• ปากกาสื่อภาพถ่าย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : yeysabm@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2015-02-11
  • จำนวนเรื่อง : 12
  • จำนวนผู้ชม : 8588
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
เรื่องที่อยากจะเล่า
ถ่ายภาพ สื่อความหมาย การแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/yeysabmphoto
วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560
Posted by ปากกาสื่อภาพถ่าย , ผู้อ่าน : 1197 , 20:52:07 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ปากกาสื่อภาพถ่าย โหวตเรื่องนี้

ไร้พรหมแดนกับโลกใบเดิม

      การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร  ในยุคศตวรรษที่ 21  ที่ไร้พรหมแดน ในขณะที่โลกของการติดต่อสื่อสารได้เผยแพร่ช่องทางกับสังคมในยุคปัจจุบัน สื่อหลักอย่าง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ที่ได้ย้ายจากหน้ากระดาษไปบนหน้าจอขนาดเล็กสู่ยุคการสื่อสารทางเลือก นั่นคือ ยุคสื่อใหม่ หรือ New Media  พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของสื่อที่ตั้งอยู่บนฐานของคอมพิวเตอร์สารสนเทศ อาทิ เครือข่ายสื่อสังคม (Social Media) การสื่อสารไร้สาย ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในสังคม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เข้ากับคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน๊ต ในการกระจายข่าวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว บวกกับช่องทางโดยมีการขยายเครือข่าย ให้กลายเป็นสังคมออนไลน์  ที่ผู้สื่อสาร เขียนเล่าเนื้อหา บทความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวแบบทั้งภาพจริง และภาพเคลื่อนไหวแบบสร้างขึ้น  รวมไปกระทั่งเสียง ที่ผู้สื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทาง Ouload Download เช่น Youtube Facebook Blog   ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ ในโลก Social Network  ที่เป็นช่องทาง “ แหล่งข่าว” ปรากฏการณ์พฤติกรรมของสังคม เผยแพร่ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับ – ส่ง เป็นข้อความในการแสดงความคิดเห็น EMS MMS ในยุคเทคโนโลยีสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน โดยที่สื่อใหม่ไม่จำกัด ผู้รับสารส่วนใหญ่เป็นลักษณะ “  Active Seeker “ แสวงหาข้อมูลด้วยตัวเอง อิสระเสรี

      ส่งผลให้เครื่องมือการรับข่าวสารแบบดั้งเดิม โทรทัศน์ วิทยุ มีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ในรูปแบบไร้ขีดจำกัด การนำเสนอมีข้อจำกัดประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่มีเนื้อที่ข่าวสารข้อขีดจำกัด ในด้านข้อมูลข่าวสาร การโฆษา ในการตีพิมพ์ เช่นเดียวกับการจำกัดเวลาออกอากาศวิทยุ  เป็นรูปแบบ “ Passive Receivers “

ผลของการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารโดยสื่อส่วนตัว (Personnel Media) เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นวิดีโอ สามารถนำมาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมกับโครงข่ายโทรคมนาคมและสามารถส่งสัญญาณข้อมูลออกไปได้ในวงกว้าง ทำให้ปัจจุบันเส้นแบ่งระหว่างสื่อส่วนตัวและสื่อสารมวลชนได้รับการตีกรอบแบ่งกลุ่มใหม่เป็นสื่อเก่า (Conventional Media) และสื่อใหม่ (New Media)

 กาญจนา แก้วเทพ (2555)

หากจะกล่าวถึง สื่อใหม่(New Media) ได้ให้คำอธิบายถึง สื่อใหม่ไว้ว่า คือ สื่อในรูปแบบดิจิทัล ที่มีความหลากหลายของสื่อในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้เพื่อใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและเครือข่ายอื่นๆทั้งนี้สื่อใหม่มีคุณลักษณะหลายประการที่ผิดแผกแตกต่างไปจากสื่อในรูปแบบเดิม

 สุธี พลพงษ์ และคณะ (2551 : 183)

 กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นจนทำให้โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งนวัตกรรม ทุก ๆ วันมีการเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคุมวิถีชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม และธุรกิจทั้งในระดับระหว่างประเทศ ภูมิภาค และภายในประเทศ

Rogers (1995)

ได้นิยามความหมายของ “สื่อใหม่” ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อที่เอื้ออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจำนวนมากผ่านระบบการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลา

 McLuhan ให้ข้อเสนอว่าการเปลี่ยนผ่านจากสังคมยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งนั้น มิได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง(Linear) กล่าวคือ มิใช่สังคมยุคหลังจะเข้ามาแทนที่ยุคแรกทั้งหมด แต่จะมีลักษณะการหลอมรวมบางคุณลักษณะของสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถอธิบายเปรียบเทียบคุณลักษณะหลักของสังคมยุคเครื่องจักรกลกับสังคมไฟฟ้าว่า ในสังคมแบบเครื่องจักรกลนั้น ทุกอย่างจะมีลักษณะแตกแยกออกเป็นส่วนเสี้ยว (Fragmentation) แต่ทว่ามีลักษณะเป็น

รูปแบบเดียวกันทั้งหมด (Uniformity) มีลักษณะซ้ำๆ (Repetition) และรวมศูนย์ (Centralism) ส่วนสังคมไฟฟ้านั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับสังคมเครื่องจักรกล กล่าวคือ จะมีการบูรณาการเข้าหากัน (Convergence/Integration) และทุกอย่างจะมีการกระจายตัวออกจากศูนย์กลาง (Decentralized)ตามแนวคิดของ McLuhanที่ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสื่อที่ส่งผลกระทบต่อระดับปัจเจกบุคคลและ

ระดับสังคมนั้น แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบของสื่อมีการเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของสังคม และการที่องค์การทุกภาคส่วนก็อยู่ภายใต้บริบทแวดล้อมเช่นว่านั้น ก็ย่อมได้รับแรงผลักดัน ให้องค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

ผู้รับสาร

            จากทฤษฏีการสื่อสารมวชนเกี่ยวกับผู้รับสารกล่าวไว้ว่าในกระบวนการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารมวลชน ผู้รับสาร (receiver) กลุ่มสังคม (social group) หรือเรียกกันว่า สาธารณชน (public) ซึ่งหมายถึงผู้ที่สามารถเข้าถึงและรับสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์

 

ลักษณะของผู้รับสารหนึ่งของการสื่อสารมวลชน

(พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2541, หน้า 297-298)

        1. ผู้รับสารจำนวนมาก ในการสื่อสารมวลชนนั้นผู้รับสารจะต้องมีจำนวนมาก ผู้รับสารในการสื่อสารมวลชนนั้น เรียกว่า มวลชน (mass audience) การตัดสินว่าจำนวนผู้รับสารเท่าใดจำนวนมากนั้น จะต้องอาศัยหลักที่ว่ามวลชนผู้รับสารจะได้รับสารจากผู้ส่งสารภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและจำนวนของผู้รับสารมีมากจนกระทั่งผู้ส่งสารไม่สามารถที่จะติดต่อกับผู้รับสารในลักษณะที่เห็นหน้าค่าตากันได้

        2. ผู้รับสารมีความแตกต่างกัน เกณฑ์อันที่สองเกี่ยวกับลักษณะของผู้รับสารก็คือ ในการสื่อสารมวลชนนั้น มวลชนหรือผู้รับสารทั้งหลายมีความแตกต่างกัน ข่าวที่ส่งไปยังมวลชน (mass communicated news) นั้นเป็นข่าวที่มุ่งเสนอแก่คนจำนวนมากในสังคมซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ กัน อันได้แก่ คนที่มีอายุต่าง ๆ กัน ทั้งเพศหญิงเพศชาย มีระดับการ ศึกษาต่าง ๆ กัน อันอยู่ในที่ต่าง ๆ กัน เป็นต้น

        3. ความไม่เป็นที่รู้จัก (anonymity) หมายความว่า โดยทั่วไปแล้วคนแต่ละคนในมวลชนผู้รับสาร (mass audience) จะไม่เป็นที่รู้จักของผู้รับสาร กล่าวคือ สารที่ผู้ส่งสารออกไปนั้นมุ่งส่งไปยัง ใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง (to whom it may concern) ผู้ส่งสารไม่ได้รู้จักผู้สารเป็นคน ๆ ไป ไม่ได้มุ่งที่จะส่งสารไปยังใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการส่งสารไปยังมวลชนเป็นส่วนรวม

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure)

ข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์ มนุษย์ใช้ข่าวสารเป็นเครื่องมือในการสนทนาในชีวิตประจำวันและเป็นข้อมูลข่าวสารในการวางแผนประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเป็ นสังคมข่าวสาร (The Information Society) และเรากำลังอยู่ในยุคข่าวสาร (TheInformation Age) (ปรมะ สตะเวทิน,2538 : 110,114,116)ดังนั้นการเปิ ดรับข่าวสารถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสารไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับสารโดยผ่านสื่อ

(ปรมะสตะเวทิน,2528 : 29) ทั้งนี้สื่อนั้นอาจะเป็นสื่อมวลชนหรือสื่อบุคคลก็ได้ โดยแอทคิน (Atkin,1973 :

1) อิสระจากข้อจำกัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จำเป็นต้องชมเนื้อหาต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด

2)  อิสระจากข้อจำกัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน

3) อิสระจากข้อจำกัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้อหาที่สามารถย่อหรือปรับขยายขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ทั่วโลก หรือปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้

4) อิสระจากข้อจำกัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบ หรือลักษณะที่ตายตัว สื่อดั้งเดิม เช่น สปอร์ตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์ถูกกำหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าเป็นต้น แต่สื่อดิจิทัล เช่น ไฟล์วิดีโอภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนำลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมีความยาวกี่วินาที หรือมีความละเอียดของไฟล์เป็นเท่าไหร่ก็ได้ เป็นต้น

                5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้าง และควบคุมเนื้อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้วยพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เจ้าของสื่อไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของสื่อได้เหมือนอดีต เนื้อหาที่พบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTube และสื่อผสมใหม่ๆ อาจสร้างสรรค์จากผู้บริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเนื้อหาที่สร้างจากผู้บริโภค (Consumer-Created Content) หรือเป็นคำพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ที่แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ว

ธิดาพร  ชนะชัย. (2550).  New Media Challenges : Marketing Communication Through

     สรุป ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดตามกาลเวลามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ามาทดแทนการสื่อสารมวลชนแบบเดิมอย่าง มีการแข่งขันสูงในแต่ละช่อทางการสื่อสาร เหมือนดั่งโลกที่ไร้พรมแดน ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสาร สืบค้นหาข้อมูลได้อย่างอิสรเสรี เนื่องจากขณะนี้ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทุกระดับได้ง่ายที่สุด อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ซึ่งการสื่อสารยุคใหม่มีการรางานผ่านมือถือโดยที่เผยแพร่ แหละกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็ว แสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา เพียงปลายนิ้วสัมผัสได้ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะห่างไกล ผู้คนก็สามารถสื่อสารได้แบบสะดวก ประกอบกับเครือข่ายสังคมที่ชอบความสนุกสนานบนเว๊บไซร์ เครือข่ายออนไลน์ ถือเป็นอีกหลายช่องทางในสังคมสื่อยุคใหม่ ของคนยุคปัจจุบันไร้ขีดข้อจา กัดในด้านเวลา ขนาด รูปแบบ และในการควบคุมในการเข้าถึงสื่อใหม่ ในปัจจุบันนั้นสื่อใหม่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้น สามารถเปิ ดกว้างให้กับทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสื่อแบบเดิมไม่สามารถทา ได้ซึ่งสื่อใหม่ มีสามารถโต้ตอบสื่อสาร
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน