอะค่ะ เลยไม่แน่ใจ

..
.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 09/10/2009 เวลา : 22.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

รูปเบื้องหลังการก่อสร้าง
พระที่นั่งอนันต์มีอีกไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
loongmoo วันที่ : 09/10/2009 เวลา : 20.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

เปล่าครับ...ลุงหนอน ไปด้วยหรือครับ?

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
driftworm วันที่ : 09/10/2009 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

อ้าว จขบ.ยังอยู่ซุพัน ไม่ได้ลงมา กทม.รึ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

VDO อร่อยอิ่มริมน้ำ...ร่ำบทกวี ตอน 2

VDO งาน อร่อยอิ่มริมน้ำ...ร่ำบทกวี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พ.ย.

View All
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]