feng_shui

Back Sign in

รายละเอียด

งานนำเสนอสาธารณะ "กรุงเทพฯ 250: อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน"
เมื่อวันอังคาร 28 ก.ค.58 เวลา 13.00 – 17.00 
ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

 

ภาพจาปfb กรุงเทพ250

กรุงเทพฯ 250 คือ ชื่อย่อของโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ซึ่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกเเบบเเละพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) เป็นผู้ดำเนินการศึกษา ถือเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองโครงการแรกที่ดำเนินการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการคาดการณ์อนาคต และการวางแผนแบบร่วมหารือของคนหลากหลายกลุ่มเพื่อให้เกิดเชื่อมต่อและเติมเต็มกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สู่เมืองน่าอยู่ หลากหลาย และเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุกคน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานนำเสนอสาธารณะ 'กรุงเทพฯ 250'

สุนทรพจน์เปิดงาน

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ผมขอเรียนให้ทราบว่า การฟื้นฟูย่านเมืองเก่าเป็นแนวทางที่เมืองใหญ่หลายๆ เมืองในโลก ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วครับ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆ ก็คือ กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน

กรุงเทพมหานคร อาจจะล่าช้าในเรื่องของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร มีพี่น้องประชาชนพักอาศัยและทำมาค้าขายอยู่เป็นจำนวนมาก หรือที่ย้ายไปพื้นที่รอบนอกแต่ยังเก็บตึกแถวเดิมไว้ ซึ่งถือว่าเป็นที่มาของตน.

ประการที่สอง พื้นที่ในย่านเมืองเก่าของเรา มีวัง มีโบราณสถาน มีศาสนสถาน ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมาก.

ดังนั้นการฟื้นฟูต้องเป็นไปด้วยความรอบครอบ ทำให้การดำเนินการอาจไม่รวดเร็วเท่าที่ควร เพราะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ความเห็นชอบของพี่น้องประชาชน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ.

ครั้งนี้ผมมองว่ามันถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่เราจะมีแผนแม่บทในการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า เพื่อให้กรุงเทพมหานครในทุกมิติเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน น่าเยือนอย่างยั่งยืน และน่าเที่ยวอย่างยั่งยืน.

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงให้สำนักผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในเรื่องนี้ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาและทำได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อผลของการศึกษาที่ได้นำเสนอมา โดยโครงการต่างๆ จะต้องใช้เวลาอีก 17 ปี และฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 250 ปีพอดีครับ.

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 เขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 5 โครงการที่เราจะเน้นก่อน และมีอย่างน้อย 2 โครงการที่เราเริ่มได้ คือ สวนลอยฟ้า หรือที่เรียกว่าสะพานด้วน และเราจะเริ่มพัฒนาพื้นที่กะดีจีน คลองสาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะที่ปรึกษาได้สรุปเอาไว้ และที่สำคัญ ผมเหลือเวลาอีกปีเศษ โครงการเหล่านี้แผนแม่บทนี้ต้องเริ่มนำไปปฏิบัติก่อนวาระของผมสิ้นสุดลงในปี 2560 ครับ ขอบคุณมากครับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาฯ 

 

UDDC

อันเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง 250 ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และการครบรอบ 100 ปี การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย วัตถุประสงค์โครงการของกรุงเทพฯ 250 คือ การจัดทำผังฟื้นฟูเมืองใน 2 ระดับ
• ผังยุทธศาสตร์การฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ครอบคลุมเขตพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานครในบริเวณย่านเมืองเก่า 17 เขต
• ผังแม่บทฟื้นฟูพื้นที่นำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน

งานนำเสนอสาธารณะในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลลัพธ์โครงการฯแก่ภาคีพัฒนาจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษาและวิชาชีพ และสื่อสารมวลชนที่มีศักยภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูเมือง โดยสาระสำคัญของการนำเสนอ มีดังนี้

• การฟื้นฟูเมืองคืออนาคตของกรุงเทพฯ 
• โครงการกรุงเทพ 250 
• ผลลัพธ์สำคัญ
- 10 เมกะเทรนด์กรุงเทพฯ 2575
- 8 ย่านใหม่กรุงเทพฯ 2575
- ผังยุทธศาสตร์ย่านเมืองเก่า 2575 และมาตรการดำเนินการสู่การปฏิบัติ
- ผังแม่บทพื้นที่นำร่อง (ย่านกะดีจีน-คลองสาน) 2575 และมาตรการดำเนินการสู่การปฏิบัติ

ภาพจากfb ผศ. ดร.นิรมล  กุลศรีสมบัติ

ผศ. ดร.นิรมล  กุลศรีสมบัติ กล่าวในงานว่า "การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพที่สำคัญ จากโครงการกรุงเทพฯ 250 #Bangkok250

สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจน อันเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ 250 คือ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ที่จะส่งผลให้เกิดย่านใหม่จำนวน 8 ย่าน

 

รวมทั้งเกิดเทรนด์ใหม่ในการใช้ชีวิตเมืองทั้ง 10 เทรนด์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง โดยที่การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เป็นสิ่งที่เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในปัจจุบัน และบางการเปลี่ยนแปลงก็มีแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ด้านหลัก ดังนี้

 

1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ความต้องการที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในเขตเมืองจะสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดที่อยู่อาศัยทางตั้ง และที่อยู่อาศัยบริเวณรอบจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เกิดการเปลี่ยนแปลงในย่านชุมชนเก่า เพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการถ่ายโอนสิทธิ์การใช้ที่ดินและอาคาร เนื่องจากมูลค่าของที่ดินเก่าที่สูงขึ้น

 

2) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากระบบเศรษฐกิจ บทบาทของพื้นที่ค้าปลีกทั้งในระดับชุมชนและระดับเมืองจะลดลง จากพฤติกรรมการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ความต้องการพื้นที่ทำงานรูปแบบใหม่ เช่น (Sharing office) ที่มีขนาดเล็กลง มีความยืดหยุ่นสูง และมีเทคโนโลยีทาง ICT ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจผนวกอยู่ในพื้นที่พักอาศัย เกิดพื้นที่บริการและท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ที่เน้นกลุ่มตลาดทางเลือก รวมทั้งมีการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมใหม่กลางเมือง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

3) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของย่านศูนย์ราชการ จะเปลี่ยนจากการใช้พื้นที่สานักงานขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์บนที่ดินของรัฐ ไปสู่การกระจายตัวใช้พื้นที่ขนาดเล็กบนอาคารสานักงานของภาคเอกชนมากขึ้น พื้นที่ศูนย์ราชการขนาดใหญ่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จะเปลี่ยนบทบาทเป็น Back office ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่

 

4) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมพหุวัฒนธรรม เกิดพื้นที่ย่านใหม่ตามกลุ่มประเภทของประชากร ซ้อนทับไปบนพื้นที่ย่านดั้งเดิม ผสานไปกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในสังคม

 

5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองด้านการขนส่ง มีการพัฒนาคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เป็นทางการให้มีมาตรฐาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางในระดับละแวกบ้าน เป็นการเดินเท้าและใช้จักรยานที่เพิ่มสูงขึ้น

 

โบสถ์คริสต์ ซางตาครู้ส ย่านกะดีจีน   เดินตรอกกะดีจีน๓..๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อโบสถ์นีโอคลาสสิกซางตาครู้ส..กับเพื่อนโปรตุกีสสมัยเด็ก

6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองด้านอื่นๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและสนเทศ (ICT) มีการแสวงหาพลังงานทางเลือกและทิศทางการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต้ระบบโครงสร้างทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ สังคมพหุวัฒนธรรม"

 

ชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม ที่โรงละครสยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

เชิญคลิกชม กิจกรรมและ เวิร์คช็อบ ชุมชนต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา

     กะดีจีน-คลองสาน      จากแผนที่มรดกวัฒนธรรมสู่การสืบมรดกชาวย่านแบบมีส่วนร่วม.บ่ายยันค่ำกะดีจีน-คลองสาน

 

Cultural Heritage Scout ของ “ย่านคลองสาน”

 

 

ลงพื้นที่คลองสานย่านโกดังเก่า  มีคุณสุดารา สุจฉายา เป็นวิทยากร 

ลงพื้นที่ย่านโกดังเก่า เพื่อฟังการบรรยายในพื้นที่พร้อม “ถ่ายรูป” และ “จดบันทึกข้อมูลในแผนที่” โดยวิทยากรชุมชน เครือข่ายนักประวัติศาสตร์อาสาสมัครพี่เลี้ยง และคุณครูร.ร.ศึกษานารี 

พาน้องๆชั้น ม.4 ของโรงเรียนศึกษานารีลงสำรวจ-จดบันทึกขอมูลบน แผนที่-ถ่ายภาพมรดกวัฒนธรรมของ“ย่านคลองสาน” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554  Next Station..ไลฟ์สไตล์..ศาสนา ความเชื่อวิถีชีวิตและปากท้อง..ที่นี่เรยย..คลองสานบอกได้ว่า..Cool..Chicคร๊าาา!!

 

เดินตรอกกะดีจีนเยี่ยม๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อ..๑ไหว้พระวัดกัลยาณมิตร

จากเมนูชาววังและพระราชนิพนธ์รัชกาลที่๒..ยำใหญ่..ทำไมต้องใส่สารพัด..วางจานจัดที่นี่..กะดีจีน

 

รวมลิ้งค์ สำรวจชุมชนย่านกะดีจีน คลิกลิ้งค์

 

  

ย่านมรดกวัฒนธรรมทางศาสนาและลักษณะของตรอก ซอก ซอยเล็กๆยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญของย่านกะดีจีน ที่ยังคงมีชีวิตชีวาและบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำของชุมชน ดังที่เคยนำเสนอมาแล้ว (คลิกลิ้งค์)

 

 


เดินตรอกกะดีจีน๓..๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อโบสถ์นีโอคลาสสิกซางตาครู้ส..กับเพื่อนโปรตุกีสสมัยเด็ก

กระตุกต่อมเอ๊ะปลุกกระแสวัฒนธรรมชุมชนของวัยโจ๋!!เขาทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมผ่านสื่อสมัยใหม่กันอย่างไร!!

 

เดินตรอกกะดีจีน.๒จากสวนกาแฟสู่กรุวัดประยุรวงศาวาส..จากทุกมุมของเจดีย์องค์ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์

 

เดินตรอกกะดีจีนเยี่ยม๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อ..๑ไหว้พระวัดกัลยาณมิตร

คลิป เดี่ยวจะเข้หมู่จีนขิมใหญ่ ทางจางวางทั่ว พาทยโกศล ได้ถ่ายทอดให้คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ บุตรี

 

บรรเลงจะเข้หมู่โดยนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนิสิตระดับมหาบัณฑิตของภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานฝั่งธนบุรี สำนักดนตรีพาทยโกศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สตูดิโอถ่ายรูปในสยาม..ฟรานซิสจิตรฝรั่งกะดีจีนช่างถ่ายรูปหลวง..ผู้ถวายงานให้พระพุทธเจ้าหลวงมากที่สุด

กระทบไหล่รองผู้ว่าฯที่ย่านกะดีจีน..พื้นที่สาธารณะรอบมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน..


พระธรรมโกศาจารย์กระตุกต่อมเอ๊ะ!นำทัวร์..ลูกทัวร์คนดัง..อาทิไกรศักดิ์ ชุณหวัณและผู้นำศาสนาคริสต์,อิสลาม..หัวค่ำนั่งฟังดุริยกวี..แบบศิลป์สามท่ากับศ.ศิวศิวลักษณ์

การสำรวจ จัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองสาน facebook Cultural Heritage Scout : เยาวชนอาสาอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรม หากชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิญชวนคลิก ศิลปะจั่วของเกาะแกร์คือต้นแบบเขาพระวิหาร..หลังจากยุคเขมรแดงเหล่าอัปสราบ้างก็ถูกล่วงละเมิดบ้างก็รอการปลุกชีพ(18+) หากรักศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โยงเกี่ยวกับ ธรรมชาติ คลิก HakkaTulouมรดกโลก..ภูมิปัญญาจากก้อนดินสู่มรดกทางวัฒนธรรมจากศาสตร์แห่งต้นไม้ใบหญ้าจากรุ่นสู่รุ่น

เมนู